Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.20..) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról

Hatályos: 2020. 04. 01 - 2022. 05. 31

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.20..) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról

2020.04.01.

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános szabályok

A rendelet hatálya

1.  § A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. §-ában meghatározott személyekre.

Eljárási rendelkezések

2.  § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szoctv. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szoctv. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt az önkormányzati hivatalhoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalnál (3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.) kell benyújtani.

(5) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni.

(6) A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.

(7) Amennyiben a támogatás megállapítása egy főre eső jövedelemhatárhoz kötött a kérelemző köteles a kérelemhez csatolni a háztartásban élő minden egyes személy jövedelmére vonatkozó igazolást, függetlenül attól, hogy az ott élő személy lakó- vagy tartózkodási helye az adott lakcímen vagy más lakcímen van.

(8) Amennyiben a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatban foglaltak a Hivatal tudomása, vagy környezettanulmány alapján vitathatók, alkalmazni kell a vélelmezett jövedelem számítására vonatkozó szabályokat.

(9) A támogatás iránti eljárás indítását a község területén működő védőnő, háziorvos, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat munkatársa írásban kezdeményezhetik.

(10) A kérelemről határozatban kell dönteni a rendeletben erre hatáskörrel rendelekező döntéshozónak, melynek előkészítése a hivatal feladata.

(11) A kifizetés módját és idejét a támogatás megállapítására irányuló határozat tartalmazza. A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal feladata.

(12) A havi rendszerességgel nyújtott támogatás kifizetése tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerül kifizetésre. A rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtását követő hó első napjától illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

(13) A rendkívüli települési támogatást a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell kifizetni.

(14) A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.

(15) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése

3.  § A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. Fejezet

A helyi szociális támogatás és ellátás formái

4.  § (1) A helyi szociális támogatás formái:

a) Települési támogatás

aa) lakhatást segítő támogatás

ab) gyógyszertámogatás

ac) kórházi kezelési támogatás

ad) létfenntartási támogatás

ae) temetési támogatás

af) tanszertámogatás

b) Rendkívüli települési támogatás

c) Köztemetés

d) Idősek támogatása

(2) A helyi szociális támogatás a jogosult részére pénzbeli illetve természetbeni formában nyújtható.

(3) A helyi szociális szolgáltatás formái:

a) Szociális étkeztetés

b) Családsegítés

c) Gyermekjóléti szolgáltatás

d) Házi segítségnyújtás

5.  § Lakhatást segítő támogatás

(1) A Jegyző – átruházott hatáskörben – lakhatást segítő támogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki az ingatlan tulajdonosa, vagy bérlője és az ingatlant életvitelszerűen lakja, valamint az ingatlanra vonatkozóan használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A kérelmet a rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Egy ingatlan vonatkozásában egy lakhatást segítő támogatás iránti kérelem nyújtható be, mely támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy év időtartamra kell megállapítani.
(3) A lakhatást segítő támogatás havi rendszerességgel illeti meg a jogosultat.
(4) A lakhatást segítő támogatás összege 5.000.- Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42. 750.- Ft) nem haladja meg.
(5) A lakhatást segítő támogatás összege 4.000.- Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 % és 250 % (42. 751.- – 71. 250.- Ft) közötti összeg.
(6) A lakhatást segítő támogatás összege 3.000.- Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 % és 300 % (71. 251.- – 85. 500.- Ft) közötti összeg.
(7) A lakhatási támogatás maximum 50 %-áig terjedő összegben az önkormányzatnál vagy a közműszolgáltatónál nyilvántartott tartozásra kell fordítani, a fennmaradó részt a közműszolgáltatónak kell utalni, az alábbiak szerint:
a) villanyszámla, feltöltős villanyóra,
b) szemétszállítási díj
c) ivóvíz
d) gázszolgáltató.
(8) Lakhatást segítő támogatás nem nyújtható annak a kérelmezőnek, aki ingatlanának lakókörnyezete gondozatlan, gazos és ez az állapot a rendezett településképet zavarja, illetve a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni abban az esetben, ha az ingatlan lakókörnyezetének gondozására történő felszólítást követő 10 napon belül a jogosult ezt az állapotot nem szünteti meg.

