Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2020. 12. 31

Gyöngyös Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. §


Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelete 20. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A levegő tisztaságának védelme


20. §


(1)   Gyöngyös város közigazgatási területén – a kiépített szabadtéri tűzhelyek, un. szalonnasütő helyek rendeltetésszerű használata kivételével – az avar, továbbá kerti, növényi hulladék égetése tilos. Avar és kerti hulladék kezelése komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által végzett zöldhulladék begyűjtéssel történhet.


(2)  Házi húskészítmény füstölő üzemeltetési ideje évente a 4 napot nem haladhatja meg. A füstölő építményt vagy berendezést a szomszédos ingatlanokon álló lakóépülettől legalább 15 méter távolságban szabad létesíteni, valamint működtetni. A füstölési tevékenységet annak megkezdése előtt legalább 24 órával, szóban vagy írásban a Városrendészetnek be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása, vagy a füstölés ezen bekezdésben foglalt szabályai megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint bírság szabható ki.


(3) Az (1) bekezdésben foglalt előírás megsértése esetén a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben foglalt bírság kiszabására van lehetőség.”


2. §


Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és 2021. január 2-án hatályát veszti.                       Hiesz György                                                Dr. Kozma Katalin

                       polgármester                                                            jegyző* A rendeletet Gyöngyös Város Polgármester fogadta el 2020. november 26-án.