Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 29 - 2020. 05. 29

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló

1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításárólGyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete

feladat- és hatáskörében eljárva

Gyanógeregye Község Polgármestere

a következőket rendeli el:1.§     Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 21.690.131 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 19.051.668 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 2.638.463 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 39.013.891 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 24.732.931 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 14.280.960 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 39.671.333 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -5.681.263 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -11.642.497 Ft-ban,

állapítja meg.


2.§      Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§     Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4.§     Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§     Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6.§     Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7.§     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


    


Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. május 28. napján kihirdetésre került.

                                                                                                


                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző