Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 23 - 2021. 08. 10

Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

A Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pusztamonostor Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 164.055.469 Ft költségvetési bevétellel, 341.582.928 Ft költségvetési kiadással, - 177.527.459 Ft költségvetési hiánnyal, ebből 66.114.758 Ft működési hiánnyal, 111.412.701 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 9. Melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. Melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. Melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. Melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 6. Melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékot a 7. Melléklet szerint határozza meg.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. Melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.2. Mellékletek szerint határozza meg.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és az intézménynél foglalkoztatottak béren kívüli juttatás kerete nettó 120.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.

(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. Mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Címrend

A

B

1.

Cím

Cím megnevezése

2.

1.

Önkormányzat

3.

2.

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

2. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Bevételek

A

B

C

D

E

F

1.

Bevételi jogcím

összesen

kötelező
feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási feladatok

2.

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

95 937 660

95 937 660

3.

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 954 035

20 954 035

4.

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 450 050

44 450 050

5.

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 068 085

27 068 085

6.

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 465 490

3 465 490

7.

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

8.

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

9.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 560 800

5 560 800

10.

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

11.

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12.

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13.

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14.

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 560 800

5 560 800

15.

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

16.

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 416 009

26 416 009

17.

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18.

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19.

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20.

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21.

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 416 009

26 416 009

22.

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

23.

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 600 000

18 600 000

24.

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

25.

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 600 000

1 600 000

26.

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

17 000 000

17 000 000

27.

4.2.

Gépjárműadó

28.

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29.

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

30.

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 541 000

17 541 000

31.

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

32.

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

33.

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

34.

5.4.

Tulajdonosi bevételek

35.

5.5.

Ellátási díjak

10 235 000

10 235 000

36.

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

37.

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

38.

5.8.

Kamatbevételek

39.

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

40.

5.10.

Egyéb működési bevételek

41.

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

42.

6.1.

Immateriális javak értékesítése

43.

6.2.

Ingatlanok értékesítése

44.

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45.

6.4.

Részesedések értékesítése

46.

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

47.

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

48.

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

49.

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

50.

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

51.

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

52.

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

53.

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

54.

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

55.

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

56.

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

57.

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

164 055 469

164 055 469

58.

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

59.

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60.

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61.

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62.

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

63.

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

64.

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

65.

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66.

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67.

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

181 364 966

180 594 966

770 000

68.

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

181 364 966

180 594 966

770 000

69.

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

70.

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

71.

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

72.

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

73.

13.3.

Betétek megszüntetése

74.

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

75.

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

76.

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77.

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

78.

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

79.

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

80.

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

181 364 966

180 594 966

770 000

81.

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

345 420 435

344 650 435

770 000

Kiadások

A

B

C

D

E

F

1.

Kiadási jogcímek

összesen

kötelező feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási feladatok

2.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

175 465 938

174 695 938

770 000

3.

1.1.

Személyi juttatások

74 860 200

74 860 200

4.

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 782 000

11 782 000

5.

1.3.

Dologi kiadások

78 913 041

78 913 041

6.

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

7.

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

3 140 697

770 000

8.

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 760 697

2 760 697

9.

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

10.

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

11.

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

12.

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13.

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

14.

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

15.

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

16.

1.14.

- Kamattámogatások

17.

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 150 000

380 000

770 000

18.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

137 828 710

137 828 710

19.

2.1.

Beruházások

137 828 710

137 828 710

20.

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

21.

2.3.

Felújítások

22.

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

23.

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

24.

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

25.

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

26.

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

27.

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

28.

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

29.

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

30.

2.12.

- Lakástámogatás

31.

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

32.

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 288 280

28 288 280

33.

3.1.

Általános tartalék

24 184 280

24 184 280

34.

3.2.

Céltartalék

4 104 000

4 104 000

35.

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

341 582 928

340 812 928

770 000

36.

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

37.

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

38.

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39.

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

40.

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

41.

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

42.

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

43.

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44.

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

45.

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 837 507

3 837 507

46.

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

47.

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 837 507

3 837 507

48.

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

49.

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

50.

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

51.

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

52.

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

53.

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

54.

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

55.

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 837 507

3 837 507

56.

