Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (VI.5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 05- 2020. 06. 07

Sióagárd Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ának alapján a közművelődésről 5/2018. (V.18.) számon alkotott önkormányzati rendelete módosításáról Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Sióagárd Község Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 5/2018. (V.18.) számon alkotott rendelete (továbbiakban: R.) 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4.§(1) Az Önkormányzat az Mkktv. 78/I. §-ban foglaltak szerint a jelen rendelet 3. §-ban felsorolt feladatokat saját fenntartású közösségi színterén, továbbá közművelődési megállapodás alapján láthatja el.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a helyi közművelődés támogatását

a) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,

b) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és

c) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez közösségi színtérként az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

a) a Közösségi Tér (7171 Sióagárd, Kossuth u. 1.)

b) Könyvtári Információs és Közösségi hely (7171 Sióagárd, Kossuth u. 2.)

c) Civil Ház (7171 Sióagárd, Kossuth u. 3.)

d) a Sióagárdi Televízió (7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a.)

e) Tájház (7171 Sióagárd, Zrínyi u. 31.)

f) Leányvár-pincefalu szabadtéri színpad,

g) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület.”

2.§


(1)A R. az eredeti rendelet 5.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.

(2) A R. az eredeti rendelet 8. §-át hatályon kívül helyezi.


Záró rendelkezés 1. A rendelet 2020. június 05. napján lép hatályba.
 2. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.                                   Gerő Attila                                         Balogh Györgyi

                                   polgármester                                            jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetése 2020. június 05. napján megtörtént.


                                                                                              Balogh Györgyi

                                                                                                    jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményezés

Sióagárd Község Önkormányzat polgármestere

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló rendeletéhez

 1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezet jogszabályi hatásai:

 1.  társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 • társadalmi hatása: nem releváns,
 • gazdasági hatása: nem jelentkezik többletköltség,
 • költségvetési hatása: nincs,
 1. környezeti és egészségi következmények:
 • nincsenek,
 1.  adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 • az adminisztratív feladatokat a jegyző ellátja.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

 • a rendelet megalkotása nem kötelező, annak pontosítása azonban elvárható.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

 • személyi feltétel: rendelkezésre áll,
 • szervezeti feltétel: rendelkezésre áll,
 • tárgyi feltétel: rendelkezésre áll,
 • pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
 1. Indoklás

Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete nevében eljáró polgármester a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján pontosítja a közművelődési intézményeinek megnevezését, illetve bővíti a színtereket a Civil Házzal.

Részletes indoklás:

az 1.§-hoz

A képviselő-testület nevében eljáró polgármester az 1.§-ban meghatározza azokat a közösségi színtereket melyek a helyi lakosok közművelődésének lehetőségét biztosítják.

a 2.§-hoz

Közösségi Tér esetében Közösségi Kerekasztal működését a jogalkotó nem látja szükségesnek.

a 3.§-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről és a kihirdetéséről rendelkezik.

 1. Véleményezés

A rendelet-tervezet tekintettel arra, hogy kizárólag adatpontosítást tartalmaz, nem igényel egyeztetést.


Sióagárd, 2020. június 04.

Balogh Györgyi jegyző