Felsővadász község képviselő testületének 7/2020 (XII.30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 05. 26

Felsővadász község képviselő testületének 7/2020 (XII.30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

2022.05.26.

Felsővadász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésben, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésben, 45. § (1) bekezdésben, 48. § (4) bekezdésben, 50. § (3) bekezdésben, 62. § (2) bekezdésben, 92. § (1) bekezdésben és a 132. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések, hatásköri szabályok]

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsővadász község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó személyekre.

(2) A rendeletben meghatározott szociális- és feladatköröket a települési önkormányzat polgármestere gyakorolja.

(3)1 A rendelet 7.§-a esetében biztosított hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

2. § A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-ában megfogalmazott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni..

3. § (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre és hivatalból indul, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre.

(2) A szociális ellátások iránti kérelmeket a Homrogdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 3812 Homrogd, Rákóczi u. 4. sz. (a továbbiakban: Hivatal) - ügyfélfogadási időben - lehet benyújtani. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat becsatolni.

Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat – illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.

(3)

(4) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(5) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg.

(6) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással.

(7) A jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen igénybe vett ellátás esetén az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(8) A szociális ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges körülmények megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni.

(9) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.

II. Fejezet

I. Pénzbeli ellátások

Települési támogatások

4. § Rendkívüli települési támogatás]

(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére települési támogatást biztosít annak a személynek, aki

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy

b) elemi kár vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett,

c) nagyobb összegű, váratlan vagy előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni temetés, gyógyszerköltség, egészségügyi beavatkozás

d) gyermek neveléséről, gondozásával kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő, a településen lakóhellyel rendelkező személynek, aki családjáról valamint saját maga fenntartásáról nem képes gondoskodni, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 800%-át, egyedül álló esetében 850 %-át.

(3) A rendkívüli települési támogatás maximum összege: 50.000.-Ft/alkalom/év.2

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az 1. mellékleten kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot is.

(5) Az Önkormányzat a rendkívüli települési támogatást pénzbeli formában nyújtja.

(6) Azok a 18. életévüket betöltött regisztrált munkanélküli személyek, akik jövedelemmel nem rendelkeznek, jogosultak három egymást követő alkalommal 22.800.-Ft/hó összegű támogatásra. A támogatás igényléséhez szükséges személyes nyilatkozat és a Munkaügyi Központ hatósági bizonyítványa.

(7)

5. § Települési lakhatási támogatás]

(1) Az Önkormányzat lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési lakhatási támogatást nyújt, a háztartás tagjai által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokra a településen állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen ott élő kérelmezők részére.

(2) A támogatás ingatlan használathoz kapcsolódik, nem személyhez kötött ellátási forma.

(3) Települési lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

a) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000.-Ft/fő) és

b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(4) A támogatást elsősorban az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott élő tulajdonos, annak házastársa, szülője, nagyszülője, gyermek és testvére igényelheti.

(5) A települési támogatás havi összege 5.000.-Ft/hó.

(6) Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli formában nyújtja.

(7) A települési lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A települési támogatást egy évre – tárgyév december 31-ig - kell megállapítani.

(8) A támogatás megállapítása kérelemre indul. A kérelmet a 2. mellékleten kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges

1. a kérelmező és családtagjainak jövedelemigazolását,

2. a kérelmező és családtagjainak vagyonnyilatkozatát.

6. § Települési temetési támogatás]

(1) Települési temetési támogatásra jogosult az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó, a haláleset időpontjában felsővadászi állandó lakóhellyel rendelkező hozzátartozó, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 800%-át és vagyonnal nem rendelkezik.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege 50.000 Ft.

(3) A települési temetési támogatás iránti kérelmet a temetést követő 30 napon belül lehet benyújtani.

(4) A kérelmet az 1. mellékleten kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a halotti anyakönyvi kivonat és a temetési számla másolati példányát.

(5) Települési temetési támogatás köztemetés igénybevétele esetén nem állapítható meg.

7. § Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj]

(1) A Képviselőtestület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében ösztöndíjat nyújt azoknak, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.

(2) Az ösztöndíj megállapítása során szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető különösen az a hallgató, aki

a) árva vagy félárva,

b) valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,

c) szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,

d) családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,

e) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.

f) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 800%-át és vagyonnal nem rendelkezik.

(3) A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg a Képviselőtestület. Az ösztöndíj összege 10.000 Ft.

(4) A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani az 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint.

II. Természetben nyújtott ellátások

8. § Köztemetés]

(1) Az önkormányzat az Szt. 48. §-ában foglaltak szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

(2) A köztemetés költsége nem haladhatja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét, maximum a 150.000 Ft-ot.

(3) Az eljárás mind hivatalból, mind kérelemre indulhat.

9. §

10. §

11. §

12. § Záró rendelkezések]

(1) Ezen rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27) önkormányzati rendelet.

1

A rendelet 1.§. (3) bekezdése a 7/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet alapján módosítva.

2

A rendelet 4.§. (3) bekezdése a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelet alapján módosítva.