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

345 420 435

344 650 435

770 000

Költségvetési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

F

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-177 527 459

-176 757 459

-770 000

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

177 527 459

176 757 459

770 000

Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten

A

B

C

D

E

1.

Bevételek

2 021

Kiadások

2 021

2.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

95 937 660

Személyi juttatások

74 860 200

3.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 560 800

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 782 000

4.

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

78 913 041

5.

4.

Közhatalmi bevételek

18 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6.

5.

Működési bevételek

17 541 000

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

7.

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

28 288 280

8.

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

8.

10.

9.

11.

10.

12.

11.

13.

12.

14.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

137 639 460

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

203 754 218

15.

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

66 114 758

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

16.

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

66 114 758

Likviditási célú hitelek törlesztése

17.

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

18.

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

19.

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

20.

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

22.

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23.

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

24.

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

25.

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

66 114 758

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

26.

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

203 754 218

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

203 754 218

27.

26.

Költségvetési hiány:

66 114 758

Költségvetési többlet:

-

28.

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten

A

B

C

D

E

1.

Bevételek

2 021

Kiadások

2 021

2.

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 416 009

Beruházások

137 828 710

3.

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

4.

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

5.

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

6.

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

7.

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

8.

7.

9.

8.

10.

9.

11.

10.

12.

11.

Tartalékok

13.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

26 416 009

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

137 828 710

14.

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

111 412 701

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

111 412 701

Hitelek törlesztése

16.

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

22.

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

23.

Értékpapírok kibocsátása

25.

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

111 412 701

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

27.

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

137 828 710

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

137 828 710

28.

27.

Költségvetési hiány:

111 412 701

Költségvetési többlet:

-

29.

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

3. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Nincs ilyen Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak

4. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

18 600 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

18 600 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nincs ilyen célja Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A

B

C

1.

Beruházás Önkormányzat

2021. évi előirányzat

2.

1.

EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban

535 940

3.

2.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására

47 167 846

4.

3.

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődi kialakítása Pusztamonostoron

75 357 344

5.

4.

Magyar Falu Fejlesztési Program - faluházak felújítása

14 467 580

6.

ÖSSZESEN:

137 528 710

7.

Beruházás Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

2021. évi előirányzat

8.

1.

Eszközbeszerzésekre

300 000

9.

ÖSSZESEN:

300 000

7. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi céltartaléka

A

B

1.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2.

Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel

4 104 000

3.

Céltartalék összesen:

4 104 000

8. melléklet

Európai Uniós projektek

TOP-5.3.1-15-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - teljes költség 4.186.390 Ft (Ft-ban)

A

B

C

D

E

1.

Források

2021

2022

2023

Összesen

2.

Saját erő

0

3.

- saját erőből központi támogatás

0

4.

EU-s forrás

3 113 000

3 113 000

5.

Társfinanszírozás

0

6.

Hitel

0

7.

Egyéb forrás

0

8.

Források összesen:

3 113 000

0

0

3 113 000

9.

Kiadások, költségek

10.

Személyi jellegű

0

11.

Beruházások, beszerzések

0

12.

Szolgáltatások igénybe vétele

3 113 000

3 113 000

13.

Adminisztratív költségek

0

14.

Összesen:

3 113 000

0

0

3 113 000

A projekt teljes támogatási összege (100 %-os támogatás) megérkezett 2018. szeptember 17-én

EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban. - teljes költség 13.792.000 Ft (Ft-ban)

A

B

C

D

E

1.

Források

2021

2022

2023

Összesen

2.

Saját erő

0

3.

- saját erőből központi támogatás

0

4.

EU-s forrás

5 723 000

2 495 629

8 218 629

5.

Társfinanszírozás

0

6.

Hitel

0

7.

Egyéb forrás

0

8.

Források összesen:

5 723 000

2 495 629

0

8 218 629

9.

Kiadások, költségek

10.

Személyi jellegű

0

11.

Beruházások, beszerzések

535 940

535 940

12.

Szolgáltatások igénybe vétele

5 187 060

2 495 629

7 682 689

13.

Adminisztratív költségek

0

14.

