ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 02

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól

2023.03.02.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Eljárási rendelkezések

1. § (1) A pénzbeli és a természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmeket az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani. A kérelmeket a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokon vagy a formanyomtatványoknak megfelelő adattartalommal kell benyújtani. A kérelem és az esetleges jogorvoslati kérelem elektronikus úton történő benyújtása biztosított. Nem kell kérelmet benyújtani a 7. §-ban meghatározott támogatás megállapítása iránt.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles arra, hogy a saját és a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzon, illetve azokat igazolja.

(3) A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:

a)1 havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről kiállított munkáltatói igazolást, azzal, hogy munkából származó jövedelem esetén a jövedelem igazolására bankszámlakivonat akkor fogadható el, ha abból kétséget kizáróan megállapítható a munkáltató és a munkavállaló személye, továbbá az, hogy az átutalás összege munkából származó jövedelem;

b) álláskeresők számára nyújtott támogatás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást megállapító határozat egyszerű másolatát, ennek hiányában a munkaügyi hatóság által kiállított igazolást;

c) munkaügyi hatóság által folyósított ellátás esetén az azt megállapító határozat egyszerű másolatát;

d)2 a Magyar Államkincstár által folyósított nyugellátás és egyéb ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvény másolatát, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző havi folyószámla kivonat másolatát;

e) az egyéni vagy társas vállalkozásból, szabadfoglalkozású tevékenységből, őstermelői tevékenységből származó, a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem azon részéről mely az adóbevallással lezárt (gazdasági ) évben keletkezett, a Nemzeti Adó - és Vámhivatal által kiadott igazolást, a fennmaradó időarányos részre a havi nettó átlag jövedelemre vonatkozó, könyvelő által kiállított igazolást, ennek hiányában nyilatkozatot;

f) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagára vonatkozó nyilatkozatot;

g) adómentes bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért nettó jövedelemről kiállított nyilatkozatot, valamint az őstermelői igazolvány és a betétlap másolatát[1]

h) ösztöndíj esetén az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást, azzal, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított összeget kell figyelembe venni;

i) rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő, vagy súlyosan fogyatékos személyek az ellátást megállapító határozat másolatát és az ellátás folyósításának tényét igazoló utolsó havi szelvény másolatát, amennyiben az ellátás folyószámlára érkezik, abban az esetben a kérelem beadását megelőző havi folyószámla kivonat másolatát;

j) házasság felbontását, illetve gyermektartásdíjat megállapító bírósági határozat másolatát vagy a tartásdíj megállapítása (végrehajtása) iránti eljárás megindításáról kiállított igazolás másolatát. Ha a tartásdíj összegéről a szülők egyezséget kötöttek, úgy a tartásdíjra vonatkozó összegről a kérelmező nyilatkozata is elfogadható;

k) amennyiben a kérelmező vagy házastársa jövedelmét megszüntették vagy jövedelméből levonást eszközölnek, az erről szóló dokumentum másolatát.

(3a)3 A családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot az ellátást megállapító szerv a törvényben meghatározott szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át.

(4)4 A rendszeres szociális ellátásokat havonta utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres szociális ellátásokat a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell folyósítani átutalással a jogosult (kérelmező) által megjelölt folyószámlára. A 11. §-ban szabályozott ellátás az Önkormányzat házipénztárából kerül kifizetésre, továbbá külön kérelem esetén az e rendelet szerinti egyéb szociális ellátás is kifizethető az Önkormányzat házipénztárából[2], kivéve a természetbeni ellátásokat.

(4a)5 A kérelmező csak olyan folyószámlára kérheti az ellátás átutalását, amely a saját, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója rendelkezése alatt áll, és ez a körülmény az kérelmező által rendelkezésre bocsátott, a folyószámla hitelt érdemlő igazolására szolgáló iratból vagy adatból kétséget kizáróan megállapítható. Ennek hiányában az ellátás csak házipénztárból fizethető ki.

(5) Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e rendeletben szabályozott települési támogatások megállapítására biztosított hatáskörének gyakorlását Újfehértó Város Polgármesterére ruházza át.

