Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete

a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Hatályos: 2022. 05. 20

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete

a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

2022.05.20.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Segesd Község Önkormányzata tulajdonában lévő víziközműre, szennyvízhálózatra közvetlenül vagy bekötővezetékkel utólagosan csatlakozó ingatlanok tulajdonosaira, tényleges használóira terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet személyi hatálya azon nem lakossági felhasználókra, akik víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnek vagy az alól a törvény alapján mentességet élveznek.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a 2015-ben műszakilag átadott víziközmű-beruházás keretében létrejött – Segesd Község Önkormányzata által megvalósított - víziközműre történő utólagos csatlakozásra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közmű csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel történő ellátottságának, szennyvízelvezetésének kiszolgálása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozásért az érdekelt által fizetendő pénzösszeg.

b) Érdekelt: a vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvény 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott személy.

c) Érdekeltségi egység: a külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan vagy önálló rendeletetési egység, amely egyben önálló szennyvíz elvezetési hely.

d) Ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI tv. 11. §-ban meghatározott földrészlet, valamint a 12. §-ban meghatározott egyéb önálló ingatlan.

e) Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeletetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belül közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

f) Szennyvíz bekötővezeték: a Vksztv. 2. § 18. pontjában meghatározott dolog.

g) Szennyvíz törzshálózat: a Vksztv. 2. § 19. pontjában meghatározott dolog.

h) Utólagos csatlakozó: aki a víziközmű megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.

i) Víziközmű: a Vksztv. 2. § 20. pontjában meghatározott dolog.

j) Víziközmű-hálózat: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény gyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 43. pontjában meghatározott dolog.

k) Víziközmű-társulat: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX. fejezetében foglaltaknak megfelelő társulat.

3. Víziközműre történő utólagos csatlakozás feltételei

3. § (1)1 A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó víziközműre történő utólagos csatlakozás esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az érdekeltek utólagos csatlakozási hozzájárulást kötelesek fizetni.

(2) Nem kell utólagos csatlakozási hozzájárulást fizetni:

a) meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén,

b) ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközműre történő csatlakozásért a hozzájárulást korábban megfizették és a megfizetést – hitelt érdemlően – igazolni tudják,

(3) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése a víziközmű-hálózatra történő rákötési jogot biztosítja. A víziközmű-hálózatra történő csatlakozási és bekapcsolási költségeket (belső hálózat kiépítése, rákötés műszaki átvételének díja) az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás nem tartalmazza.

(4)2

(5)3 A víziközműre történő utólagos csatlakozásért fizetett hozzájárulás elsősorban a szennyvízhálózat fejlesztésére és a régi kazettás szennyvíztelep rekultivációjára fordítható.

4. Az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás

4. § (1)4 A víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozás esetén a 134.000 Ft utólagos csatlakozási hozzájárulást kell fizetni.

(2) Az utólagos csatlakozási hozzájárulást az ingatlan ingatlan-nyilvántartásban – a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatala időpontjában – bejegyzett tulajdonosának, vagy az ingatlan használójának, vagy bérlőjének kell megfizetnie.

(3) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem ingatlanhoz, az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra, tényleges használóra átruházható.

(4) Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban széljegyen szerepel a leendő tulajdonos neve, úgy az ingatlan adásvételi szerződése alapján a hozzájárulás részére megállapítható.

(5) Közös tulajdon esetén az utólagos csatlakozási hozzájárulást a tulajdonostársak megállapodásuknak megfelelő arányban, megállapodás hiányában pedig tulajdoni hányaduk arányában fizetik meg.

(6)5 Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkező változás esetén, megállapodás alapján az ingatlan új vagy régi tulajdonosát terheli a még meg nem fizetett közmű csatlakozási hozzájárulás.

(7) Amennyiben a hozzájárulás költségeinek megfizetését az ingatlan használója vagy bérlője vállalja, úgy a bérleti, használati jogviszonyt az érdekelteknek szerződéssel igazolnia kell.

5. Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetésének módja

5. § (1)6 Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről – Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben – a polgármester dönt.

(2)7 Az érdekelt a hozzájárulás összegét egyösszegben, vagy részletekben köteles megfizetni az önkormányzat elkülönített költségvetési számlájára. Az egyösszegű fizetésre és a részletfizetésre vonatkozóan a felek megállapodást kötnek egymással.

(3)8

(4)9

(5) Amennyiben a részletfizetés engedélyezésre kerül, úgy a kérelmező köteles vállalni, hogy nem fizetés esetén a tartozás összege adók módjára behajtható, illetve az önkormányzatnál fennálló bármely juttatásából levonható legyen.

(6) Amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója kötelezi az ingatlan tulajdonosát az ingatlan bekötésére és ezzel a víziközmű szolgáltatás igénybevételére, úgy az érdekelt azonnal jogosulttá válik a víziközmű-hálózatra történő csatlakozásra azzal, hogy az utólagos csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége az előzőekben rögzített feltételekkel fennáll.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet10

2. melléklet11

3.a. melléklet12

3.b. melléklet13

1

A 3. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (4) bekezdését a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (5) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (6) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdése a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (3) bekezdését a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (4) bekezdését a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1. mellékletet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 2. mellékletet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 3.a.. mellékletet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 3.b. mellékletet a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.