Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (XII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 16/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Szabadhídvég Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.


1. §


  1. A 16/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 5. § (1) bekezdés szövegéből hatályát veszti az „állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett” szövegrész.
  2. Az ÖR. 5. § (2) bekezdéséből hatályát veszti az „Állandó jelleggel végzett” szövegrész, és az iparűzési szövegrész kezdőbetűje nagy I-re változik.
  3. Hatályát veszti az ÖR. 5. § (3) bekezdése.


2. §


Ez a rendelet a 2021. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
                                                   Pap László s.k.                                                    dr. Tóth Andrea s.k.

                                                   polgármester                                                                jegyző
Záradék:


A rendelet 2020. december 30-án kihirdetésre került.
                       dr. Tóth Andrea s.k.

                                                                                                                                           jegyző