Összesen:

5 723 000

2 495 629

0

8 218 629

A projektben 2019-ben kaptunk támogatási előleget 1.412.000 Ft összegben; a megvalósítás időtartama 2019-2022.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására (Ft-ban)

A

B

C

D

E

Források

2021

2022

2023

Összesen

1.

Saját erő

0

2.

- saját erőből központi támogatás

0

3.

EU-s forrás

47 167 846

47 167 846

4.

Társfinanszírozás

0

5.

Hitel

0

6.

Egyéb forrás

0

7.

Források összesen:

47 167 846

0

0

47 167 846

8.

Kiadások, költségek

9.

Személyi jellegű

0

10.

Beruházások, beszerzések

47 167 846

47 167 846

11.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12.

Adminisztratív költségek

0

13.

Összesen:

47 167 846

0

0

47 167 846

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődei kialakítása Pusztamonostoron (Ft-ban)

1.

Források

2021

2022

2023

Összesen

2.

Saját erő

0

3.

- saját erőből központi támogatás

0

4.

EU-s forrás

95 336 275

95 336 275

5.

Társfinanszírozás

0

6.

Hitel

0

7.

Egyéb forrás

0

8.

Források összesen:

95 336 275

0

0

95 336 275

9.

Kiadások, költségek

10.

Személyi jellegű

0

11.

Beruházások, beszerzések

75 357 344

75 357 344

12.

Szolgáltatások igénybe vétele, fordított áfa

19 978 931

19 978 931

13.

Adminisztratív költségek

0

14.

Összesen:

95 336 275

0

0

95 336 275

9. melléklet

Bevételek - kiadások

9.1

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat

01

2.

Összes bevétel, kiadás

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

3.

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat 2021

4.

Bevételek

5.

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

95 937 660

95 937 660

6.

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 954 035

20 954 035

7.

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 450 050

44 450 050

8.

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 068 085

27 068 085

9.

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 465 490

3 465 490

10.

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

11.

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

12.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 560 800

5 560 800

0

0

13.

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

14.

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

15.

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16.

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

17.

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 560 800

5 560 800

18.

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

19.

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 416 009

26 416 009

0

0

20.

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21.

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

22.

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

23.

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

24.

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 416 009

26 416 009

25.

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

26.

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 600 000

18 600 000

0

0

27.

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

0

0

28.

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 600 000

1 600 000

29.

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

17 000 000

17 000 000

30.

4.2.

Gépjárműadó

0

31.

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

32.

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

33.

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 541 000

7 541 000

0

0

34.

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

35.

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

36.

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

37.

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

38.

5.5.

Ellátási díjak

235 000

235 000

39.

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

40.

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

41.

5.8.

Kamatbevételek

0

42.

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

43.

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

44.

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

45.

6.1.

Immateriális javak értékesítése

46.

6.2.

Ingatlanok értékesítése

47.

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48.

6.4.

Részesedések értékesítése

49.

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50.

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

51.

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

52.

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

53.

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

54.

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

55.

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

56.

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

57.

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

58.

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

59.

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

60.

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

154 055 469

154 055 469

0

0

61.

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

62.

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63.

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64.

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

65.

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

66.

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67.

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

68.

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

69.

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

70.

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

181 364 966

180 594 966

770 000

0

71.

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

181 364 966

180 594 966

770 000

72.

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

73.

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

74.

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

75.

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76.

13.3.

Betétek megszüntetése

77.

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

78.

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79.

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80.

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81.

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82.

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83.

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

181 364 966

180 594 966

770 000

0

84.

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

335 420 435

334 650 435

770 000

0

85.

Kiadások

86.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

102 948 938

102 178 938

770 000

87.

1.1.

Személyi juttatások

31 851 200

31 851 200

88.

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 981 000

4 981 000

89.

1.3.

Dologi kiadások

56 206 041

56 206 041

90.

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

91.

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

3 140 697

770 000

92.

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 760 697

2 760 697

93.

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

94.

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

95.

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

96.

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

97.

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

98.

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

99.

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

100.

1.14.

- Kamattámogatások

0

101.

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 150 000

380 000

770 000

102.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

137 528 710

137 528 710

0

0

103.

2.1.

Beruházások

137 528 710

137 528 710

104.

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

105.

2.3.

Felújítások

0

106.

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

107.

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

108.

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

109.

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

110.

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

111.

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

112.

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

113.

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

114.

2.12.

- Lakástámogatás

115.

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

116.

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 288 280

28 288 280

0

0

117.

3.1.

Általános tartalék

24 184 280

24 184 280

118.

3.2.

Céltartalék

4 104 000

4 104 000

119.

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

268 765 928

267 995 928

770 000

0

120.

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

121.

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

122.

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

123.

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

124.

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

125.

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

126.

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

127.

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

128.

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

129.

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 837 507

3 837 507

0

0

130.

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

131.

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 837 507

3 837 507

132.

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

133.

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

134.

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

135.

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

136.

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

137.

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

138.

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

139.

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 837 507

3 837 507

0

0

140.

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

272 603 435

271 833 435

770 000

0

141.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

142.

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2

A

B

C

D

E

F

1.

Költségv-i szerv megnevezése

Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha

02

2.

Összes bevétel, kiadás

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

3.

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat 2021

4.

Bevételek

5.

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 000 000

10 000 000

0

0

6.

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

7.

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

8.

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

9.

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

10.

1.5.

Ellátási díjak

10 000 000

10 000 000

11.

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

12.

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

13.

1.8.

Kamatbevételek

0

0

14.

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

15.

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

0

16.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

17.

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

18.

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

19.

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

20.

2.4.

- ebből EU támogatás

0

0

21.

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

22.

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

23.

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

24.

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

25.

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

0

26.

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

27.

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

28.

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

29.

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

30.

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

31.

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

32.

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 000 000

10 000 000

0

0

33.

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

62 817 000

62 817 000

0

0

34.

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

35.

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

36.

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

62 817 000

62 817 000

37.

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

72 817 000

72 817 000

0

0

38.

Kiadások

39.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 517 000

72 517 000

0

0

40.

1.1.

Személyi juttatások

43 009 000

43 009 000

41.

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 801 000

6 801 000

42.

1.3.

Dologi kiadások

22 707 000

22 707 000

43.

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

44.

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

45.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

300 000

300 000

0

0

46.

2.1.

Beruházások

300 000

300 000

47.

2.2.

Felújítások

0

0

48.

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

49.

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

50.

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

72 817 000

72 817 000

0

0

51.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13

13

52.

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti költségvetési előirányzat eFt.:

30 napon túli elismert tartozásállomány Ft-ban:

A

B

C

D

E

F

1.

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti
állomány

30-60 nap közötti
állomány

60 napon túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

2.

Állammal szembeni tartozások

3.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

4.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

5.

TB alapokkal szembeni tartozás

6.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

7.

Egyéb tartozásállomány

8.

Összesen:

Dátum:

Költségvetési szerv vezetője

11. melléklet

Tájékoztató táblázatok

2019-2020-2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Bevételek

A

B

C

D

E

1.

2019. évi teljesítés

2020.évi várható teljesítés

2021. évi terv adatok

2.

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

94 724 694

100 348 321

95 937 660

3.

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 778 572

25 403 354

20 954 035

4.

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 681 717

40 890 730

44 450 050

5.

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 147 569

30 214 412

27 068 085

6.

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 319 031

3 020 526

3 465 490

7.

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

717 550

752 475

8.

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

80255

66 824

9.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 099 330

11 776 983

5 560 800

10.

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

11.

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12.

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13.

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14.

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 099 330

11 776 983

5 560 800

15.

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

16.

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

294 394 018

342 857 230

26 416 009

17.

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18.

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19.

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20.

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21.

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

294 394 018

342 857 230

26 416 009

22.

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

294 394 018

31 131 682

26 416 009

23.

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

28 713 465

27 712 702

18 600 000

24.

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

1 528 750

1 806 812

1 600 000

25.

4.2.

Idegenforgalmi adó

26.

4.3.

Iparűzési adó

23 558 797

25 843 364

17 000 000

27.

4.4.

Talajterhelési díj

28.

4.5.

Gépjárműadó

3 452 377

29.

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

67 964

30.

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

105 577

62 526

31.

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

340 973 421

36 642 198

17 541 000

32.

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

78 740

33.

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 674 972

5 317 629

5 919 000

34.

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

466 016

1 185 383

562 000

35.

5.4.

