Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről

Hatályos: 2021. 03. 20- 2021. 05. 11

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörben, a Mötv.13. § (1) bekezdés 2. pontjában valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet gépjármű tulajdonosra és üzembentartóra, aki Siófok város közigazgatási területén Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő a (2) bekezdésben meghatározott közlekedési táblával ellátott közterületen (útszakasz, park) a rendelet hatálya alá tartozó gépjárművel közlekedik.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

 • a) a „mindkét irányból behajtani tilos” és az utóbbival együtt alkalmazott „kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületre érvényes behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére és a fizetendő díjra.
 • b) a „súlykorlátozás” és a „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületre érvényes úthasználati engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére és a fizetendő díjra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásában résztvevő alábbi gépjárművekre a feladat ellátás időtartama alatt:

 • a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem és mentőszolgálat, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,
 • b) a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző,
 • c) műszaki és baleseti mentést ellátó,
 • d) a kommunális feladatot ellátó, ideértve a köztisztasági szolgáltatásokhoz, hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz használt,
 • e) az út, vasút vagy közmű fenntartást, karbantartást vagy tisztítást végző,
 • f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző gépjárműre.

(4) A behajtáshoz és várakozáshoz a rendelet tárgyi hatályában megjelölt önkormányzati tulajdonú közterületekre nem kell behajtási és úthasználati engedélyt kérnie az alább felsorolt személyeknek, illetve gépjárműveknek:

 • a) a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalnak a gépjárművei részére,
 • b) Siófok Város Önkormányzatának az általa kiadott szolgálati igazolvánnyal rendelkező gépjármű részére célforgalom esetén,
 • c) diplomácia mentességet élvező személynek, az ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművek részére,
 • d) megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel rendelkező gépjármű részére,
 • e) parkolási igazolvánnyal rendelkező mozgássérültet szállító gépjármű részére,
 • f) az érintett útszakaszon hatósági igazolvánnyal igazoltan lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére.

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre vonatkozó különleges szabályok

2. § (1) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján a polgármester jogosult az önkormányzat tulajdonában lévő útra ideiglenes forgalomkorlátozást, forgalmi rend-változást elrendelni, melyről a helyi lakosságot, a Rendőrséget, a Városőrséget a helyben szokásos módon, a város honlapján tájékoztatni kell.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó közterületre behajtási és úthasználati engedélyt önkormányzati érdekből díjmentesen, és a súlykorlátozás figyelembevétele nélkül a polgármester adhat ki.

(3) Siófok Város közigazgatási területén lévő helyi közutat a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (továbbiakban: ADR) hatálya alá tartozó járműszerelvény csak a fuvarokmányban szereplő címzettek elérése céljából veheti igénybe.

A behajtási és úthasználati engedély kiadásának feltételei

3. § (1) A behajtási engedély kiadása iránti 1. számú melléklet szerinti kérelmet, a kérelemben megjelölt időpontot megelőzően legalább 8 nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek igazolása mellett a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója, illetve a képviseletükben eljáró személy, aki a kérelemben megjelölt, a behajtási tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlan tulajdonosa, vagy abban lakóhellyel, tartózkodási hellyel illetve székhellyel, telephellyel rendelkezik, nyújthatja be.

(2) A Kálmán Imre sétányon és a Hock János közben behajtási tilalommal érintett közterületről megközelíthető üzlet, vendéglátóhely tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, bejelentéssel (továbbiakban: működési engedély) rendelkező kereskedője jogosult behajtási engedély iránti kérelmet benyújtani az üzletéhez rendszeres áruszállítás biztosítása céljából az alábbiak szerint: az engedély 06:00-09:00 között és 16:00-17:00 között, a szükséges legrövidebb ideig történő, de maximum 60 perc várakozásra jogosít fel.

(3) A Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszán közterületről megközelíthető üzlet, vendéglátóhely tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, bejelentéssel (továbbiakban: működési engedély) rendelkező kereskedője, illetve az ingatlan tulajdonosa, vagy aki abban szolgáltatási tevékenységet végez, a május 15-szeptember 15. közötti időszakban 06:00-13:00 közötti időszakra jogosult behajtási engedély iránti kérelmet benyújtani az ingatlanjához történő behajtás céljából az alábbiak szerint: a jogosultság egyidejű megállapítása mellett kiadott forgalmi rendszámot tartalmazó (kivéve: Kék Kártyánál) behajtási engedélyt/engedélyeket (jogosultanként maximum 3 db) az 1. és 3. számú mellékletben meghatározott különdíjért a rendeletben szabályozott módon és időtartamra válthatja meg és használhatja.

A Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára május 15 - szeptember 15. közötti időszakban:

a) 13:00-16:00 óra között szabad a behajtás mindenki részére,

b) 16:00-20:00 között csak a Kék Kártyával rendelkező személyeknek szabad a behajtás,

c) 20:00-06:00 óra között tilos a behajtás mindenki részére.

A Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszáról megközelíthető, saját belső parkolóhellyel rendelkező ingatlan tulajdonosa - aki ingatlanját kereskedelmi szálláshely céljára használja -, jogosult vendégei részére Siófok Város Önkormányzatától az 1. és 3. számú mellékletben meghatározott díjért Kék Kártyát igényelni az alábbi feltételek szerint: annyi darab (forgalmi rendszámot nem tartalmazó) Kék Kártya igényelhető, amennyi belső parkolóhellyel az ingatlan ténylegesen rendelkezik, a Kék Kártya használata a Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett területére május 15 - szeptember 15. közötti időszakban 06:00-20:00 óra közötti behajtásra jogosítja fel annak használóját. Elvesztés esetén a Kék Kártya pótlása díjköteles.

(4) Az úthasználati engedély iránti 2. számú melléklet szerinti kérelmet, a kérelmezett időpontot megelőzően legalább 8 nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellett

a) a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója,

b) az a) pontban meghatározottak képviseletében eljáró személy, a képviselet megfelelő igazolása mellett nyújthatja be.

(5) Az (1), (2), (3) bekezdésekben meghatározott behajtási és úthasználati engedélyek (a továbbiakban engedély) kiadása iránti kérelmet Siófok Város Jegyzőjének címezve - a 2. § (2) bekezdésében foglalt esetben Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének címezve -, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályára kell benyújtani, aki a rendelet előírásainak megfelelő kérelem benyújtását követően, 8 napon belül határoz a behajtási vagy úthasználati engedély kiadásáról, vagy a kérelem elutasításáról.

(6) Az engedély 1 adott gépjárműre adható ki, a rendelet által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben 1 kérelmező több gépjárműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén az engedély kiadásáról gépjárművenként kell rendelkezni.

(7) Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmezett időszakban történő be- es kihajtásra, az alábbi feltételek valamelyike fennálljon:

a) a gépjárművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- es kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg,

b) az engedély kiadásával érintett gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos illetve üzembentartó, a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlan tulajdonosa, vagy abban lakóhellyel, tartózkodási hellyel illetve székhellyel, telephellyel rendelkezik, aki a kérelemben megjelölt gépjárművet a kérelemben megjelölt ingatlanon belül – nem közterületen – garázsban, udvaron helyezi el,

c) a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanon építési, felújítási munkát végeznek, amelyre az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása kizárólag a tilalommal érintett közterületen keresztül lehetséges,

d) különleges esemény (pl. esküvő, filmfelvétel, sportesemény) lebonyolítása céljából kívánják a tilalommal érintett közterületet használni.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.

(9) Az engedély kiadásának további feltétele a (7) b) pont esetén, hogy a gépjármű tulajdonosa a gépjárműadó fizetési kötelezettségét teljesítette, hátralékkal nem rendelkezik Siófok Város Önkormányzata felé.

Adatkezelés az engedélyezési eljárásban

4. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott adatkezelésen kívül a kérelmezőnek a rendelet 1. és 2. számú mellékletben megjelölt személyes adatait az adatkezelő kizárólag a behajtási és úthasználati engedélyre való jogosultság és kötelezettségek megállapítása, valamint a hatósági eljárás lefolytatása céljából kezeli.

(2) Az adatkezelés időtartama a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott időtartam.

(3) A személyes adatokat az adatkezelő a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó közterület-használat ellenőrzése céljából az önkormányzat közterület-felügyeleti feladatait ellátó szerv részére továbbítja.