6.  § Gyógyszertámogatás

(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben – gyógyszertámogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki az Sztv.50. § (1) és (2) bekezdése szerinti közgyógyellátásra nem jogosult, de egészségügyi állapota, fennálló betegsége miatt gyógyszerszedésre kényszerül és háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42. 750.- Ft), egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85. 500.- Ft) nem haladja meg.

(2) A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez a háztartásban élők jövedelemigazolása is szükséges. A kérelmet a rendelet 2. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) A gyógyszertámogatás mértéke 5. 000.- Ft/alkalom. Kérelmezőnek a támogatás igénybevételét, a gyógyszertár által kiállított számlával, a támogatás kifizetésétől számított 5 napon belül igazolnia kell.

Amennyiben Kérelmező a számlát a meghatározott időn belül nem mutatja be, úgy tárgyévben a további támogatási igényét az önkormányzat megtagadja.
(4) A támogatást évente maximum 3 alkalommal lehet megállapítani.
(5) A támogatást elsősorban természetbeni formában, a felírt recept kiváltásával kell biztosítani.

7.  § Kórházi kezelési támogatás

(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben – kórházi kezelési támogatást állapít meg annak a személynek, aki egészségügyi állapota, fennálló betegsége miatt kórházi kezelésre kényszerül, a kórházba történő utazását és a kórházba vinni szükséges használati tárgyakat nem bírja megfizetni, valamint a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42. 750.- Ft), egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57. 000.-Ft) nem haladja meg.

(2) A kórházi kezelési támogatás iránti kérelemhez a háztartásban élők jövedelemigazolásán kívül csatolni kell a kórházi beutaló másolatát. A kérelmet a rendelet 3. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) A kórházi kezelési támogatás mértéke maximum 10. 000.- Ft lehet.

(4) A támogatást évente maximum 3 alkalommal lehet megállapítani.

8.  § Létfenntartási támogatás

(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben – támogatást állapít meg annak a személynek, aki önhibáján kívül létfenntartási gondokkal küzd és háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42. 750.- Ft), egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57. 000.- Ft) nem haladja meg.

(2) A rendelet alkalmazása során létfenntartási gondnak minősül, ha a kérelmező saját, vagy családtagja élelmezését nem tudja biztosítani.

(3) Nem részesülhet létfenntartási támogatásban az az aktív korú személy, aki önhibáján kívül munkaviszonnyal nem rendelkezik és munkába állása érdekében az ebben segítséget nyújtó szervekkel nem működik együtt.

(4) A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazoláson kívül csatolni kell a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálat dolgozójának írásos támogató nyilatkozatát. A kérelmet a rendelet 4. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A támogatás mértéke maximum 10. 000.- Ft lehet

(6) A támogatást háztartásonként évente maximum 3 alkalommal lehet megállapítani.

(7) A támogatást elsősorban természetbeni formában, élelmiszer vásárlásával, vagy utalvány formájában kell biztosítani.

9.  § Temetési támogatás

(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben – temetési támogatást állapít meg annak a személynek, aki közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott.

(2) A kérelem benyújtása nem kötött a háztartásban élők jövedelmének vizsgálatához.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. A kérelmet a rendelet 5. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A támogatás 20. 000.- Ft összegben nyújtható.

(5) Az (3) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő.

10.  § Tanszertámogatás

(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben – évente egy alkalommmal tanszertámogatást állapít meg annak a személynek, akinek a köznevelési intézménybe járó gyermeke általános iskolában vagy középiskolában tanul, valamint annak a fiatal felnőttnek, aki köznevelési intézmény, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

(2) Általános iskolai tanulók esetében a támogatás iránti kérelem benyújtására kizárólag a gyermek törvényes képviselője jogosult. A kérelmet a rendelet 6. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a tárgyév szeptember és október hónapjában igényelhető a tanköteles gyermek, vagy a felsőfokú nappali oktatásban résztvevő személy tanulói, hallgatói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás benyújtásával.

(4) Az egyszeri támogatás összege :

a karancsaljai lakóhelyű, általános iskolai tanulóként 15. 000.- Ft;
a középiskolában nappali tanulmányokat folytató, karancsaljai lakóhelyű diákonként 20. 000.- Ft,
a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató, karancsaljai lakóhelyű hallgatónként 30. 000.- Ft.
(5) A támogatás megítélése a háztartásban élők jövedelemvizsgálatához nem kötött.