Tulajdonosi bevételek

36.

5.5.

Ellátási díjak

10 405 994

9 959 328

10 235 000

37.

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 012 645

1 206 594

825 000

38.

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

322 356 969

18 340 838

39.

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

36

40

40.

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41.

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

485 652

42.

5.11.

Egyéb működési bevételek

56 789

67 994

43.

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

400 000

44.

6.1.

Immateriális javak értékesítése

45.

6.2.

Ingatlanok értékesítése

400 000

46.

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47.

6.4.

Részesedések értékesítése

48.

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49.

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

30 000

1 363 140

50.

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51.

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52.

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

30 000

1 363 140

53.

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

54.

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

55.

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56.

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57.

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58.

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

59.

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

767 934 928

521 100 574

164 055 469

60.

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

61.

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62.

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63.

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64.

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

65.

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66.

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67.

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68.

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

69.

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

710 576 497

282 340 369

181 364 966

70.

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

710 576 497

282 340 369

181 364 966

71.

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72.

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 744 178

3 837 507

73.

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 744 178

3 837 507

74.

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75.

13.3.

Betétek megszüntetése

76.

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

77.

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78.

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79.

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80.

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81.

15.

Váltóbevételek

82.

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83.

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

714 320 675

286 177 876

181 364 966

84.

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 482 255 603

807 278 450

345 420 435

Kiadások

A

B

C

D

E

1.

2019. évi teljesítés

2020.évi várható teljesítés

2021. évi terv adatok

2.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

482 795 297

166 547 739

203 754 218

3.

1.1.

Személyi juttatások

81 448 895

78 900 381

74 860 200

4.

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 325 895

12 553 991

11 782 000

5.

1.3.

Dologi kiadások

378 104 742

70 509 313

78 913 041

6.

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 913 925

3 635 451

6 000 000

7.

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 001 840

948 603

3 910 697

8.

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 600 000

192 059

9.

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 760 697

10.

1.8.

- Elvonások és befizetések

233 544

11.

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

12.

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

13.

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

14.

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

380 000

275 000

15.

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

16.

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

17.

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

18.

1.16.

- Kamattámogatások

19.

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 021 840

248 000

1 150 000

20.

1.18.

Tartalékok

28 288 280

21.

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

24 184 280

22.

1.20.

- Céltartalék

4 104 000

23.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

705 552 372

455 241 884

137 828 710

24.

2.1.

Beruházások

587 197 865

453 768 161

137 828 710

25.

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

26.

2.3.

Felújítások

118 354 507

1 473 723

27.

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

28.

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

29.

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

30.

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

31.

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

32.

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

33.

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

34.

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

35.

2.12.

- Lakástámogatás

36.

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

37.

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 188 347 669

621 789 623

341 582 928

38.

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

39.

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40.

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41.

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

42.

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

43.

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

44.

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

45.

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

46.

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

47.

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

48.

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

49.

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 157 532

3 585 669

3 837 507

50.

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

51.

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 157 532

3 585 669

3 837 507

52.

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53.

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

54.

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

55.

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56.

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57.

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

58.

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

59.

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60.

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61.

9.

Váltókiadások

62.

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 157 532

3 585 669

3 837 507

63.

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 191 505 201

625 375 292

345 420 435

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

köt.váll éve

2021. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 021

2 022

2.

Beruházási kiadások beruházásonként

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására

2018

1 015 213 684

47 167 846

1 062 381 530

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (Ft-ban)

A

B

C

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összesen

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

18 696 000

96 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

1 696 000

96 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

17 000 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

27.

Összesen:

18 696 000

96 000

Likviditási terv 2021. évre (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

2.

Bevételek

3.

Önkormányzatok műk-i tám.

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

7 994 805

95 937 660

4.

Műk-i célú tám. ÁH-on belül

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

463 400

5 560 800

5.

Felh-i célú tám. ÁH-on belül

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 334

2 201 335

26 416 009

6.

Közhatalmi bevételek

9 300 000

9 300 000

18 600 000

7.

Működési bevételek

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

1 461 750

17 541 000

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Működési célú átvett pénzeszk.

10.

Felh-i célú átvett pénzeszk.

11.

Finanszírozási bevételek

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 747

15 113 749

181 364 966

12.

