Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2023. 01. 01

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

2023.01.01.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Nemeskolta község közigazgatási területén lefolytatott, hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn túli házasságkötési eljárásokra (a továbbiakban: házasságkötési esemény), az eljárásokban részt vevő természetes személyekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő: hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16.00 óra, pénteken 7.30 órától 13.30 óra.

b) hivatali helyiség: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30. szám alatti terme, amely házasságkötési esemény lebonyolítására alkalmas,

c) alapszolgáltatás: házasságkötési eseményen az anyakönyvvezető közreműködése, jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás,

d) ünnepi szertartás: házasságkötési eseményen az anyakönyvvezető által tartott ünnepi beszéd, gyűrűcsere ceremónia, zeneszolgáltatás, közös gyertyagyújtás, szülőköszöntés, pezsgős koccintás.

e) többletszolgáltatás: házasságkötési esemény lebonyolításában a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés.

2. § (1) A házasságkötési esemény hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfelek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják és a rendelet 4. §-ában meghatározott díjat megfizetik. A feltételek meglétének ellenőrzésére a jegyző az engedély megadása előtt jogosult.

(3) Hivatali helyiségen kívül, szabad téren tartandó házasságkötési esemény esetén fedett helyiségnek is rendelkezésre kell állnia.

(4) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötési esemény

a) pénteki napokon 16.00 óra és 18.00 óra,

b) szombati napokon 10.00 óra és 18.00 óra

között engedélyezhető.

(5) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötési esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett házasságkötési eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötési esemény nem veszélyeztetheti.

3. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívül vagy a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény megtartásáért a házasulók az 4. §-ban meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötési eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik féltől mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt nem várható, hogy segítség nélkül az anyakönyvvezető hivatali helyiségében megjelenjék.

4. § (1)1 A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli házasságkötési esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja 29.000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.

(2)2 A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő házasságkötési esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja egységesen 30.000 Ft.

(3) A többletszolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi esemény napját megelőző 5. munkanapig kell Nemeskolta Község Önkormányzata 11747006-15424862 költségvetési elszámolási számlájára befizetni.

(4) A befizetett többletszolgáltatási díj a házasságkötési esemény elmaradása esetén 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül. A házasságkötési esemény elmaradásának tényét az anyakönyvvezető igazolja.

5. §3 A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötési eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötési eseményenként, ha nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, bruttó 25.000 Ft díjazás illeti meg.

6. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelete.

1

Módosította a 9/2022. (VII.4.) ör. 1.§-a Hatályos: 2022.07.05. A 4. § (1) bekezdése a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította a 9/2022. (VII.4.) ör. 2.§-a Hatályos:2022.07.05.

3

Módosította a 9/2022. (VII.4.) ör. 3.§-a Hatályos:2022.07.05.