Felsővadász község képviselő testületének 6/2020 (IX.23.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2020. 09. 24 - 2021. 04. 30

Felsővadász község képviselő testületének 6/2020 (IX.23.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról

Felsővadász községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. (1) és a 151. §. (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén működő, az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben (Iskola, Óvoda) biztosított gyermekétkeztetésre terjed ki.

2. § A gyermekétkeztetési szolgáltatásról az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján gondoskodik.

3. § (1) A gyermekétkeztetés esetén járó normatív kedvezmény biztosítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. szabályai alapján kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott normatív kedvezményen túl Felsővadász községi Önkormányzat a gyermekétkeztetés során 100 %-os helyi kedvezményt (térítésmentes étkeztetést) biztosít saját bevételi terhére a Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába és a Felsővadászi Óvodába járó azon gyermekek után, akik Felsővadász községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek.

4. § A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A rendelet 2020. szeptember 01. napján lép hatályba.

1. melléklet

Iskola

503.- Ft/adag

Tízórai 100.- Ft/adag

Ebéd 353.- Ft/adag

Uzsonna 50.- Ft/adag

Óvoda

503.- Ft/adag

Tízórai 100.- Ft/adag

Ebéd 353.- Ft/adag

Uzsonna 50.- Ft/adag

Az intézményi térítési díj összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza.