Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 01 - 2020. 12. 01


Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva,


a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva


a következőket rendeli el:


1. §    (1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Sztr.) 21. § (1) bekezdése a következő p)-r) ponttal egészül ki:


(Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani különösen)


„p)  a munkahelyét 2020. október 1. és 2021. február 28. napja között a koronavírus okozta járvánnyal összefüggésben elvesztő személy részére, vagy


 q)   annak a személynek, akinek a munkaidejét a munkáltatója 2020. október 1. és 2021. február 28. napja közötti időszakban, módosított munkaszerződés alapján legalább fele időtartamra csökkentette, vagy   


 r)    annak a személynek, akinek családjában a koronavírus okozta járvánnyal összefüggésben 2020. október 1. és 2021. február 28. napja között


ra)   15 napot meghaladó keresőképtelenség következik be,


rb)   8 napot meghaladó kórházi kezelés vagy


rc)   haláleset történik.”


          (2) Az Sztr.  21. § (2) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:


(Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha


a)    a család egy főre jutó havi jövedelme)


„ad) az (1) bekezdés p)-r) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét,”2. §    Az Sztr.  22. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:


(A rendkívüli települési támogatás összege a 21. § (1) bekezdés)


„i)     p)-r) pontja esetén személyenként a kérelem benyújtásának hónapjától számított 3 hónapon keresztül havi 20.000 Ft.”


3. §    Az Sztr. 23. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A 21. § (1) bekezdés p) pontja esetén a kérelemhez csatolni kell a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséről szóló hivatalos iratot, valamint az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartásba vette.


(6) A 21. § (1) bekezdés q) pontja esetén a kérelemhez csatolni kell a munkáltató által kiállított igazolást, vagy munkaszerződés-módosítást a munkaidő csökkentéséről.


(7) A 21. § (1) bekezdés r) pontja esetén a


a) keresőképtelenséget a háziorvos igazolásával,

b)kórházi kezelést a kórházi zárójelentéssel,

c)haláleset körülményeit halottvizsgálati bizonyítvánnyal,


kell igazolni.”


4. §Az Sztr. 27.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A 21. § (1) bekezdés p)-r) pontja szerinti támogatások esetén a 2021. március 31-ig benyújtott kérelmeket a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.”


5. §    Ez a rendelet 2020. december 1-jén lép hatályba.

         

6. §    2021. április 1-jén hatályát veszti az Sztr.


a)    21. § (1) bekezdés p)-r) pontja,

b)    21. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja,

c)    22. § (1) bekezdés i) pontja,

d)    23. § (5)-(7) bekezdése,

e)    27. § (5) bekezdése.


                         

Szemereyné Pataki Klaudia sk.                                                   Dr. Határ Mária      

            polgármester                                                                         jegyző

                                                                                                  tartós távollétében:

                                                                                                    Dr. Boros Anita sk.

                                                                                                              aljegyző

Záradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kecskemét, 2020. november 30.
                                                                                                          Dr. Határ Mária

                                                                                                                      jegyző

                                                                                                          tartós távollétében:

                                                                                                         

                                                                                                         


                                                                                                          Dr. Boros Anita sk. 

                                                                                                                  aljegyző