11.  § Rendkívüli települési támogatás

(1) Polgármester – átruházott hatáskörben – rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a személynek,

a) akinek ingatlana víz vagy tűzkár, földrengés, tervezési vagy kivitelezési hiba miatt olyan mértékben megrongálódott, hogy az az ingatlanban lévő lakhatást veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi és az ingatlan vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik, vagy a biztosító nyilatkozata alapján a bekövetkezett esemény nem minősül biztosítási eseménynek,

b) aki várandós anya és a támogatás célja a gyermek megtartása, a gyermek egészségének megőrzése, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása,

c) aki munkahelyét önhibáján kívül elveszíti és 2 hónapot meghaladóan nem sikerül új munkahelyet találnia,

d) akin életmentő műtéti beavatkozást hajtanak végre,

e) akinek hosszan tartó kórházi kezelése családja létfenntartását veszélyezteti,

f) akinek a sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett,

g) akinek gyermeke születik, a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül, életkezdési támogatásként, egyszeri 20. 000.- Ft –ot.

(2) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást állapíthat meg

a) aki tárgyév december hónapban 0-18 év közötti gyermek, vagy nappali tagozaton, felsőfokú oktatási intézményben tanul;

b) annak a karancsaljai lakcímmel rendelkező személynek, aki betöltötte a 70. életévét, évente egy alkalommal;

c) háztartásonként rezsitámogatásra, évente egy alkalommal.

(3) A kérelem benyújtása nem kötött a háztartásban élők jövedelmének vizsgálatához. A kérelmet a rendelet 7. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani

(4) A támogatás maximum 28.500 Ft összegig nyújtható.

12.  § Köztemetés

A Polgármester – átruházott hatáskörben – az Sztv. 48. § foglaltak szerint köztemetést rendel el. A kérelmet a rendelet 8. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani

13.  § Idősek támogatása

(1) A képviselő-testület azoknak a Karancsalja községben lakóhellyel rendelkező személynek, aki betöltötte a 70. életévét évente egy alkalommal – az Idősek Napja rendezvény keretében – egy tál meleg ételt és max. 10. 000.- Ft pénzbeli támogatást biztosít.

(2) A támogatás nem kötött a háztartásban élők jövedelmének vizsgálatához

III. Fejezet

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

14.  § (1) Alapszolgáltatás keretében:

a) Karancsalja Község Önkormányzata Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával megkötött megállapodás útján biztosítja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást, a házi segítségnyújtást;

b) a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat fenntartásában működő Karancsaljai Napfény Óvoda-, illetve a KLIK által működtetett Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja;

c.) az étkeztetést az önkormányzat vállalkozási szerződés keretében biztosítja.
Szociális étkeztetés

15.  § (1) A Polgármester – átruházott hatáskörben – szociális étkeztetést biztosít annak a kérelmezőnek, aki az Sztv. 62. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel és

a) 65. év alatti személy, aki

aa) korhatár előtti ellátásban,

ab) rehabilitációs-, rokkantsági ellátásban,

ac) fogyatékossági támogatásban,

ad) aktív korúak ellátásában részesül, valamint egészségi állapota miatt önmaga ellátására részben, vagy egészben képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,

b) 65. év feletti személy, aki egészségi állapota miatt önmaga ellátására részben, vagy egészben képtelen.

(2) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki

a) mozgásában korlátozott,

b) krónikus, vagy akut betegségben szenved,

c) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,

d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, mert önmaga ellátására részben képes.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott ellátás igénybe vételének feltétele a háziorvos igazolása.

(4) Az ellátásért tárgyévben fizetendő térítési díjat az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete határozza meg. A térítési díjat az Önkormányzat Pénztárába kell befizetni.

Házi segítségnyújtás

16.  § Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Szoctv. 63. §-ában meghatározott személyekről.

Családsegítő Szolgáltatás

17.  § A családsegítő szolgáltatás az Szoctv. 64. §-ában foglaltak szerint a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti Szolgálat

18.  § A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. Ennek keretében ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ában foglaltakat, és szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a 40. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

Egyéb rendelkezések

19.  § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szoctv., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

20.  § (1) E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az 5. §- ban rögzített lakhatási támogatást a 2020 márciusában benyújtott kérelmeket e rendelet rendelkezései szerint kell elbírálni.

(2) Hatályát veszti a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 22/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet.