Vid Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás)

Hatályos: 2020. 06. 17 - 2021. 02. 15

Vid Község Önkormányzatának Polgármestere a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § (1) Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi


            a) bevételének teljesített főösszegét                                          23.406.146 forintban,

            b) kiadásának teljesített főösszegét                                          20.933.391 forintban


fogadja el.


(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványának összegét 2.472.755 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.


3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi


a) átlagos statisztikai állományi létszámát 10 főben, ebből

     aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát                                  5 főben,

     ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát                                   4 főben;

     ac) egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben


     b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.


 4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 105.018.286 forintban állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi mérleg szerinti eredményének összegét (-) 12.195.903 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.


(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2019. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.


5. § Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


6. § Behajthatatlan követelésként 2019. évben leírt összeg nincs.


7. § Többéves kihatással járó döntés 2019. december 31. napján nincs.


8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.


9. § Az önkormányzatnak hitelállománya 2019. december 31. napján nincs.


 10. § A rendelet mellékletei:


       1. melléklet:          Vid Község Önkormányzata bevételeinek 2019. évi teljesítése


       2. melléklet:          Vid Község Önkormányzata kiadásainak 2019. évi teljesítése


       3. melléklet:          Vid Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú

                                    bevételeinek és kiadásainak 2018-2019. évi teljesítése


      4. melléklet:           Vid Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2019. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma,

                                    valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám


       5. melléklet:          Vid Község Önkormányzata 2019. évi maradványkimutatása


       6. melléklet:          Kimutatás Vid Község Önkormányzata 2019. évi vagyonáról


       7. melléklet:          Vid Község Önkormányzata 2019. évi eredménykimutatása


       8. melléklet:           Vid Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2019. évi alakulása


       9. melléklet:           Vid Község Önkormányzata 2019. évi vagyonleltára


      10. melléklet:           Kimutatás a Vid Község Önkormányzata által nyújtott 2019. évi közvetett támogatásokról


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

Mellékletek