Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01 - 2020. 02. 01


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 58. § a.) pontja a következők szerint módosul:


„ a.)           Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, tagjainak száma 15 fő”


(2) Az SZMSZ 58. § h.) pontja a következők szerint módosul:


„ h.) Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 fő”


2. §


(1) Az SZMSZ 78. § (3) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


(2) Az SZMSZ 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A helyiségek üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeket a frakciókat jelölő szervezetek viselik”


3. §


(1) Az SZMSZ Képviselő-testület bizottságainak feladat-és hatásköréről szóló 1. számú mellékletének 1. pontjában a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


(2) Az SZMSZ Képviselő-testület bizottságainak feladat-és hatásköréről szóló 1. számú mellékletének 8. pontjában a „Költségvetési Bizottság” szövegrész helyében a „Pénzügyi és Költségvetési Bizottság” szöveg lép.


4. §


Az SZMSZ Képviselő-testület által az egyes bizottságokra, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott feladat-és hatáskörök felsorolásáról szóló 4. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:I. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörök


Sor-szám

Az átruházott hatáskör címzettje

A feladat-és hatáskör átruházásáról szóló döntés

Az átruházott feladat-és hatáskör tartalma

1.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994.(V.4.) számú rendelet 3. § (2) bekezdés

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság önkormányzati érdekből a lakás vételárát a forgalmi értéknél, illetve a rendelet 5. §-ában meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

2.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994.(V.4.) számú rendelet 13. § (1) bekezdés

Az elidegeníthető lakások körét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki.

3.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994.(V.4.) számú rendelet 21. §

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kijelölheti azon helyiségek körét, amelyeket az Önkormányzat hosszú távon nem kíván elidegeníteni (tilalmi lista).

4.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004. (X.07.) számú rendelet 5. § (1)-(3) bekezdés, 6. § (4) bekezdés és 7. § (2a) bekezdés

A helyiséget kereskedelmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási, gépkocsi-tárolási és egyéb közösségi célra lehet bérbe adni. A helyiséget játékterem működtetése céljára, illetve – kivéve, ha a helyiségben már korábban is ilyen tevékenységet folytattak - szeszes italt árusító vendéglátó-ipari tevékenység folytatására csak a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet bérbe adni. A helyiségnek fentiektől eltérő célra történő bérbeadásáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.  A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ebben az esetben a bérbeadás céljára tekintettel – a jelen rendelet keretei között - sajátos szerződési feltételeket határozhat meg.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a rendeletben meghatározott eseteken túl is hozzájárulhat határozatlan időre szóló vagy 5 évnél hosszabb határozott idejű bérleti jogviszony létrehozásához.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a rendeletben meghatározott eseteken felüli, a bérleti jogviszonyt megszüntető feltételt is meghatározhat.

5.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004. (X.07.) számú rendelet 23. §

Az irányadó bérleti díjak mértékét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság – normatív alapon –határozza meg. Amennyiben a bérbeadó és a bérlő a helyiség bérleti díja vonatkozásában a megállapított irányadó bérleti díjhoz képest alacsonyabb összegben kíván megállapodni, úgy a megállapodás jóváhagyásáról – amennyiben a jelen rendelet eltérően nem rendelkezik - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt. Az irányadó bérleti díjak évenkénti felülvizsgálatáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

6.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 7.26/2004. (X.07.) számú rendelet 27. §

A bérlő a helyiségbe más személyt csak a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulásával fogadhat be.

7.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004. (X.07.) számú rendelet 42. § (2) és (3) bekezdés

A kedvezményes bérbeadásról – a helyiségben folytatni kívánt tevékenység szerint illetékes Bizottság állásfoglalásának ismeretében – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt. A kedvezményes bérbeadás feltételeit a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozza meg. Ennek során a bérleti díj vonatkozásában kedvezmény vagy mentesség adható, illetve mentesítés adható a szerződéskötési díj megfizetése alól is.

8.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről szóló 27/2008. (X.06.) számú rendelet 16. §, 28. § és 43. §

A helypénz mértékét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozza meg.

A külön díjazás ellenében végzett, a kereskedelmi tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások díját, valamint a tárolási díjakat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozza meg.

A piac területére megállapított irányadó bérleti díjnál alacsonyabb összegű bérleti díjjal csak a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jóváhagyásával lehet bérleti szerződést kötni.


9.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) számú rendelet 20. § (2) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 22. § (2) bekezdés, 27. § (3) bekezdés, 39. § (1) bekezdés, 41. § (1) bekezdés, 46. § (1) bekezdés, 48. § (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 53. § (1) bekezdés,

Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyona felett az alábbi tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja:

   a) a 100 millió forint egyedi forgalmi értéket meghaladó értékű forgalomképtelen vagyon 1 évet meghaladó, de 5 évet meg nem haladó időtartamú, tulajdonjogot nem érintő hasznosítása,

   b) a 100 millió forint egyedi forgalmi értéket meg nem haladó értékű forgalomképtelen vagyon 5 évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú, tulajdonjogot nem érintő hasznosítása.

Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona felett az alábbi tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja:

   a)     az 5 millió forint egyedi forgalmi értéket meghaladó, de a 25 millió forintot meg nem haladó értékű korlátozottan forgalomképes vagyon tulajdonjogának megszerzése,

   b)     az 1 millió forint egyedi forgalmi értéket meghaladó, de a 25 millió forintot meg nem haladó értékű korlátozottan forgalomképes vagyon tulajdonjogának átruházása,

   c) a 100 millió forint egyedi forgalmi értéket meghaladó értékű korlátozottan forgalomképes vagyon 1 évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú, tulajdonjogot nem érintő hasznosítása.

   d) a 100 millió forint egyedi forgalmi értéket meg nem haladó értékű korlátozottan forgalomképes vagyon 5 évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú, tulajdonjogot nem érintő hasznosítása.

Az Önkormányzat üzleti vagyona felett az alábbi tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja:

      a) a 100 millió forint egyedi forgalmi értéket meghaladó értékű üzleti vagyon 1 évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú, tulajdonjogot nem érintő hasznosítása,

   b) a 10 millió forint egyedi forgalmi értéket meghaladó, de a 100 millió forintot meg nem haladó értékű üzleti vagyon 5 évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú, tulajdonjogot nem érintő hasznosítása.

A gazdasági társaságok tekintetében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt:

   a)     a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, az eredmény-kimutatás és az adózott eredmény felhasználására tett javaslat jóváhagyásáról,

   b)     az éves közszolgáltatási terv és az annak végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.

Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes, bármely jogcímen történő átruházásáról, vagy a vagyon egyéb módon történő, ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról

500 ezer forint értéket meghaladóan, de 50 millió forint értéket meg nem haladóan a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

Az Önkormányzat ingyenes, vagy kedvezményes vagyonszerzéséről   5 millió forint értéket meghaladóan, de 50 millió forint értéket meg nem haladóan a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

Önkormányzati tulajdonú (résztulajdonú) ingatlan társasházzá alakításáról forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlan esetében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

Az Önkormányzat meglévő vagy várományi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésének jóváhagyására - a vagyonkezelésbe adott vagyonelemek kivételével, illetve, ha a vagyongazdálkodásba adott vagyonelemek tekintetében a vagyongazdálkodási szerződés eltérően nem rendelkezik - 100 millió forint pertárgy értéket vagy peren kívüli egyezségben szereplő 100 millió forint értéket meghaladóan a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jogosult.

Behajthatatlannak nem minősülő követelésről való teljes vagy részbeni lemondásra vagy annak egy részéről történő lemondásról – ha más önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik - 500 ezer forint követelés összeget meghaladóan, de 50 millió forint követelés összeget meg nem haladóan a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

Behajthatatlanná vált követelésről való lemondásról – ha más önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik - 20 millió forint követelés összeget meghaladóan a Bizottság dönt.

10.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) számú rendelet 7. § (2) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, 12. § (3) bekezdés, 31. §, 36. §, 46. §

A közúti közlekedési szolgáltatást végző, 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek közterületi tárolásához csak a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság által e célra kijelölt területekre adható közterület-használati hozzájárulás.

A közterület-használathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt,

   a)     ha a kérelmező a közterületen építésügyi hatósági engedélyköteles építményt kíván elhelyezni,

   b)     ha a kérelmező a közterületen településképi bejelentési kötelezettség alá eső, két évet meghaladó időtartamra szánt építményt kíván elhelyezni,

   c)     a két évet meghaladó határozott időtartamú, az előreláthatóan a két évet meghaladó időpontban bekövetkező meghatározott feltételig tartó vagy a határozatlan időtartamú közterület-használat engedélyezése esetében.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság építmény elhelyezésére vonatkozó közterület-használat esetében engedélyezheti a határozatlan időtartamú közterület-használatot is.

Ha valamely közterület-használati formára nézve az 1. melléklet nem tartalmaz megfelelő díjtételt, úgy az egyedi közterület-használati díjat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság – az 1. melléklet elveinek és az arányosság követelményének figyelembe vételével - állapítja meg. Többszöri igény esetében a díjszabást megfelelően ki kell egészíteni.

