Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a közterület elnevezések megállapításáról változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 01- 2020. 11. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A közterület elnevezések megállapításáról változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről szóló 18/1997.(VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek meghatározzák a város közterületeinek egységes rendszerű elnevezését, az elnevezés megváltoztatásának szabályait, valamint az emléktábla-állítás rendjét, továbbá a városban meglevő garázssorokon, garázstelepeken levő gépkocsitárolók számozásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás rendjét, valamint a magánutak elnevezésének szabályait.”2. §


A Rendelet a 15. §-t követően a következő alcím címmel és 15/A. §-sal egészül ki:


A magánutak elnevezése


15/A. §


(1) A közforgalom elől el nem zárt magánút elnevezésére, valamint az elnevezés megváltoztatására a tulajdonos kezdeményezésére, vagy a címképzésért felelős szerv megkeresésére kerülhet sor. A kezdeményezést, illetve a megkeresését a jegyzőhöz kell benyújtani.


(2) A tulajdonosnak a kezdeményezéshez csatolni kell a magánút elnevezésére vonatkozó javaslatát. Amennyiben az eljárásra a címképzésért felelős szerv megkeresésére kerül sor, a megkeresés kézhezvételét követően a jegyző haladéktalanul intézkedik a tulajdonos javaslatának a beszerzése iránt.


(3) A magánút elnevezéséről – a tulajdonos javaslatának a figyelembevételével – a Gazdasági Bizottság előterjesztésére a Közgyűlés dönt.


(4) A magánút nevét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.


(5) A tulajdonos elnevezésre vonatkozó javaslatát el kell fogadni, ha a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető, továbbá megfelel a magyar nyelv helyesírási szabályainak, valamint a közterület-elnevezés e rendelettel megállapított szabályainak.


(6) Amennyiben a magánút elnevezésére a címképzését felelős szerv megkeresésére kerül sor és a tulajdonos a jegyző kétszeri felhívására sem tesz javaslatot, vagy a javaslat nem felel meg az (5) bekezdés rendelkezéseinek, a magánterület elnevezéséről a Közgyűlés a közterület-elnevezés szabályai szerint dönt.


(7) A magánutak elnevezésének nyilvántartására, a magánutak nevének jelölésére, valamint magánutak elnevezésének és az elnevezés változásának közzétételére a közterületekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”3. §


(1) A Rendelet 16. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:


A házszámozás"


(2) A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"16. §


(1) A házszám a telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés. Házszámozni kell minden

a) beépítésre szánt területen fekvő telket,

b) beépítésre nem szánt területen fekvő telket, ha azon

ba) épületet létesítettek,

bb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található (a továbbiakban együtt: telek).


(2) A házszám megállapításáról, módosításáról a jegyző gondoskodik.


(3) A házszám a telek közterületen belüli sorszáma. Azonos házszámmal több telek nem jelölhető.”4. §


A Rendelet 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(7) Telekmegosztás esetén a megosztott eredeti ingatlan sorszáma a számsor növekedésének irányában kiegészül a házszámtól „/” jellel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosítóval A-Z-ig ábécé-sorrendben azzal, hogy a számsor növekedésének irányában az első telek a megosztott eredeti ingatlan sorszámát kapja. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a folyamatos sorszámozás egyébként biztosítható.”5. §


A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„26.§ A jegyző a közterület elnevezését, a közterületnév változását, személyről elnevezett közterületek esetében a személy életútjának rövid ismertetésével együtt a helyben szokásos módon közzéteszi.”6. §


A Rendelet 28. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása során)


„1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, melyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván.”7. §


A Rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében a „Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági Bizottság”szöveg,

b) 17. § (1) bekezdésében a "dűlőút" szövegrész helyébe a "magánút" szöveg, az „épületig” szövegrész helyébe a „telekig” szöveg,

c) 17. § (2)- (5) bekezdéseiben az „épületek” szövegrész helyébe a „telkek” szöveg,

d) 18. § (1) bekezdésében az "Az önkormányzat által elkészített és térítés ellenében rendelkezésre bocsátott házszámtáblát" szövegrész helyébe az "A házszámtáblát" szöveg,

e) 18. § (2) bekezdésében az "a 15. §" szövegrész helyébe a "az (1) bekezdés" szöveg,

f) 25. § (2) bekezdésében a „Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági Bizottság” szöveg

lép.8. §


Hatályát veszti a Rendelet

a) 17. § (6) bekezdése,

b) 18. § (3) bekezdése,

c) 2. melléklete.9. §


Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.