(6) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakosan bekövetkező vagy tartósan fennálló létfenntartási gonddal küzdő élethelyzet különösen:

a) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének a kérelem benyújtását megelőzően bekövetkezett hirtelen fellépő, vagy tartósan fennálló és kórházi vagy otthoni ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,

b) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének bekövetkezett munkanélkülisége,

c) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,

d) egyedülálló és egyedülélő személynek szabadságvesztés büntetéséből a kérelem benyújtását megelőző egy hónapnál nem régebben történő elbocsátása,

e) ha a gyermek tizennégy egymást követő napot meghaladó kórházi kezelésre szorul, vagy a gyermek betegsége miatt a szülő harminc egymást követő napot meghaladó táppénzt vesz igénybe,

f) ha a gyermek betegsége miatt társadalombiztosítási szerv által nem finanszírozott gyógyászati segédeszköz használatára szorul és közgyógyellátásra nem jogosult,

g) a gyermeket gondozó/nevelő család családok átmeneti otthonába kerülése,

h) a törvényes felügyeletet ellátó szülő halála az árvaellátás megállapításáig.

(7) Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartást veszélyeztető helyzet különösen:

a) az adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi terhe,

b) krónikus betegség miatt bekövetkezett a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belüli gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás),

c) gyógyászati segédeszközök beszerzése.

(8) Megélhetést veszélyeztető vagy kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet különösen:

a) A kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének az elemi kárral vagy bűncselekménnyel összefüggésben fellépő:

aa) súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,

ab) maradandó egészségkárosodása,

b) a lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (különösen tűz, szél- illetve hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás),

c) a lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó szándékos bűncselekmény bekövetkezése.

2. Rendkívüli települési támogatások

2. § (1) Eseti jelleggel kérelemre rendkívüli települési támogatásban részesülnek

a)6 a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő – különösen az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott – személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, egyedül élő esetén 600 %-át nem haladja meg.

b)7 akik meghalt személy eltemettetéséről gondoskodtak, annak ellenére, hogy arra nem voltak kötelesek, vagy tartásra köteles hozzátartozók voltak ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családjuk létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 800 %-át.

c)8 akik elemi kár, vagy bűncselekmény okozta megélhetést veszélyeztető vagy kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe kerültek, és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének a 700 %-át nem haladja meg.

d)9 akik rendszeres vagy alkalmi jelleggel felmerült gyógyszerkiadásukhoz mint többletkiadáshoz kapcsolódóan megélhetést, létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerültek és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének a 500 %-át nem haladja meg, kivéve, ha a gyógyszer közgyógyellátás keretében beszerezhető.

(2)

(3) A települési támogatás mértéke

a) az (1) bekezdés a) pont esetében alkalmanként 7.000-Ft azaz hétezer forint.

b) az (1) bekezdés b) pont esetében 25.000-Ft azaz huszonötezer forint.

c) az (1) bekezdés c) pont esetében

ca) a lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (különösen tűz, szél- illetve hóvihar, vihar, belvíz, más időjárási károsító hatás) esetében az ehhez kapcsolódóan igazoltan keletkezett kár mértékét, illetve az összes körülményt figyelembe véve legfeljebb 100.000-Ft azaz egyszázezer forint,

cb) bűncselekmény (különösen rablás, lopás, betörés) következtében a lakhatás céljára szolgáló épület lakhatatlanná válása végett elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet esetében esetében az ehhez kapcsolódóan igazoltan keletkezett kár mértékét, illetve az összes körülményt figyelembe véve legfeljebb 100.000-Ft azaz egyszázezer forint,

d) az (1) bekezdés d) pontja esetében 7.000-Ft azaz hétezer forint.

(3a) A (3) bekezdés c) pontja szerinti létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet/ek bekövetkezésének napját követő 5 munkanapon belül nyújtható be a települési támogatás iránti kérelem, mely határidő elmulasztása jogvesztő. A rendkívüli élethelyzetet előidéző körülmény bekövetkezésének ellenőrzése céljából a támogatás megállapítására irányuló eljárás során soron kívül helyszíni szemle tartására kerül sor.

(4) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a jövedelemnyilatkozatokat,

b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat,

c) a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző körülmény igazolását,

d) a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző gyógyszerkiadás igazolását,

e) ha a meghalt személy eltemettetéséhez a rendkívüli települési támogatás megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát,

f) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát.

g) a lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár annak tűzvédelmi - , vízvédelmi -, vagy katasztrófavédelmi hatósághoz történő bejelentéséről készült jegyzőkönyvet/okiratot, illetve a hatóság által kiadott hivatalos okiratot.

h) bűncselekmény (különösen rablás, lopás, betörés) következtében a lakhatás céljára szolgáló épület lakhatatlanná válása esetén a rendőrségi feljelentésről, illetve a rendőrségi eljárás során készült jegyzőkönyvet/okiratot.