A közterület tartós (1 évet meghaladó) használata esetében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a fizetendő közterület-használati díj mértékét – a felek közös megállapodása esetében - az 1. mellékletben meghatározottól eltérő mértékben is megállapíthatja.

Amennyiben ugyanazon kérelmező nagyobb számú (tíznél több) hirdető-berendezést kíván elhelyezni, úgy kérelmére a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a közterület-használati díjat az 1. mellékletben meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

A közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól kérelemre,

   a)     a közterület használatának kulturális-, sport-, hitéleti- vagy egyéb közérdekű céljára,

   b)     a közterületi rendezvény humanitárius, karitatív jellegére, vagy

   c)     a közterület használójának nonprofit jellegére

részben vagy egészben felmentés adható. A felmentés kérdésében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a közterület-használati díjat kérelemre, mérsékelheti vagy teljes egészében elengedheti a mutatványos vagy cirkuszi tevékenység esetében.

Nem kell a közterület filmforgatási célú használatáért díjat fizetni   amennyiben a díjmentességet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a kérelmező kérelmére – a filmforgatásra irányuló kérelemnek a Fővárosi Kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőzően – a filmforgatás közérdekű céljára figyelemmel engedélyezte.”


5. §


 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994.(V.4.) önkormányzati rendelet

a.) 3. § (2) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép,


b.) 13. § (1) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép,


c.) 21. §-ában a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004. (X.07.) önkormányzati rendelet


a.) 2. § (1)-(3) bekezdése a következők szerint módosul.


„(1)     A bérbeadói jogokat – a jelen rendeletben meghatározott keretek között - a Képviselő-testület, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, illetve a polgármester gyakorolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert mindazon bérbeadói jogok gyakorlására, amelyek jelen rendelet alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kizárólagos hatáskörébe.

(2)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a bérbeadói jogok meghatározott körének gyakorlásáról, továbbá a bérbeadói jogok gyakorlásával kapcsolatos döntések végrehajtásáról az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: UV Zrt.) kötött megállapodás útján gondoskodjon. Ha valamely kérdésben való döntés jogszabály alapján a Képviselő-testület, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság vagy a polgármester hatáskörébe tartozik, úgy az UV Zrt. az intézkedése megtétele előtt köteles kikérni a hatáskörrel rendelkező szerv (személy) döntését, ebben az esetben az UV Zrt. csak a döntés végrehajtása körében tehet jognyilatkozatot.

(3)   A költségvetési szerv kezelésében (használatában) lévő helyiségek tekintetében a bérbeadói jogokkal kapcsolatos döntések végrehajtásáról az szerv vezetője gondoskodik. Ha valamely kérdésben való döntés jogszabály alapján a Képviselő-testület, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság vagy a polgármester hatáskörébe tartozik, úgy a költségvetési szerv vezetője az intézkedése megtétele előtt köteles kikérni a hatáskörrel rendelkező szerv (személy) döntését, ebben az esetben a költségvetési szerv vezetője csak a döntés végrehajtása körében tehet jognyilatkozatot.”


b.) 5. § (2) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép,


c.) 5. § (3) bekezdése a következők szerint módosul.


„(3)     A helyiségnek az (1) bekezdéstől eltérő célra történő bérbeadásáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.  A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ebben az esetben a bérbeadás céljára tekintettel – a jelen rendelet keretei között – sajátos szerződési feltételeket határozhat meg.”


d.) 6. § (4) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép,


e.) 7. § (2a) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép,


f.) 23. § (1)-(4) bekezdése a következők szerint módosul.


„(1) Az irányadó bérleti díjak mértékét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság – normatív alapon –határozza meg. Ennek során figyelembe kell venni a helyiség

   a,     típusát,

   b,     területi elhelyezkedését,

   c,     bejáratának elhelyezkedését,

   d,     épületen belüli elhelyezkedését.

            (2) A konkrét helyiségre vonatkozó irányadó bérleti díj megállapításánál figyelembe kell venni – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság által meghatározott mutatók alapján – a bérlő által folytatni kívánt tevékenységet is.

            (3) Amennyiben a bérbeadó és a bérlő a helyiség bérleti díja vonatkozásában az (1) és (2) bekezdés alapján megállapított irányadó bérleti díjhoz képest alacsonyabb összegben kíván megállapodni, úgy a megállapodás jóváhagyásáról – amennyiben a jelen rendelet eltérően nem rendelkezik - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

(4)       Az irányadó bérleti díjak évenkénti felülvizsgálatáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.


g.) 27. §-ában a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


h.) 42. § (2)-(3) bekezdése a következők szerint módosul.

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményes bérbeadásról – a helyiségben folytatni kívánt tevékenység szerint illetékes Bizottság állásfoglalásának ismeretében – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

(3)   A jelen § szerinti kedvezményes bérbeadás feltételeit a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozza meg. Ennek során a bérleti díj vonatkozásában kedvezmény vagy mentesség adható, illetve mentesítés adható a szerződéskötési díj megfizetése alól is.


(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 12. § b) pontjában a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról szóló 9/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet

    

a.) 4. § (1) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” (a továbbiakban GB) szöveg lép,


b.) 124. §-ában a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


 (7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet


 1. 18. § (4) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép,


 1. 23. § (1)-(4) bekezdése a következők szerint módosul.

„(1) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a Civil szervezet, az egyház, az egyéb szervezet vagy a magánszemély által az Önkormányzattól vagy az ÚV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-től bérelt, a közösségi célú tevékenység folytatásához használt nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját a bérlő indokolt kérelmére – a támogatás alapjául szolgáló közösségi célú tevékenység szerint feladatkörrel rendelkező bizottság javaslata alapján -mérsékelheti, vagy különösen indokolt esetben el is engedheti.

(2) A bérleti díj mérséklésére vagy elengedésére határozott időtartamra, legfeljebb két évre kerülhet sor. A bérlő kérelmére a kedvezményt ismételten meg lehet állapítani.

(3) A bérleti díj mérséklésére vagy elengedésére a helyiségnek csak a közösségi célú tevékenységre használt része után, vagy azzal arányos mértékben kerülhet sor.

(4) A kedvezményt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megvonhatja, ha a megállapítás feltételei már nem állnak fenn.”


 1. 33. § (1) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről szóló 27/2008. (X.06.) önkormányzati rendelet


 1. 16. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„(1) A helypénz mértékét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozza meg. Ennek során az árusítóhelyek nagysága, piacon belüli elhelyezkedése, illetve más szempontok alapján differenciált díjtételek is megállapíthatóak.

(2) Valamely kereskedő vagy az árusítóhely sajátosságaira tekintettel – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság eseti hozzájárulásával – az üzemeltető és a kereskedő az (1) bekezdés alapján meghatározottaktól eltérő mértékű helypénzben is megállapodhatnak.”


 1. 17. § (4) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


 1. 28. § (3) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


 1. 43. §-ában a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.


 1. 47. § (2) bekezdésében a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.

6. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea

jegyző

Déri Tibor

polgármesterZáradék


A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. január 31. napján.Dr. Dallos Andrea

jegyzőRészletes indokolás


1. §-hoz


A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnevezése az SZMSZ 58. § a) pontjában Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságra, a Költségvetési Bizottság elnevezése az SZMSZ 58. § h) pontjában Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra módosul.


2. §-hoz


(1) A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnevezése az SZMSZ 78. § (3)-(4) bekezdésében Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságra módosul.

(2) Szövegszerű pontosítás, miszerint a helyiségek üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeket – önálló jogalanyiságuk hiányára tekintettel – nem a frakciók, hanem a frakciókat jelölő szervezetek viselik.


3. §-hoz


Az SZMSZ 1. számú melléklet. 1. pontjában a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnevezése Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságra, az SZMSZ 1. számú melléklet 8. pontjában a Költségvetési Bizottság elnevezése Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra módosul.


4. §-hoz


Az SZMSZ 4. számú melléklet I. pontjában valamennyi „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” elnevezés és az arra közvetlenül utaló „Bizottság” kifejezés Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” elnevezésre módosul.


5. §-hoz


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének

 1. a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 7/1994.(V.4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 21. §-ában,
 2. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004. (X.07.) önkormányzati rendelete 2. § (1)-(3) bekezdésében, 5. § (2)-(3) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 7. § (2a) bekezdésében, 23. §-ában, 27. §-ában, 42. § (2) és (3) bekezdésében,
 3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontjában,
 4. a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésében,
 5. a történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról szóló 9/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében,
 6. az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében és 124. §-ában,
 7. egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdésében, 23. §-ában, 33. § (1) bekezdésében,
 8. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről szóló 27/2008. (X.06.) önkormányzati rendelet 16. §-ában, 17. § (4) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében, 43. §-ában, 47. § (2) bekezdésében


a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” elnevezés „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” elnevezésre módosul.


6. §-hoz


Hatályba léptető rendelkezés.