Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott45/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete

az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 26


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntése szerint, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező feladatköréhez kapcsolódóan, önként vállalt feladatkörében eljárva a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel a következőket rendeli el:


  1. §


Az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


„(3) Az 1. § b) pontjában meghatározott védőoltásra vonatkozó támogatásra 2021. március 31-ig az a törvényes képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 12 hónap, és aki igazolja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére az 1. § b) pontjában meghatározott védőoltásból kettő dózis beadásra került.”  1. §


A Rendelet 6. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:


„(2) Jelen rendelet rendelkezéseit az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 45/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(3) Jelen rendelet

a) 4. § (3) bekezdése, valamint

b) 6. § (2) bekezdése

2021. április 01-jén hatályát veszti.”
3.         §

A Rendelet 1. §-ában


  • az „a törvényes képviselőnek, akinek gyermeke 2020. január 01-je után született” szövegrész helyébe „a törvényes képviselőnek, akinek gyermeke - ideértve a gyám gyámsága alatt álló gyermeket is - 2020. január 1-jén, vagy azt követően született”,


  • a „szülője” szövegrész helyébe a „törvényes képviselője”


szöveg lép.4.         §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea

jegyző


Déri Tibor

polgármesterZáradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. november 25. napján.

 Dr. Dallos Andrea


 jegyző
2. számú melléklet


ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


Az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása szükséges abban a tekintetben, hogy a Rendelet 1. §-ában foglaltak nem felelnek meg a szabályozás céljának, amely alapvetően a törvényes képviselő részére kívánja biztosítani a 2020. január 1-jén, vagy azt követően született kiskorúak után járó, a Rendelet szerinti oltási támogatások összegét.


A törvényes képviselő fogalmát a gyámhatóságokról, valamint a gyermek-védelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § b) pontja részletezi, amelyben foglaltak alapján törvényes képviselőnek minősül a szülői felügyeletet közösen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok. A fentiekre, valamint arra tekintettel, hogy a törvényes képviselő jogi kategóriája bővebb, mint a szülőé, a Rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezés módosul abban a tekintetben, hogy:


- a Rendelet szerinti támogatásokban a 2020. január 01-jének napján született gyermek törvényes képviselői is részesülhessenek,

- a szülőre történő hivatkozást – a szabályozás céljára, valamint a Korm. rendelet fent hivatkozott rendelkezésére figyelemmel – felváltja a törvényes képviselőre történő hivatkozás, valamint

- tekintettel arra, hogy törvényes képviselője a gyámság alatt álló kiskorúaknak is van, szükséges ennek rögzítése is.


A Rendelet 4. §-a kiegészítésre kerül egy újabb rendelkezéssel, a Rendelet 4. § (2) bekezdéséhez kapcsolódóan. A Rendelet 4. § (2) bekezdésének jelenleg hatályos szövege alapján a rotavírus elleni védőoltásra vonatkozó támogatásra a gyermek után az a törvényes képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 6 hónap, és aki igazolja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére a rotavírus elleni védőoltásból kettő dózis beadásra került.


Figyelemmel arra, hogy a Rendelet 1. §-ában foglaltak alapján a támogatást a 2020. január 01-je után született gyermekek esetében lehet igényelni, a szabályozást tekintve előfordulhat olyan helyzet is, hogy - a Rendelet 2020. október 31-jei hatályba lépésére tekintettel – a rotavírus elleni védőoltás esetén nyújtandó támogatás esetén az egyéb feltételek fennállása mellett sem lesznek a 2020. április 30-át megelőzően született gyermekek után a törvényes képviselők jogosultak az oltási támogatásra.


