Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(II.29..)önkormányzati rendelete

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2021. 12. 17

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(II.29..)önkormányzati rendelete

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2021.12.17.

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Sóstófalva község Önkormányzata
(2)Az önkormányzat székhelye, pontos címe:
3716 Sóstófalva, Kossuth út 48.
(3)Az önkormányzat képviselő-testületének hivatalos elnevezése:
Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő-testülete
(4)A képviselő-testület hivatala a Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 3563 Hernádkak, Rákóczi Ferenc utca. 2.
Sóstófalvai Kirendeltsége: 3716 Sóstófalva, Kossuth út 48..

A Képviselő-testület működése

A Képviselő-testület ülései

2. § (1) A Képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.

(2) A Képviselő-testület évente a munkaterv szerinti ülésezik.

(3) A munkatervet minden év február 15-ig a polgármester terjeszti elő.

(4) A munkaterv tartalmazza:

a ) az ülések várható időpontját.
b ) az adott ülésen tárgyalandó napirendet és előadóját.

A Képviselő-testületi ülések összehívása

3. § A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze a Képviselő-testületet és vezeti a Képviselő-testületi ülést.

4. § (1) A Képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét,

b)az ülés időpontját,
c)a tervezett napirendeket,
d)a napirendek előadóit,
e)a Képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.
(3)A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket. A polgármester felmentést adhat az előterjesztések írásban történő kiadása alól. Amennyiben az előterjesztések postázásra nem a meghívóval egyidejűleg kerül sor, azokat olyan időpontban kell kézbesíteni, hogy tárgyalható legyen.
(4)A meghívót és az előterjesztéseket a Képviselő-testületi ülés időpontja előtt 5 nappal ki kell küldeni.
(5)A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:
a)képviselőknek,
b)jegyzőnek, aljegyzőnek,
c)nem állandó meghívottaknak:
ca)előterjesztőknek,
cb)akiket az ülés összehívója megjelöl,
cc)intézményvezetőnek, amennyiben az intézményt érinti az előterjesztés és költségvetés, tájékoztató, zárszámadás tárgyalásakor,
cd)szakértőnek.

5. § (1) Amennyiben az ülés összehívását a települési képviselők egynegyede vagy a képviselő-testület bizottsága indítványozza, az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát. Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.

(2) A polgármester indokolt esetben összehívhat rendkívüli képviselő-testületi ülést.

(3) A meghívót a napirendek írásos anyagaival együtt legalább az ülés megkezdése előtt 2 nappal kell elektronikus formában kézbesíteni. Indokolt esetben a meghívó és a napirendek írásos anyaga a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt is kiosztható. Rendkívüli esetben a meghívás rövidebb úton is történhet (pl.: telefon, e-mail stb.).

(4) A képviselő-testületi ülés összehívására telefonon keresztül szóbeli meghívással is sor kerülhet.

6. § A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan:

a) a jegyzőt,

b) előterjesztőt,

c) szakértőt,

d)1 településen működő valamennyi bíróság általbejegyzett szervezetet vagy önszerveződő közösséget.

7. § A Képviselő-testület üléséről a lakosságot az ülés előtt tájékoztatni kell.

A tájékoztatás formája a meghívó kifüggesztése az önkormányzati hirdetőtáblára, valamint a közösségi hirdetőtáblákra.

A Képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok

8. § (1) A polgármester feladata:

a) képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b) javasolt napirend előterjesztése, elfogadtatása,

c) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

d) az ülés jellegének (nyílt, zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,

e) tárgyalt napirendként:

ea) vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

eb) vita összefoglalása,

ec) indítványok szavazásra való feltevése,

ed) határozati javaslatok szavaztatása,

ee) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

ef) a napirend tárgyában hozott döntés (ek) kihirdetése.

f) a rend fenntartása,

g) időszerű kérdésekről tájékoztatás,

h) az ülés bezárása.

(2) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:

a) rendre utasítja azt, aki a képviselő-testület üléséhez méltatlan, az ülést zavaró magatartást tanúsít,

b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy akinek a hozzászólása másokat sértő,

c) a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonhatja a szót,

d) amennyiben az ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülést a polgármester az általa meghatározott időre felfüggeszti.

(3) Az ülésen megjelent tanácskozási joggal nem rendelkező személyek tetszésüket vagy nemtetszésüket nem nyilváníthatják ki, az ülést nem zavarhatják. rendzavarás esetén a polgármester a rendzavarót figyelmezteti, szükség esetén távozásra szólítja fel.