Bevételek összesen:

27 235 036

27 235 036

36 535 036

27 235 036

27 235 036

27 235 036

27 235 036

27 235 036

36 535 036

27 235 036

27 235 036

27 235 039

345 420 435

13.

Kiadások

14.

Személyi juttatások

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

6 238 350

74 860 200

15.

Munkaadókat terh. jár. és szocho

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 833

981 837

981 833

11 782 000

16.

Dologi kiadások

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 087

6 576 084

6 576 087

78 913 041

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

18.

Egyéb működési célú kiadások

325 891

325 891

325 891

325 891

325 891

325 891

325 891

325 891

325 891

325 896

325 891

325 891

3 910 697

19.

Beruházások

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 726

11 485 724

11 485 726

11 485 726

137 828 710

20.

Felújítások

21.

Tartalék

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 357

2 357 353

2 357 357

28 288 280

22.

Egyéb felhalmozási kiadások

23.

Finanszírozási kiadások

3 837 507

3 837 507

24.

Kiadások összesen:

32 302 751

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 244

28 465 247

28 465 241

28 465 244

345 420 435

25.

Egyenleg

-5 067 715

-1 230 208

8 069 792

-1 230 208

-1 230 208

-1 230 208

-1 230 208

-1 230 208

8 069 792

-1 230 211

-1 230 205

-1 230 205

2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként (Ft-ban)

A

B

1.

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁSSAL

20 954 035

2.

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

3.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások

12 852 035

4.

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Feladatok tám.

4 001 760

5.

Közvilágítás fenntartásának tám.

4 704 000

6.

Köztemető fenntartásának tám.

100 000

7.

Közutak fenntartásának tám.

4 046 275

8.

Egyéb önkormányzati feladatok tám.

8 000 000

9.

Lakott külterülettel kapcs. Tám.

102 000

10.

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

44 450 050

11.

Óvodapedagógusok és őket segítő nevelők bértámogatása

39 287 850

12.

Óvodaműködtetési támogatás

5 162 200

13.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez

14.

III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁÉLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

27 068 085

15.

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

7 905 000

16.

Egyes szociális és gyermekjóléti támogatás

2 644 240

17.

Szociális étkeztetés

2 256 240

18.

Házi segítségnyújtás

388 000

19.

Gyermekétkeztetés támogatása

16 518 845

20.

A finanszírozás szempotjából eismert dolgozók bértámogatása

8 577 360

21.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

7 938 407

22.

A rászorúló gyeermekek intéznményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

3 078

23.

IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA

3 465 490

24.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

3 465 490

25.

Összesen:

95 937 660

KIMUTATÁS a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról (Ft-ban)

A

B

C

1.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

2.

Bursa

ösztöndíj támogatás

380 000

3.

Civil szervezetek támogatása

770 000

4.

Összesen:

1 150 000

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI (Ft-ban)

A

B

C

D

1.

Bevételi jogcím

2022

2023

2024

2.

1.

Önkormányzat működési támogatásai

95 000 000

95 000 000

95 000 000

3.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 684 000

5 684 000

5 684 000

4.

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5.

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 300 000

18 250 000

18 250 000

6.

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

1 300 000

1 250 000

1 250 000

7.

4.2.

Idegenforgalmi adó

8.

4.3.

Iparűzési adó

17 000 000

17 000 000

17 000 000

9.

4.4.

Talajterhelési díj

10.

4.5.

Gépjárműadó

11.

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

12.

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

13.

5.

Működési bevételek

17 550 000

17 550 000

17 550 000

14.

6.

Felhalmozási bevételek

15.

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

16.

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

17.

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

136 534 000

136 484 000

136 484 000

18.

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19.

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

136 534 000

136 484 000

136 484 000

20.

Kiadási jogcímek

21.

1.

Működési költségvetés kiadásai

133 234 000

133 234 000

133 234 000

22.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

3 300 000

3 250 000

3 250 000

23.

2.1.

Beruházások

1 300 000

1 250 000

1 250 000

24.

2.2.

Felújítások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

25.

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

26.

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

136 534 000

136 484 000

136 484 000

27.

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28.

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

136 534 000

136 484 000

136 484 000