Az engedély megváltása

5. § (1) A behajtási engedély iránti 1. számú melléklet, valamint az úthasználati engedély iránti 2. számú melléklet szerinti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

 • a) magánszemély esetén a kérelmező nevét, lakóhelyét, elérhetőségét;
 • b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adószámát, cégjegyzék számát, a képviselője nevét es elérhetőségét;
 • c) a gépjármű tulajdonosának vagy üzembentartójának nevét, címét és elérhetőségét;
 • d) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet– a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni;
 • e) a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 3.) KPM-BM együttes rendelt 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik;
 • f) a kérelem indokait, illetve az 3. § (7) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását;
 • g) a behajtási tilalom alá tartozó útvonalat, útszakaszt, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri;
 • h) a behajtással érintett ingatlan pontos meghatározását (cím, hrsz.),
 • i) a kérelmezett érvényességi időtartamot, amelyre a behajtási engedélyt igényli.

(2) Amennyiben a kérelemben szereplő helyrajzi számon, címen nyilvántartott ingatlanra – a megközelíthetőség szempontjából – több, az 1. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt behajtási és/vagy súlykorlátozási tilalom vonatkozik, a kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy az ingatlan tekintetében a kérelmező mely behajtási és/vagy súlykorlátozási tilalommal érintett közterületre (út, útszakasz, park) igényli a behajtási és/vagy úthasználati engedély kiállítását.

(3) A 3. § (2) bekezdésében szabályozott engedély iránti kérelemben nem kell megadni az (1) c), d) e) pontjában felsorolt adatokat.

Az engedély érvényességi ideje

6. § (1) Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyben megjelölt időpontig érvényes. Az engedély érvényességének a legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 12 hónap.

(2) Az engedély az alábbi időszakokra adható ki:

 • a) behajtási engedély esetén:

- meghatározott napon/napokon történő ki- és behajtásra, illetve a 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kiadott behajtási engedély esetén:

1 nap, 3 hónap, 6 hónap, 12 hónap időtartamra,

- a 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiadott behajtási engedély esetén:

1 hónap, 4 hónap időtartamra

b) úthasználati engedély esetén:

1 nap, 1 hét, 1 hónap, 12 hónap időtartamra.

(3) Az engedély a (2) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Az engedély kiadásának feltételeiben bekövetkező változásról az engedélyesnek az engedélyt kiadót a feltétel megszűnését követően 8 napon belül értesítenie kell. A befizetett díj ebben az esetben nem jár vissza.

Az engedély díja

7. § (1) Az engedély kiadásáért a kérelmezőnek a 3. számú mellékletben meghatározott díjat kell megfizetnie.

(2) Térítésmentesen válthatja ki az engedélyt az 3. § (1) bekezdésben meghatározott kérelmező a 3. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel fennállta esetén.

(3) Az 1 napnál hosszabb időszakra meghatározott díjak egymást követő naptári napokban értendőek. Az időszak első naptári napjának az engedélyben megjelölt kezdőnap számít. A naptári napban meghatározott időtartam az adott napon 0 órától 24 óráig érvényes.

(4) Az 1., 2., és 3. számú mellékletekben meghatározott díjak tartalmazzák az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott mértékű adót.

(5) Az engedélyek díját Siófok Város Önkormányzata 11639002-06180700-39000008 számú számlájára kell befizetni átutalási postautalványon vagy banki átutalással.

(6) Az engedély csak a megállapított díj megfizetéséről szóló igazolás bemutatását követően adható át a kérelmezőnek.

Az engedély felülvizsgálata és visszavonása

8. § (1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek kezdeményezésére a jegyző az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja, és amennyiben indokolt, visszavonhatja.

(2) Az ellenőrzést végző szerv jogosult azt az engedélyt a birtokosától elvenni:

 • a) amelynek használatára nem jogosult,
 • b) amely használatának jogcíme megszűnt, vagy amelyet nem az engedélyben meghatározott célra használják,
 • c) amely hamis, vagy nem eredeti példánya,
 • d) amelyet a rendeletben meghatározottaktól eltérően használnak,
 • e) amellyel bármely más módon visszaéltek.

(3) Az ellenőrzést végző szerv köteles a (2) bekezdés alapján elvett engedélyt haladéktalanul visszajuttatni a jegyzőhöz. A jegyzőhöz visszajuttatott engedélyt a jegyző – amennyiben megállapítja, hogy az engedély bevonása indokolt – határozattal visszavonja. A visszavonást követő időszakra befizetett díj arányos részét az önkormányzat nem téríti meg.

Az engedély használata

9. § (1) Az engedély, a 3. § (2) bekezdésében szabályozott kivételével, csak az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. A 3. § (2) bekezdésben szabályozott engedély ellenőrzése során az érvényesség megállapításához annak használója köteles bemutatni az áruszállító gépjármű áruszállítással kapcsolatos okmányait (szállítólevél, fuvarokmány, menetlevél).

