Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2020. 07. 11
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja és 107. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 6. és 11. pontjára, 5. § (2) b) pontjára, 13. § (1) bekezdésére és 18. § (1) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonr.) 5. § (2) bekezdésének c) pontjában az „50” szövegrész helyébe a „100” szövegrész lép.

2. §

A Vagyonr. 5. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „értékhatár nélkül olyan szerződések megkötésére, melyek alapján az önkormányzat ellenérték nélkül szerez tehermentes – kivéve használati terhek – tulajdonjogot,”

3. §

A Vagyonr. 5. § (2) bekezdése a következő m)-p) pontokkal egészül ki:
„m) egy éves tartamot meg nem haladó, legfeljebb 1 millió Ft értékhatárú használati szerződések megkötésére az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában;
n) ingatlanokkal kapcsolatosan szerződés alapján létrejött jogi tények ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére;
o) közműszolgáltatók által kezdeményezett szolgalmi jog bejegyzésekhez való hozzájárulás megadására;
p) az ingatlan-nyilvántartási szerv által feltárt térképezési hiba folytán bekövetkező térképi változások jóváhagyására.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Sülysáp, 2020. július 9.                          Horinka László s.k.                                         dr. Tóth Krisztina s.k.
                            polgármester                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2020. július 10.


                                                                                                   dr. Tóth Krisztina s.k.
                                                                                                            jegyző