A döntéshozatali eljárásról a szavazás módjáról

A határozatképesség megállapítása

9. § (1) A Képviselő-testület tagjainak választáskori létszáma: 5 fő.

(2) A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele, azaz 3 fő jelen van.

(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 10 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.

Napirendi javaslat előterjesztése és elfogadtatása

10. § (1) A polgármester előterjeszti a javasolt napirendi pontokat. A képviselők javaslatot tehetnek a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, javasolt napirendi pontok törlésére.

(2) A napirend elfogadásáról a testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt.

(3) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát és bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület döntései

11. § (1) Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges.

(2) A Képviselő-testület döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.

(3) A név szerinti szavazás alkalmazásával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott válasz (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

(4) A titkos szavazásról a képviselő testület esetenként dönt, egyszerű szótöbbséggel.

(5) A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként megválasztott bizottság gondoskodik.

(6) Minősített többség szükséges a Mötv.-ben meghatározottakon túl:

a) helyi népszavazás kiírásához,

b) hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz, kölcsönfelvételhez vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállaláshoz,

c) települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárásával kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyben való döntéshez,

d) összeférhetetlenség és méltatlanság megállapításához.

(7) Döntéshozatal során amennyiben a képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja és bármely képviselő vagy a polgármester tudomására jut a képviselő személyes érintettsége, első alkalommal a polgármester felszólítja kötelezettsége jövőbeni teljesítésére, következő alkalommal bírság kiszabására kerül sor. A bírság mértéke 1000 Ft.

Önkormányzati határozat

12. § (1) A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, szükség szerint a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését.

(2) Nem kell számozott határozattal ellátni az intézmények szakmai beszámolóit.

(3) A Képviselő-testület hatósági határozataira a Mötv.-ben foglalt eltérésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. § (1) A Képviselő-testület által hozott határozatok jelölése a következő formában történik:

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/évszám (hó, nap.) Határozata.
(2)A jegyző gondoskodik a Képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról.

Önkormányzati rendelet

14. § (1) Önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) képviselő,

c) képviselő-testület bizottsága,

d) jegyző

(2) A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Az önkormányzat rendeletét helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

(4) Helyben szokásos módnak minősül: önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezés.

15. § (1) A Képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő sorszámmal kell ellátni. A képviselő-testület által alkotott rendelet megjelölése:

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő-testületének …/év (hó, nap) Önkormányzati Rendelete és a rendelet címe „ról” „ről” toldalékkal ellátva.
(2)A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról.

A jegyzőkönyv

16. § (1) A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyvet egy példányban kell készíteni, melyet 15 napon belül aláírásokkal, pecséttel ellátva a Nemzeti Jogszabálytár felületére fel kell tölteni, melyért a jegyző a felelős.

(2) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) előterjesztéseket,

d) illetve a képviselők kérése alapján a képviselői beadványokat, hozzászólásokat és írásban benyújtott képviselői hozzászólásokat.

(3) A jegyzőkönyv közhitelességének biztosítása érdekében a jegyzőkönyv oldalát zsinórral át kell fűzni, majd a zsinórt a jegyzőkönyv hátoldalán az önkormányzat bélyegzőjével ellátott zárcédulával rögzíteni.

(4) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvébe és mellékleteibe, térítési díj ellenében másolatot kérhetnek.

(5) A jegyzőkönyvek betekinthetőségéről a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvnek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.

(6) A Képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti tárolásáról a jegyző gondoskodik.

A képviselők névsora

17. §2

A képviselők tiszteletdíja

18. § (1) A képviselő tiszteletdíjra jogosult.

(2) A települési képviselők tiszteletdíja havonta 10.000,-Ft.

(3) A képviselő tiszteletdíjra jogosult abban az esetben is, ha az ülésről igazoltan hiányzott.

(4) Igazoltnak kell tekinteni a képviselő távolmaradását, ha az ülés megkezdése előtt jelzi indokolt távolmaradását a polgármesternek.