(2) A 3. § (2) bekezdése alapján és a 3. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel esetén kiadott engedély a Kálmán Imre sétányon és a Hock János közben történő áruszállítás miatt 06:00-09:00 illetve 16:00-17:00 között jogosítja fel a jármű tulajdonosát/üzembentartóját a gépjárművel, a tilalommal érintett közterületre történő behajtásra, illetve ott a feltétlenül szükséges ideig, de legfeljebb 60 percig történő várakozásra.

(3) A (7) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben csak az áthaladás lebonyolítása engedélyezett, a várakozás nem.

(4) Az engedélyt a gépjármű vezetőjének a tilalommal érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia. A várakozás idején a gépjármű szélvédőjének bal oldalán jól láthatóan kell elhelyezni.

(5) A 3. § (2) bekezdésében szabályozott engedélyt a behajtáskor az áruszállító gépjármű szélvédőjének bal oldalán jól látható helyen kell elhelyezni.

(6) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít.

(7) Az úthasználati engedély nem jogosít a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra, és nem is általános jellegű: az adott úthasználati engedélyben kivételként meghatározott utcákon történő áthajtás nem engedélyezett.

(8) Az engedélyről – bármilyen formában – másolatot készíteni, másolatot felhasználni tilos.

Az engedély pótlási kötelezettségének esetei

10. § (1) Az engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését az engedély kiállítója felé 3 munkanapon belül be kell jelenteni, és a pótlására kérelmet kell benyújtani. A pótlás díjmentes.

(2) Amennyiben az engedéllyel rendelkező gépjárművet a tulajdonosa az engedély érvényességi ideje alatt értékesíti, az engedélyt vissza kell szolgáltatni az önkormányzatnak.

(3) Új engedélyt kell kiadni, ha a (2) bekezdésben foglalt esetben az engedély visszaadásával egyidejűleg a kérelmező másik járműre engedélyt igényel, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 • a) az igénylő hitelt érdemlően igazolja az adásvétel tényét,
 • b) a gépjármű megengedett legnagyobb össztömege a korábban engedéllyel rendelkező gépjárművel megegyező, vagy annál kisebb.

(4) A (3) bekezdésben foglalt engedély cseréjére csak az engedélyben foglalt feltételek fennállása esetén kerülhet sor. Minden egyéb esetben az új engedély díját, az új engedélyt szerző járműre vonatkozó paraméterek alapján kell meghatározni.

Helyreállítási kötelezettség

11. § (1) Az engedély birtokában a helyi közútban bizonyíthatóan az engedélyes által az engedélyben megjelölt gépjármű által okozott károk helyreállítása annak a kötelessége, akinek a nevére a közút tulajdonosa az engedélyt kiállította (helyreállítás kötelezettje).

(2) A helyreállítást a károkozást követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 naptári napon belül el kell végezni.

(3) A helyreállításig a helyreállítás kötelezettjének kell gondoskodni a károkozás helyszínén a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosításáról.

(4) A közút helyreállítását az eredetivel megegyező vagy azzal egyenértékű pályaszerkezettel (rétegrenddel) kell végezni. Útszegéllyel ellátott közút esetén a helyreállítási kötelezettség az útszegélyre is vonatkozik. Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a forgalmi sáv 30%-át, akkor a helyreállítás a forgalmi sáv teljes szélességére vonatkozik.

(5) A helyreállítás szakszerűségét és a közterület állapotát a helyi közút kezelője, illetve a megbízásából eljáró személy ellenőrzi.

(6) A helyreállítás kiváltható külön megállapodásban rögzített feltételek szerint a kár mértékével arányosan megállapított összegnek Siófok Város Önkormányzata 7. § (5) bekezdésében feltüntetett számlájára történő befizetésével.

Az engedélyes ellenőrzése

12. § (1) A rendeletben meghatározott előírások betartását a Rendőrség, a Városőrség, továbbá a közterületen folytatott tevékenység ellenőrzésére jogszabály alapján jogosult más szervek ellenőrzik.

(2) A tilalommal érintett önkormányzati terülteken az ellenőrző szervek jogosultak, a területre behajtó gépjárműre kiállított behajtási engedély meglétét és érvényességét ellenőrizni.

Záró rendelkezés

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről szóló 15/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Siófok városban az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 31/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet megtekinthető www.siofok.hu címen.

