Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 18 - 2020. 12. 18

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, és 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

a) 4. § (2) és (4) bekezdésében,

b) 52/C. § (2) és (3) bekezdésében,

c) 56. § (2) bekezdésében,

d) 57. § (4) bekezdésében,

e) 67. § (6) bekezdésében,

f) 89. § (5) bekezdésében, valamint

g) 112. § (3) bekezdésében


a „GPEB” szövegrész helyébe a „GB” szöveg lép.
Hatályát veszti a Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „(a továbbiakban: GPEB.)” szövegrész.


3.    §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Dallos Andrea

jegyző


Déri Tibor

polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. december 17. napján.


Dr. Dallos Andrea

 jegyző
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2020. február 01-jei hatállyal módosításra került a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 58. § a) pontja, amely szerint a képviselő-testület bizottságai között felsorolt „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” elnevezése „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság” elnevezésre módosult.


A fenti módosításra figyelemmel az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében bevezetésre került a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnevezése, azonban a Rendelet rendelkezéseinek felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság rövid megjelölése a Rendelet szövegében számos helyen nem került kivezetésre, erre tekintettel a Rendelet szövege korrigálásra kerül oly módon, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság rövid megjelölései kerüljenek bevezetésre azokban a rendelkezésekben, ahol a Rendelet jelenleg hatályos szövege a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra rövid megjelölésére hivatkozik.


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban nem kell közzétenni.
RÉSZLETES INDOKOLÁS


1. §-hoz


A rendelkezés módosítja az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet szövegében a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság rövid megjelöléseit a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság rövid megjelöléseire.


2. §-hoz


A rendelkezés hatályon kívül helyezi a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság rövid megjelölésének bevezetését.


3. §-hoz


Hatályba léptető rendelkezés


Előzetes Hatásvizsgálat


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.


Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-módosításának társadalmi, gazdasági, és költségvetési hatásai nincsenek.

Környezeti és egészségi következményei

A rendelet-módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-módosítás az adminisztrációs terheket érdemben nem befolyásolja.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye):

A jogszabály megalkotását indokolja, hogy a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” elnevezésű képviselő-testületi bizottság neve „Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság”-ra változott, erre tekintettel szükséges, hogy a változást az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései is kövessék. A jogszabály-módosítás elmaradása esetén a Rendeletben továbbra is hatálytalan hivatkozások szerepelnének.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek.

A tervezett jogszabály-módosítás adatvédelmi hatásai:

A rendelet-tervezetnek adatvédelmi hatásai nincsenek.