Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 10 - 2020. 03. 11

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése és 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„11 §

(1) A Képviselő-testület egyszeri krízis-támogatásban részesítheti azt a rászorulót, aki nem várt és nélkülözhetetlen többletkiadása miatt segítségre szorulhat, (pl. elemi kár, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, nem várt kiadás) és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 150 %-át.”


2. §


A Rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A krízis-támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönként vagy egyszeri vissza nem térítendő támogatásként adható.”


3. §


A Rendelet 11. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) A kamatmentes kölcsön 350.000 Ft összeghatárig, a vissza nem térítendő támogatás 200.000 Ft összeghatárig állapítható meg.”


4. §


A Rendelet 11. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(8) A krízis-támogatás megállapítására irányuló kérelemhez (2. melléklet) csatolni kell kérelmező és családja jövedelmi- és vagyoni körülményeiről a nyilatkozatot (4. melléklet), és számlával vagy egyéb módon igazolni kell annak a körülménynek a fennállását, ami a kamatmentes kölcsön, vagy a vissza nem térítendő támogatás megállapítását indokolhatja.”


5. §


A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.