Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (III.23.) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 24 - 2020. 03. 25

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 75. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„75. § (2) A fórum összehívására és levezetésére a következőket kell alkalmazni:

a) A lakossági fórum előkészítése, összehívása, vezetése a polgármester feladata.

b) A lakossági fórum helyét, időpontját, témáját a fórum előtt legalább 5 nappal a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

c) A fórumon elhangzottakról hangfelvételt kell készíteni, melyről a jegyző feljegyzést készíthet.” 


2. §


A Rendelet 81. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) E rendeletnek Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 6/2020.(III.23.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 75. § (2) bekezdését a 6/2020.(III.23.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.