(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 8 napon belül kell dönteni.

(6) A meghalt személy eltemettetéséhez igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani az Újfehértói Polgármesteri Hivatalhoz.

(7) A temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt az eredeti temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

(8)

(9) Meghalt személy eltemettetéséhez nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak a személynek, aki tartási vagy egyéb szerződés alapján a temetésről gondoskodni köteles.

(10)

(11) Az (1) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezésektől el lehet tekinteni, ha a települési támogatásra való jogosultság hiánya a kérelmező életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti.

(13)10 Kérelmére rendkívüli természetbeni települési támogatásként évente egy alkalommal öt mázsa (q) tűzifa állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő – különösen az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott – személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, egyedül élő esetén 600 %-át nem haladja meg. A tűzifát a jogosult lakóhelyére kell eljuttatni.

2/A. §11

3. § (1)12 Kérelemre születési támogatás állapítható meg a gyermek jogán azon szülő vagy törvényes képviselő részére, aki a gyermek(e) megszületését megelőzően legalább 6 hónapig megszakítás nélkül Újfehértón bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyén tartózkodik, az újszülött gyermekét saját háztartásában neveli, a gyermek is újfehértói bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyén él, valamint a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 1000 %-át nem haladja meg.

(2)

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a szülő vagy a törvényes képviselő a gyermek születését követő 6. naptári hónap utolsó napjáig igényelheti.

(4) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke gyermekenként egységesen egyszeri 50.000- (ötvenezer) forint.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételére - több jogosult esetén - egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

4. § (1)13 Lakásfenntartási költségek csökkentése érdekében rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet nyújthat be az a 18. életévtől a 64. életévet tárgyévben betöltött személy, aki a háztartásában

a) egyedül /házastársával / élettársával,

b) tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekével,

c) a 18. – 25. életév közötti nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermekével él,

az általa/ vagy általuk lakott háztartásra, feltéve, hogy a kérelmező a kérelemmel érintett ingatlanban legalább 6 hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyén él, a házastárs/élettárs/gyermek bejelentett lakóhelye a kérelmező lakóhelyével azonos, valamint a háztartásban – egyedül élő esetén is – az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800 %-át nem haladja meg.

(2) [4] [5]Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítása iránti kérelem tárgyév április 1. napjától április 20. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a jövedelemnyilatkozatokat,

b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat,

c) folyószámla hitelt érdemlő igazolását.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek, jogosultak és háztartások számától.

(5) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás iránti kérelmet az előírt jogosultsági feltételeknek megfelelő személy kizárólag egy ingatlanra veheti igénybe.

(6)

(7) A támogatás mértéke 8.000,- (nyolcezer) forint/fő.

5. § (1)14 A nevelési év és tanév kezdéséhez kapcsolódó, - családokat terhelő kiadások csökkentése érdekében rendkívüli települési támogatásra jogosult kérelemre az Újfehértón bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt tartózkodó

a) bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek, vagy

b) az általános iskolai vagy középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton 18. életév betöltéséig tanulmányokat folytató tanuló

jogán az a szülő vagy más törvényes képviselő, akinek a háztartásában - egyedül élő esetén is - az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 850 %-át nem haladja meg.

(2)15 Az (1) bekezdés szerinti támogatásra jogosult évi egy alkalommal az Újfehértón bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt tartózkodó, középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló saját jogán, aki 18. életévét tárgyévben töltötte be, és a háztartásában - egyedül élő esetén is - az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 850 %-át nem haladja meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a jövedelemnyilatkozatokat,

b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat,

c) a folyószámla hitelt érdemlő igazolását.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítása iránti kérelem tárgyév szeptember 1. napjától szeptember 20. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelemhez a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló esetén a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszony igazolást csatolni szükséges.

(6) A támogatás mértéke

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, valamint 60 napon belül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek jogán gyermekenként 8.000. - (nyolcezer) forint,

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben legalább 60 napja nem részesülő gyermek jogán gyermekenként 12.000,- (tizenkettőezer) forint.