Kérjük a kérelmet olvashatóan nyomtatott betűkkel kitöltetni, és aláírással ellátni!

Minden gépjárműre külön kérelmet töltsön ki!

Az engedélyt kérő neve:…………………………….... anyja neve: ………………………………..

lakcíme: ……………………………………….. posta címe: ………………………………………...

adószáma:…………………………………….

Az engedélyt kérő cég neve: …………………………………. székhelye: ……………………......

telephelye: …………………………………….. képviselő neve: ……………………......................

címe: ……………………………………………. cégnyilvántartási száma: ………………………..

adószáma:……………………………………..

Amennyiben a kérelmet a rendelet 3. § (2) bekezdésében szabályozott engedély kiadása iránt nyújtja be, közölnie kell az érvényes működési engedéllyel rendelkező üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi számát*[1]:

……………………………………

Amennyiben olyan körülményre hivatkozik, amelyen hatósági nyilvántartás nem tartalmaz, a körülményt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát kell becsatolni.

Telefonszám: …………………………………………. fax: ………………………………………….

email cím: ………………………………………..

A behajtásra kérelmezett hely (utca, házszám/hrsz): ……………………………………………

A kérelmezett időszak: 20..………………………-tól 20…………………………-ig (legfeljebb 1 év időtartamra)

V.*[2]

A gépjármű forgalmi rendszáma: ……………………………

típusa: ………………………… forgalmi engedély száma: ……………………………….

a gépjármű össztömege: ………………………….. kg

A behajtás jogcíme, illetve a behajtást indokoló nyomós ok:……………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(lakóhely, tartózkodási hely, ingatlan tulajdon, székhely, telephely, rendezvény, önkormányzati érdek, esküvő, áruszállítás stb.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában lévő gépjárműre kéri a behajtási engedélyt, akkor a gépjármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell, az ezt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát mellékelje a kérelemhez!

Alulírott kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a behajtással, áruszállítással, várakozással kapcsolatos előírások megszegése közigazgatási szankciót von maga után, illetve visszaélés esetén az engedély visszavonható.

A behajtási engedély használatának ellenőrzésére jogosult a Rendőrség és a Városőrség közterület-felügyelője.

Kötelező mellékletek:

- a behajtási engedély díjának megfizetéséről szóló igazolás

- a forgalmi engedély, a lakcímet igazoló dokumentum és a személyazonosító igazolvány másolata*[3]

- a tartózkodási hely megközelítése esetén: lakásbérletnél a lakás tulajdonosának nyilatkozata a lakásbérlet időtartamára vonatkozóan, illetve

- egyéb saját tulajdonú ingatlan megközelítése esetén a tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolása,

- helyszínrajz, amennyiben az ingatlan területén parkolóhellyel rendelkezik,

- térítésmentesen kiváltani kívánt engedély esetén, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Adóhivatala által kiadott igazolás,

- a rendelet 3. § (2) bekezdésében szabályozott engedély iránti kérelem esetén az érvényes működési engedély másolati példánya,

Siófok, 20……. ……………………

………………………………………

kérelmező

Általános jellegű behajtási engedély díja

(a Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára nem vonatkozik):

DÍJ

Érvényesség

1 nap

3 hónap

6 hónap

12 hónap

3 000,- Ft

15 000,- Ft

25 000,- Ft

40 000,- Ft

Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára vonatkozó behajtási engedély különdíja

(az általános jellegű behajtási engedélyt nem váltja ki)

DÍJ

Érvényesség

1 hónap

4 hónap

15 000,- Ft

50 000,- Ft

Kék Kártya díja

(a Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára vonatkozik)

KÉK KÁRTYA

5 000,- Ft

2. melléklet

ÚTHASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Siófok városban az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 31/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet megtekinthető www.siofok.hu címen.

Kérjük a kérelmet olvashatóan nyomtatott betűkkel kitöltetni, és aláírással ellátni!

Minden gépjárműre külön kérelmet töltsön ki!

Az engedélyt kérő neve:…………………………….... anyja neve: ………………………………..

lakcíme: ……………………………………….. posta címe: ………………………………………..

adószáma: …………………………………………

Az engedélyt kérő cég neve: …………………………………. székhelye: ……………………..

telephelye: …………………………………….. képviselő neve: ……………………..................

címe: ………………………………………… cégnyilvántartási száma: ………………………..

adószáma: …………………………………

Telefonszám: ………………………………… fax: ………………………………………….

email cím: ………………………………………..

A behajtásra kérelmezett hely (utca, házszám/hrsz): ………………………………………*[4]

Siófok város közigazgatási területére való beközlekedés M7 Siófok-Sóstó*[5] - M7 Siófok-centrum - Zamárdi - egyéb……………………………… irányból történik.

A kérelmezett időszak: 20………………………-tól …………………………-ig (legfeljebb 1 év időtartamra)

A gépjármű forgalmi rendszáma: ……………………………

típusa: ………………………… forgalmi engedély száma: ……………………………….

a gépjármű össztömege: ………………………….. kg

A behajtás jogcíme, illetve a behajtást indokoló nyomós ok: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában lévő gépjárműre kéri a behajtási engedélyt, akkor a gépjármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell, az ezt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát mellékelje a kérelemhez!

A kérelemhez mellékelt iratok felsorolása:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alulírott kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a behajtással, áruszállítással, várakozással kapcsolatos előírások megszegése közigazgatási szankciót von maga után, illetve visszaélés esetén az engedély visszavonható.

Az úthasználati engedély használatának ellenőrzésére jogosult a Rendőrség és a Városőrség közterület-felügyelője.

Kötelező mellékletek:

- a gépjármű forgalmi engedélyének másolati példánya

- az úthasználati engedély díjának megfizetéséről szóló igazolás

- a gépjármű tulajdonosának/üzembentartójának képviseletében eljáró személy meghatalmazása


Gépjármű össztömege

DÍJ

Érvényesség

1 nap

1 hét

1 hónap

12 hónap

2,5-12 tonna

3 000,- Ft/nap

6 000,- Ft/hét

15 000,- Ft/hónap

90 000,- Ft/év

12 tonna felett

5 000,- Ft/nap

10 000,- Ft/hét

25 000,- Ft/hónap

150 000,- Ft/év

Siófok, ……….……………………

………………………………………

kérelmező

Az engedélyek díját a Siófok Város Önkormányzatának 11639002-06180700-39000008 számú számlájára kell befizetni átutalási postautalványon vagy banki átutalással a kérelem tárgyát képező gépjármű rendszámának feltüntetésével.

3. melléklet

A BEHAJTÁSI ÉS ÚTHASZNÁLATI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK TÉRÍTÉSI DÍJAI[6]

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY: a behajtási tilalom a „mindkét irányból behajtani tilos” és „kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületekre vonatkozik:

Általános jellegű behajtási engedély díja

(a Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára nem vonatkozik):

DÍJ

Érvényesség

1 nap

3 hónap

6 hónap

12 hónap

3 000,- Ft

15 000,- Ft

25 000,- Ft

40 000,- Ft

Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára vonatkozó behajtási engedély különdíja

(az általános jellegű behajtási engedélyt nem váltja ki)

DÍJ

Érvényesség

1 hónap

4 hónap

15 000,- Ft

50 000,- Ft

Kék Kártya díja*6

(a Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára vonatkozik)

KÉK KÁRTYA

5 000,- Ft

ÚTHASZNÁLATI ENGEDÉLY: a súlykorlátozási tilalommal érintett terület a „súlykorlátozás” és „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületekre vonatkozik:


Gépjármű össztömege

DÍJ

Érvényesség

1 nap

1 hét

1 hónap

12 hónap

2,5-12 tonna

3 000,- Ft/nap

6 000,- Ft/hét

15 000,- Ft/hónap

90 000,- Ft/év

12 tonna felett

5 000,- Ft/nap

10 000,- Ft/hét

25 000,- Ft/hónap

150 000,- Ft/év


[1] * A rendelet 3. § (2) bekezdésében szabályozott engedély iránti kérelem esetén a kitöltése KÖTELEZŐ!*2 A megfelelő rész aláhúzandó.
[2] * A rendelet 3. § (2) bekezdésében szabályozott engedély iránti kérelem esetén NEM KELL KITÖLTENI!
[3] * A rendelet 3. § (2) bekezdésében szabályozott engedély iránti kérelem esetén NEM KELL MELLÉKELNI!
[4] * A 12 hónapos időszakra kiadott úthasználati engedélynél „Siófok Város területe”-t kell megjelölni
[5] * A megfelelő rész aláhúzandó
[6] Módosította: 9/2021. (III. 19.) ör. 1. §-a, hatályos: 2021. március 20-tól.*6 A Kék Kártya pótlásának díja az igénylés díjával azonos.