Vésztő Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2020 (V.19.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 01- 2020. 07. 01

Vésztő Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A helyi adókól szóló 15/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Az adó mértéke:

  1. a település belvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 9.000-Ft/év, belterületi telek után:7.000-Ft/év
  2. a település kisvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 7.000-Ft/év, belterületi telek után: 5.000-Ft/év
  3. a település kertvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 5.000-Ft/év, belterületi telek után: 3.000-Ft/év

2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése hatályát veszti.

3. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) Az 1. §-ban meghatározott adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg az egyedül élő, 65. életévét betöltött adófizetésre kötelezett személyt, akinek a havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg.

4. § Jelen rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.      Karakas Anikó                                                                             dr. Petri Béla

        polgármester                                                                                  jegyző