(7)

(8) Az (1) bekezdés szerinti támogatás ugyanazon gyermek jogán csak egy jogosultnak állapítható meg.

6. § (1) Kérelemre a lakásfenntartási költségek csökkentése érdekében fűtési támogatás jogcímen rendkívüli települési támogatásra jogosult az általa lakott háztartásra az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) Újfehértón a kérelemmel érintett ingatlanra - tárgyév október 20. napján és a kérelem benyújtásának napján is - bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik,

b) a 65. életévét a tárgyévben betölti, valamint

c)16 a háztartásban - egyedül élő esetén is - az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 650 %-át nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítása iránti kérelem tárgyév november 1. napjától november 15. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a jövedelemnyilatkozatokat,

b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat,

c) a folyószámla hitelt érdemlő igazolását.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek, egyéb jogosultak és háztartások számától.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet az előírt jogosultsági feltételeknek megfelelő személy kizárólag egy ingatlanra veheti igénybe.

(6) A támogatás mértéke 8.000- (nyolcezer) forint/fő.

3. Rendszeres települési támogatások

8. § (1)17 Kérelemre lakásfenntartási támogatás mint települési támogatás állapítható meg a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló háztartások tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásai viseléséhez, feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át nem haladja meg, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, mely havonta 4.000.- (négyezer) forint összegben kerül megállapításra.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a jövedelemnyilatkozatokat,

b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat,

c) a vagyonnyilatkozatot,

d) a folyószámla hitelt érdemlő igazolását,

[7]

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kerül megállapításra.

(5) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(6) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapítása iránt azon személyek nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelem benyújtása idején nem részesülnek a lakhatási kiadások csökkentését szolgáló egyéb szociális ellátásban.

(7)

(8) A megállapított támogatást a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ha a jogosult:

a) más településre költözött,

b) a rendeletben előírt feltételek valamelyikének nem felel meg,

c) elhunyt.

9. § (1)18 Kérelemre gyógyszertámogatásra mint települési támogatásra jogosult a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló, Újfehértón bejelentett lakóhellyel és a bejelentett lakóhelyen életvitelszerűen tartózkodó személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, egyedül élő esetén a 600 %-át nem haladja meg.

(2)19 A gyógyszertámogatás abban az esetben állapítható meg, amennyiben a háziorvos vagy szakorvos által rendelhető, a gondozásban lévő betegségre állandóan szedett, rendszeresen felírt vényköteles gyógyszerek költsége meghaladja a szociális vetítési alap összegének 30 %-át.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás ugyanazon háztartáson belül több jogosultnak is megállapítható, amennyiben a kérelmező az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a jövedelemnyilatkozatokat,

b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat,

c) a gondozásban lévő betegségre havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek háziorvosi vagy szakorvosi igazolását,

d) a háziorvos vagy szakorvos által leigazolt havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolását,

e) a folyószámla hitelt érdemlő igazolását,

(5) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszertámogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, mely havonta 3.000- (háromezer) forint összegben, a kérelem benyújtásának napjától tárgyév december 31. napjáig kerül megállapításra. A támogatás iránti kérelem a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadását követően, de leghamarabb a tárgyév március 01. napjától kezdődően nyújtható be.

(6) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti települési támogatásra az a személy, aki az Szt. alapján közgyógyellátásban részesül.

(7) A jogosult a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles bejelenteni, ha közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították.

(8) A megállapított támogatást a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ha a jogosult:

a) más településre költözött,

b) a rendeletben előírt feltételek valamelyikének nem felel meg,

c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult,

d) elhunyt.

10. § (1) Kérelemre a házi segítségnyújtás szociális alapellátás intézményi térítési díjához térítési díj kiegészítésre jogosult - a kiegészítés végleges megállapítása esetén a kérelem benyújtásának napjától a házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének idejére, de legfeljebb tárgyév december 31. napjáig – az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) Újfehértón bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyen él, és

b) házi segítségnyújtás szociális alapellátásban részesül, továbbá

c)20 a háztartásban - egyedül élő esetén is - az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 650 %-át nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a jövedelemnyilatkozatokat,

b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek igazolására szolgáló iratokat,

c) a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás igénybevételét igazoló, a szolgáltatóval megkötött ellátási szerződés másolatát.

