Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 25

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az  építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


Az Ör. 1/A. § b) pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 1/A. § a) pont „és” szövegrésze.


2. §


Az Ör. 2.§ b) pontja hatályát veszti.


3.  §


Az Ör. 4/A.§ hatályát veszti.Záró rendelkezés:

4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea

       jegyző


   Déri Tibor

polgármester
Kihirdetési záradék:Ez a rendelet kihirdetésre került 2020. szeptember 25. napján.Dr. Dallos Andrea

jegyzőIndokolásA helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban Htv.) 2018. január 1-jétől szabályozta a reklámhordozók adókötelezettségét.

Ezt az adókötelezettséget a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4.§-ával megszüntette, így törvényi felhatalmazás hiányában a kötelezettség törléséről kell gondoskodnunk helyi rendeletünkben is.Részletes indokolás


1.§


A Htv. 11/A §-át hatályon kívül helyezte a 2020. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) 1. pontja. Hatálytalan 2020. július 15-től.


2.§


A Htv. 15/A §-át hatályon kívül helyezte a 2020. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) 4. pontja. Hatálytalan 2020. július 15-től.


3.§


A Htv. 16/A §-át hatályon kívül helyezte a 2020. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) 5. pontja. Hatálytalan 2020. július 15-től.