Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 12/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 12 - 2020. 11. 13

Kötegyán Község Polgármesterének

12/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi  költségvetésről szóló

5/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva - Kötegyán Község Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi  költségvetésről szóló 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendeletét a (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének


     Kötegyán Község Önkormányzata

  1. a költségvetési bevételi főösszegét                                                  681.418.005,-Ft-ban, 
  2. a költségvetési kiadási főösszegét                                                   681.418.005,-Ft-ban, 


     Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye

  1. a költségvetési bevételi főösszegét                                                   74.092.620,- Ft-ban, 
  2. a költségvetési kiadási főösszegét                                                    74.092.620,- Ft-ban,


Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal

  1. a költségvetési bevételi főösszegét                                                   87.599.179,- Ft-ban, 
  2. a költségvetési kiadási főösszegét                                                    87.599.179,- Ft-ban,


állapítja meg.


2. § Az Ör. 1 - 14. mellékletei helyébe e rendelet 1 -14. mellékletei lépnek.


3. § Ez a rendelet kihirdetését követően lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


            Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia sk.                                               Szokai Dániel sk.

  polgármester                                                                                  aljegyző


Záradék: 

A rendelet 2020. november 11. napján 14.30 órakor kihirdetésre került.                                                                                                                     Szokai Dániel sk.

                                                                                                                           aljegyző


Mellékletek