Cegléd Város Önkormányzata 35/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a Cegléd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 30- 2020. 10. 30

Cegléd Város Önkormányzata

35/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a Cegléd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló

26/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról


Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Cegléd város helyi építési szabályzatáról szóló 26/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

     „(1) A HÉSZ 1. mellékletét képezik az SZT-1/A, SZT-1/B, SZT-1/C, SZT-1/D, SZT-2 Szabályozási Tervlapok, melyek a 2016. november 26-án hatályos eredeti tervlapokat a 2020. április 7-ei hatályig terjedően módosító tervlapokkal egységesen ábrázoló, azokkal mindenben megegyező tervlapok.

       (2) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

    (2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.


Dr. Diósgyőri Gitta s. k.                                                                             Dr. Csáky András s. k.

     címzetes jegyző                                                                                           polgármester


-------