(5) Indokolt a távolmaradás:

a)betegség miatt,
b)munkájával kapcsolatos elfoglaltság miatt,
c)halaszthatatlan családi esemény miatt.
(6)A távolmaradás „igazolt” vagy „igazolatlan” tényét a jelenléti íven és a jegyzőkönyvben is rögzíteni kell.
(7)Ha a képviselő indokolatlanul és előzetes bejelentés nélkül nem vett részt a képviselő-testületi ülésen, a következő hónap képviselő-testületi ülés után járó tiszteletdíja 100 %-ban megvonásra kerül.
(8)Az ismételt kötelezettség szegés esetén ismételten megállapítható a megvonás.
(9)A (7)-(8) bekezdésében foglaltak utáni tiszteletdíj megvonás a jelenléti ívek alapján történik.
(10)A tiszteletdíjak kifizetése utólag a tárgynegyedévet követően kerül sor a tárgynegyedévet követő hó 20-ig.
(11)A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.
(12)A tiszteletdíjról történő írásbeli lemondó nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
a)mely időtartamra járó tiszteletdíjról kíván lemondani vagy az összeg meghatározása,
b)az a) pontban meghatározott tiszteletdíj mely célra kerüljön felhasználásra.

A Képviselő-testület bizottságai

A bizottságok létrehozása

19. § A Képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságot hoz létre.

A bizottságok működése

20. § (1) A bizottsági üléseket a bizottság elnöke hívja össze.

(2) A bizottsági ülések meghívóját a képviselő-testületi ülések meghívójának kiküldésével egyidejűleg kell megküldeni az írásbeli előterjesztéssel egyidejűleg.

(3) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz:

a) jegyző,

(4) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek:

a) képviselők,

b) bizottság által meghívott személyek.

(5) Az üléseket a bizottság elnöke vezeti.

(6) A bizottság ülése nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a Képviselő-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg.

(7) A bizottság üléséről feltétlenül jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles a Nemzeti Jogszabálytár felületén felterjeszteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz.

(8) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Képviselő-testület hivatala látja el.

A Képviselő-testület állandó bizottságai

21. § (1)3 A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó bizottságot hoz létre.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt bizottság feladatai:

a) a képviselő-testület tagjait terhelő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nyilvántartja, ellenőzi és az ezzel összefüggő kezdeményezéseket vizsgálja

b) a képviselő testület tagjaival szemben összeférhetetlenség megállapítására irányuló terv javaslatot és az összeférhetetlenség megállapítása kezdeményezést vizsgálja

c) javaslatot tesz, a polgármester illetményének emelésére jutalmazására

d) képviselő-testület tagjaival szemben méltányossági eljárás lefolytatására tesz javaslatot

A Képviselő-testület ideiglenes bizottságai

22. § A Képviselő-testület az ideiglenes bizottságot:

a) meghatározott időre, vagy

b) meghatározott feladat elvégzésére hozhatja létre.

(1) A bizottság a meghatározott idő vagy a meghatározott feladat elvégzését követően automatikusan megszűnik.

(2) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létrehozásakor:

a) dönt a bizottság elnevezéséről,

b) rendelkezik a bizottság személyi összetételéről, létszámáról,

c) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá azokat, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez,

d) meghatározza a bizottságok feladat- és hatáskörét.

(3) Az ideiglenes bizottságra, az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell – értelemszerűen – alkalmazni.

A polgármester, alpolgármester, jegyző

A polgármester

23. §4 (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. A polgármesterre átruházott feladatkörök:

a) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 4/2013. (II.18) rendelet 6. § (3) bekezdése szerint:

„A képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a polgármestert hatalmazza fel:

a) a képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírására;

b) a képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a szerződés szövegének megállapítása, elfogadás, a szerződés aláírása;

c) az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés felbontására, vagy megszűntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása;

d) az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási, peres, vagy nem peres eljárás megindítása;

e) közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot biztosító szerződések megkötése, feltéve, hogy e jogok biztosítása nem eredményez változást, vagy korlátozást az érintett ingatlanok településrendezési terv szerinti felhasználhatóságában.”

c) A közterület használatáról szóló 15/2015. (IX.09.) rendelet 7. § (1) bekezdése szerint:

„A közterület-használati engedély kiadása tárgyában a döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.”
10.§ (2) bekezdése szerint:
„A polgármester jogosult az 500.000 forint egyedi értéket el nem érő követelés elengedésére.”
b)A szociális ellátásról szóló 17/2015. (IX.09) rendelet 5. §-a szerint:
„Települési támogatás:
a)rendkívüli települési támogatás
b)időskorúak és családok támogatása
c)lakhatási támogatás
d)az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás
e)a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás.
ea)Óvodáztatási támogatás
eb)beiskolázási támogatás
ec)tanulmányi hozzájárulás
ed)Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás

f) természetbeni tűzifa juttatás

g) pénzbeli tűzifa támogatás”

24. § A polgármester két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halasztást nem tűrő önkormányzati ügyekre vonatkozó döntési jogköre a következő ügyekre terjed ki:

a) döntés azon pályázat benyújtásáról, melynek fedezete a költségvetésben biztosított,

b) pályázati eljárásban hiánypótlás teljesítése, egyéb nyilatkozatok megtétele,

c) a képviselőtestület által elfogadott szerződések módosítása, melyek nem járnak többletkötelezettség vállalással és nem járhat műszaki tartalom csökkenésével az önkormányzat részéről.