Ugyan a Rendelet 4. § (2) bekezdésének jelenleg hatályos szabályozását indokolta, hogy a rotavírus elleni védőoltás két dózisát orvosszakmai szempontok szerint legalább 4 hetes időközzel, 6 és 24 hetes kor között kell beadni, a Rendelet 1. §-a nem tesz különbséget a védőoltást igénylők gyermekeinek életkora tekintetében, ezért a Rendelet 4. §-a, a Rendelet 1. §-ában foglaltak, valamint a Rendelet hatálybalépésének időpontja figyelembevételével az alábbi szempontok szerint kerül kiegészítésre:


- figyelemmel arra, hogy a 2020. április 30-át megelőzően született gyermekek után is odaítélhető legyen a rotavírus elleni védőoltás után járó támogatás, a 2021. március 31-ig benyújtott kérelmek tekintetében a gyermek életkorát legfeljebb 12 hónapban indokolt meghatározni,

- a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően született gyermekek esetében az oltási támogatás életkori feltétele már a jelenleg hatályos rendelkezésnek megfelelően, az orvosszakmai szempontok figyelembe vételével történik.


A jogszabály-tervezet kitér továbbá arra, hogy a rendelet-módosítás hatályba lépésének időpontjában még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell a rendelet-módosítás útján bevezetett új szabályozást.


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban nem kell közzétenni.
3. számú melléklet

RÉSZLETES INDOKOLÁS


1. §-hoz


Az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a kiegészül egy új rendelkezéssel, amely alapján a rotavírus elleni védőoltás iránti támogatás igénylése tekintetében, a 2021. március 31-ig benyújtott kérelmek esetében – az egyéb, Rendeletben foglalt feltételek fennállása mellett - akkor ítélhető meg a támogatás a törvényes képviselő részére, ha a kiskorú gyermek életkora a 12 hónapot nem haladja meg.


2. §-hoz


A Rendelet átmeneti rendelkezésekkel kerül kiegészítésre, amely alapján a rendelet-módosítás hatályba lépésének időpontjában még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell a rendelet-módosítás útján bevezetett új szabályozást, továbbá a Rendelet 4. § (3) bekezdése, és így a Rendelet 6. § (2) bekezdése 2021. április 01-jével hatályát veszti, így a rotavírus elleni védőoltás iránti önkormányzati támogatásra vonatkozó kérelmek esetében 2021. április 01-jétől ismételten a Rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


3. §-hoz


A Rendelet 1. §-ában szereplő, szülőre vonatkozó hivatkozás kerül módosításra a szabályozás céljának megfelelően törvényes képviselőre, a szabályozás céljának, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a törvényes képviselő és a gyermek fogalma egyértelműen megjelölésre kerül, valamint a 2020. január 01. napján született gyermekek is jogosultak lesznek a Rendelet szerinti önkormányzati támogatásokra.


4. §-hoz


Hatályba léptető rendelkezés.
4. számú melléklet


Előzetes Hatásvizsgálat


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.


Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-módosítás társadalmi hatása, hogy a módosítás esetén nagyobb jogosulti réteg veheti majd igénybe a rotavírus elleni védőoltás önkormányzati támogatását. A rendelet-módosításnak gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek.

Környezeti és egészségi következményei

A rendelet-módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-módosítás az adminisztrációs terheket érdemben nem befolyásolja.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye)

A rendelet-módosítás szükséges a tekintetben, hogy az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései egymással összhangba kerüljenek, és a támogatást igénylők körébe tartozzanak a 2020. április 30-át megelőzően született kiskorú gyermekek törvényes képviselői, amennyiben az egyéb, a Rendeletben meghatározott feltételek esetükben teljesülnek. A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a 2020. január 01. napján született gyermekek nem lesznek jogosultak a Rendelet szerinti támogatásokra, valamint 2020. április 30-át megelőzően született kiskorú gyermekek törvényes képviselői nem lesznek jogosultak a rotavírus elleni védőoltás támogatására, továbbá a Rendelet 1. §-ában foglaltak nem kerülnek összhangba a Rendelet további részeivel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek.

A tervezett jogszabály-módosítás adatvédelmi hatásai:

A rendelet-tervezetnek adatvédelmi hatásai nincsenek.