Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16

Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján. Az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait, az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét határozza meg.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján.

A Vht. rendelet 2. § -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi előirányzatokat.

Az 5. §-hoz

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásainak meghatározása beruházásonként, felújításonként a Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A 6. §-hoz

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások a Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A 7. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A 8. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét. Az Áht. 5. § (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet költségvetési többlet, vagy költségvetési hiány. Ezen belül megkülönböztetünk működési és felhalmozási hiányt.

Az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pontja sorolja fel azokat a pénzügyi finanszírozási lehetőségeket, melyeket a helyi önkormányzat igénybe vehet.

A rendeletben meghatározott különbözet hiány.

Az önkormányzatok esetében a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendeletnek kell rendelkeznie. Az Áht. 23. § (2) bekezdés d)-e) pontja rögzíti, hogy a hiány esetében rendelkezni kell a belső és a külső finanszírozása során keletkező finanszírozási célú pénzügyi műveletekről, ezeket tagolni kell működési és felhalmozási cél szerint. A hiány finanszírozási módja: betétként elhelyezett pénzeszköz visszavezetése.

A 9. §-hoz

A 2020. évi maradvány előzetes összegének meghatározása, illetve annak rögzítése, hogy a maradvány végleges összege a zárszámadással egyidőben kerül megállapításra.

A 10. §-hoz

Az általános és céltartalék összegének, valamint ezek felhasználási módjának meghatározása. Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. Erről a rendelet a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok között rendelkezik.

A 11. §-hoz

Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A 12. §-hoz

Az önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzat, illetve a közfoglalkoztatottak összesített létszám-előirányzatának, valamint a pályázat keretében foglalkoztatottak létszám-előirányzatának meghatározása.

A 13. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként a 4. melléklet alapján.

A 14. §-hoz

Az önkormányzat mérlege az 5. melléklet alapján.

A 15. §-hoz

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban a 6. melléklet alapján.

A 16. §-hoz

Közvetett támogatások meghatározása.

A 17. §-hoz

Előirányzat-felhasználási ütemterv a 7. melléklet alapján.

A 18–22. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározása. Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A 23. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés meghatározása.