Az alpolgármester

25. § (1) A képviselő-testület képviselő –testületi tagjai közül alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.

(3) Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

A jegyző

26. § (1) A jegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége esetén, ill. tartós akadályoztatása esetére a jegyzői feladatok ellátásáról - legfeljebb hat hónap időtartamra- a hivatalnak közszolgálati dolgozója végzi.

(2) Amennyiben a jegyző jogszabálysértést észlel, köteles azt a testület ülésén szóban jelezni, valamint a jelzést írásban az ülésről készült jegyzőkönyvhöz mellékelni.

A Képviselő-testület hivatala

27. §5 (1) A hivatal a jegyző által elkészített SZMSZ szerint működik, amely részletezi a hivatal feladatait és a belső munkamegosztást.

(2) Az önkormányzat által ellátandó feladatok kormányzati funkció szerinti felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

Közmeghallgatás

28. § (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer – előre meghirdetett – közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatást előre meg kell hirdetni a község hirdetőtábláján, a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 7 nappal.

(3) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét, helyét, idejét.

(4) Közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel és javaslatot tehetnek, az ülés előtt írásban vagy az ülésen szóban.

(5) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

Társulás

29. § (1) Sóstófalva község Önkormányzata az alábbi társulásoknak a tagja:

a)6 Hernádkak és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása,

b) Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás,

c) Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

(2) A Társulási Tanácsok ülésén az önkormányzatot a polgármester képviseli, akadályoztatása esetén feladatát a képviselő-testület kijelölő határozata alapján az alpolgármester látja el.

(3) A Képviselő-testület által az (1) bekezdésben meghatározott Társulások Tanácsára átruházott hatáskörök:

a) polgári jog szabályainak megfelelően megbízást ad, szerződést köt a projekt tervezésével, megvalósíthatóságával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében,

b) megbízást ad, a polgári jog szabályainak megfelelően szerződést köt a projekttel kapcsolatos pályázati anyagok dokumentációjának az elkészítésére, dönt a pályázat benyújtásáról,

c) dönt a projekt megvalósításával kapcsolatosan elnyert pályázatok igénybevételével összefüggő támogatási szerződések megkötéséről,

d) dönt, és a polgári jog szabályainak megfelelően szerződést köt a projekt beruházásával kapcsolatos beruházási, kivitelezési, műszaki-ellenőri, finanszírozási. fedezetbiztosítási megállapodásokkal összefüggésben

e) projekt megvalósulását követően dönt annak üzemeltetésével, bérbeadásával kapcsolatos szerződésekről, a hatályos jogszabályoknak megfelelően,

f) szervezi a Társult Önkormányzatok együttműködését, a társulási szerződésben meghatározott mértékben beszámol a Társulás tagjainak,

g) azon esetekben, ahol a törvény kötelezővé teszi, a Társulás nevében kiírja, és lebonyolítja a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat,

h) szervezi és megvalósítja a Társulással összefüggésben keletkezett költségvetési, adóelszámolási kötelezettségből fakadó feladatokat.

Együttműködés a civil szervezetekkel

30. § (1) A képviselő-testület a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és együttműködik a lakosság olyan önszerveződő közösségeivel (társulásaival), amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok, közügyek megoldására törekednek.

(2) Az önszerveződő közösségeket, civil szervezeteket és egyesületeket - a tevékenységi körük szerinti napirend tárgyalásakor - tanácskozási joggal a képviselő-testületi ülésre meg kell hívni.

Záró rendelkezések

31. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Sóstófalva község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019 (XI.12.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet7

Alaptevékenységi besorolás:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Kormányzati funkció:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető fenntartás és - működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2. melléklet8

3. melléklet9

1

A 6. § d) pontja a Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 17. §-t a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 21. § (1) bekezdése a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 23. § a Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 27. § a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 29. § (1) bekezdés a) pontja a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. mellékletet a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. mellékletet a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.