Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról

Hatályos: 2020. 03. 01

az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról

Általános indokolás

Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló 2011. évi CCII. tv. 24. § (9) bekezdésében felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletével megalkotta az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló rendeletét (a továbbiakban: rendelet), melynek felülvizsgálata vált indokolttá egyrészt arra tekintettel, hogy a javaslattételre jogosultak intézményi körében változások következtek be, továbbá áttekintésre került az eljárási rend, másrészt a 2018. május 25-én hatályba lépett EU adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak is meg kell felelni az adományozási eljárás során. A fentiekre való tekintettel a Tisztelt Közgyűlés 253/2019. (XII.12.) határozatával felhatalmazta elnökét, hogy a rendelet felülvizsgálatát készítse elő, és azt a közgyűlés soron következő rendes ülésére terjessze a Közgyűlés elé.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-a tartalmazza a kitüntető cím, szakmai díjak, elnöki elismerés alapítására vonatkozó rendelkezéseket.

A 2. §-ban, a korábbi szabályozáshoz képest részletesebben került meghatározásra az egyéni és a közösség számára adományozandó díjak fogalomköre, adományozásuk feltétele. Rendeleti szinten rögzítésre került a posztumusz adományozás lehetősége is.

A 3.-4. §-ban szabályozásra került a javaslattétel eljárási rendje, a javaslattétel határideje, és a javaslattételre alkalmazandó formalizált nyomtatványok köre is.

Az 5. §-ban pontosításra került a díjra való érdemtelenség fogalomkörének meghatározása, és a visszavonással kapcsolatos eljárásrend.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően a rendelet 6. §-ában rögzítésre került a kitüntetésekkel összefüggésben vezetetett nyilvántartások köre és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás.

A 2. alcím a Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A felhatalmazó törvényi szabályozásnak megfelelően rögzítésre került a rendeletben az adományozás során átadandó díszoklevél, emlékplakett, arany pecsétgyűrű pontos leírása és a díszpolgárt megillető jogosultságok köre.

A 3-14. alcímek alcímenként-díjanként a szakmai díjakra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A felhatalmazó törvényi szabályozásnak megfelelően rögzítésre került díjanként az adományozás során átadandó díszoklevél, emlékplakett pontos leírása.

A rendeletben felülvizsgálatra és módosításra kerültek a javaslattételre jogosultak intézményi körében bekövetkezett változások.

15. alcím alatt került szabályozásra az elnöki elismerő oklevélre jogosultak körének meghatározása és az adományozásra vonatkozó egyéb szabályok.

A 35. § hatályba léptető, míg a 37. § hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Átmeneti rendelkezésként - figyelemmel az év közben történő felülvizsgálatra, új rendelet alkotásra - szükséges volt a 2020. évi javaslattételi eljárás határidejének az általános szabályoktól történő meghatározása, melyre a 36. § tartalmaz rendelkezéseket.