(3) Az (1) bekezdés szerint megállapított támogatás továbbfolyósítása/folytatólagos megállapítása iránt az ellátásra való jogosultság együttes feltételeinek fennállása esetén a jogosult a lejáratot megelőző 30 napon belül kérelmet terjeszthet elő. Amennyiben a kérelem és mellékletei megfelelnek az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak, abban az esetben az ellátásra való jogosultság a következő naptári év január 01. napjától december 31. napjáig megállapításra kerül.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás ugyanazon háztartáson belül több jogosultnak is megállapítható, amennyiben a kérelmező az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti házi segítségnyújtást kiegészítő támogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, melynek mértéke – az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az intézményi térítési óra díj 300,-Ft összeget meghaladó része, de legfeljebb 200,-Ft/ellátási óra/fő.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást a jogosult hetente legfeljebb öt ellátási órára veheti igénybe.

(7) A támogatás a jogosult részére természetbeni ellátásként kerül megállapításra, melyet az Önkormányzat a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján biztosít.

(8) A szolgáltató a tárgyhót követő napon a térítési díj és az ellátási napok számáról adatot szolgáltat az önkormányzat részére.

(9) A kedvezmény megállapítása esetén a jogosult köteles 15 napon belül bejelenteni, ha

a) a háztartás jövedelmi, vagyoni viszonyaiban változás következett be,

b) a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás igénybevétele megszűnik,

c) a bejelentett lakóhelye megváltozik.

(10) A megállapított támogatást a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ha a jogosult:

a) más településre költözött,

b) a rendeletben előírt feltételek valamelyikének nem felel meg,

c) elhunyt.

4. Helyi közlekedési támogatás

11. §21 (1)22 Újfehértó Város Önkormányzatának képviselő – testülete természetbeni ellátásként nyújtott helyi közlekedési támogatásként az Újfehértó Város közigazgatási területén lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) tanköteles, vagy Újfehértó Város közigazgatási területén működő köznevelési intézményben tanulmányokat folytató személyt tanulóbérletben részesíti,

b) saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban részesülő személyt nyugdíjas bérletben részesíti,

ha az általa lakott háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének nyolcszorosát nem haladja meg.

(2) Helyi közlekedési támogatásként a kérelem benyújtása szerinti naptári félévre szóló, vagy egyidejűleg a kérelem benyújtása szerinti naptári félévre eső két negyedévre szóló, Újfehértó Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére kizárólagos joggal rendelkező autóbuszos személyszállítási szolgáltató menetrend szerinti járataira érvényes tanuló –és nyugdíjas bérletet kell a jogosult részére átadni.

(3) A kérelem benyújtása szerinti naptári félévre szóló tanuló –és nyugdíjas bérleteket egyenként nyolcezer – száz forint ellenértéken kell beszerezni.

(4) Tanulmányokat folytató, nem tanköteles kérelmező esetében mellékelni kell a fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolást, nyugellátás, rehabilitációs és rokkantsági ellátás esetén az erről szóló igazolást.

11/A. §23 A köztemetés költségének megtérítésére kötelezett részére kérelmére részletekben történő megfizetés állapítható meg, legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra, ha az általa lakott háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700 %-át, egyedélő esetén annak 800 %-át, és az általa előadottak alapján olyan élethelyzetben van, hogy a temetéssel járó anyagi terhek egyösszegű kiegyenlítése a mindennapi megélhetését közvetlenül veszélyeztetné.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) A rendelet 2020. március 01-én lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete.

(4)24 A rendelet helyi közlekedési támogatásra vonatkozó, 2023.01.27 – én hatályba lépő rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1

Az 1. § (3) bekezdés a) pontja az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdés d) pontja az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3a) bekezdését az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (4) bekezdése az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (4a) bekezdését az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (13) bekezdését az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 2/A. §-t az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte. A 2/A. §-t az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 3. § (1) bekezdése az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdése az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdése az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdése az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § (1) bekezdés c) pontja az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

17

A 8. § (1) bekezdése az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 9. § (1) bekezdése az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

19

A 9. § (2) bekezdése az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

20

A 10. § (1) bekezdés c) pontja az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

21

A 11. § az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

22

A 11. § (1) bekezdése az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

23

A 11/A. §-t az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.

24

A 12. § (4) bekezdését az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.