Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 12. 20- 2020. 12. 20

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

2020.12.20.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja egyes önkormányzati rendeletek módosítás és hatályon kívül helyezése tárgyában:

1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„f) a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott magatartási normákat megsérti,”

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eljárás lefolytatása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni..

2. § (1) A fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet1) 12/A. § (1) bekezdésben található „gépjárműadó hátraléka” szövegrész helyett az „adóhátraléka” szövegrész kerül.

(2) A Rendelet1 12/A. § (4) bekezdés d./ pontjában található „gépjárműadó hátraléka” szövegrész helyett az „adóhátraléka” szövegrész kerül.

3. § Hatályát veszti az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló 35/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 30/2005. (X.27.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2020. december 20-án lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.