Dunabogdány Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi önkormányzati költségvetésről

Hatályos: 2021. 03. 10

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti – hatáskörében eljárva Dunabogdány Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszély­helyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Dunabogdány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre): Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda, Művelődési Ház, Dunabogdány, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságra terjed ki.


2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését

1 090 162,368 eFt bevétellel,

            1 090 162,368 eFt kiadással

                        ezen belül

               168 405 eFt személyi juttatás és

     27 974 eFt munkáltatót terhelő járulék kiadással állapítja meg.


3. Az önkormányzat bevételei


3. §


(1) A 3. §-ban megállapított költségvetési bevételi főösszeg egységes rovatrend szerint meghatározott, jogcímenkénti megoszlását önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti bontásban, valamint bevételeinek felosztását

- kötelező

- önként vállalt és

- állami (államigazgatási)

feladatokra a 4., 4/a, 4/b, 4/c és 4/d számú melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 12. és 13. számú melléklet szerint állapítja meg.


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit az 5. számú, valamint az átvett pénzeszközöket a 16. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


A 3. §-ban megállapított költségvetési kiadási főösszeg egységes rovatrend szerint meghatározott, jogcímenkénti megoszlását önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti bontásban, valamint kiadásainak felosztását

- kötelező

- önként vállat és

- állami (államigazgatási)

feladatokra a 2., 2/a, 2/b, 2/c és 2/d. számú melléklet tartalmazza.


6. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a 9. és 10. számú mellékletben mutatja be, hogy a Stabilitási tv. szerint az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.


(3) A Képviselő-testület döntése alapján 2021. évben nincsen olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz-átadásait a 15. számú, szociális kiadásait a 14. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


8. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 6. számú mellékletben foglalt részletezés szerint határozza meg.


(2) A Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2021. évben 48 300 Ft.


(3) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke 2021. évben az alapilletményének 20 %-a.


(4) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke 2021. évben az alapilletményének 20 %-a.


(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafetéria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.


(6) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében az egy hónapra járó cafetéria juttatást 6 000 Ft összegben határozza meg.


9. §


(1) Az Önkormányzat természetbeni támogatásban részesíti az újszülötteket, egyszeri alkalommal, családonként az első gyermek születésekor. A természetbeni juttatás: Dr. Kovács Tibor Baj van? Gyermekorvosi útmutató újszülöttkortól serdülőkorig c. könyve.


(2) A támogatásra a az újszülött gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám (a továbbiakban együtt: szülő) jogosult


(3) A Képviselő-testület a természetbeni támogatás fedezetét költségvetésében biztosítja.


5. Tartalékok


10. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat

  • általános tartalékát 82 391,994 eFt összeggel
  • céltartalékát 0 Ft összeggel

     hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát a 8. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) A Képviselő-testület általános tartalékot képez az évközben esetlegesen jelentkező működési-gazdálkodási gondok finanszírozására.


6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy saját hatáskörében eljárva összesen évi 1 000 000 Ft-ig terjedően dönthet a források felhasználásáról. E forrás-felhasználásról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatni köteles.


7. Előirányzat-módosítási hatáskörök


12. §


(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.


(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.


(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedéves időköziköltségvetési jelentés és időközi mérlegjelentés elkészítéséig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.


(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a B11. „Önkormányzatok működési támogatásai”, és a B21. „Felhalmozási célú önkormányzati támogatás” rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására, mellyel szemben vagy az adott támogatáshoz kapcsolódó, előírt kiadási előirányzat, vagy ennek hiányában a K513. „Tartalékok” előirányzata módosítható.


(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a (7) bekezdésben megjelölt kivétellel, a B1 „Működési célú támogatások államháztartáson belülről”, B2 „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről”, B6. „Működési célú átvett pénzeszközök” és a B7. „Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” rovatain megtervezett bevételi előirányzatok módosítására, a bevételhez kapcsolódó, célnak megfelelő kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.


(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra, a költségvetés főösszegének változtatása nélkül.


(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzat végösszegének változtatása nélkül.


(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy a költségvetés eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja, a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását követően.


(12) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról a polgármester és az intézményvezetők a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatják. A Képviselő-testület negyedévente módosítja a költségvetési rendeletet:

a. első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően a június 30-i;

b. a háromnegyedéves beszámoló készítését megelőzően a szeptember 30-i;

c. az éves beszámoló készítését megelőzően a december 31-i állapotnak megfelelően.


8. A gazdálkodás szabályai


13. §


(1) A 2020. évi pénzmaradvány elszámolásánál kimutatott szabad – előző évről kötelezettséggel nem terhelt – pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.


(2) A 2021. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.


(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatot

a. a tervezett, de nem teljesülő bevételek korrigálására,

b. az előre nem látható feladatok költségeire, valamint a tervezett beruházások esetleges bekerülési költségeinek többletére

kell felhasználni.14. §


(1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt. 2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 6.


(2) A polgármester felhatalmazást kap az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére, valamint szükség esetén a lekötött pénzeszközök felszabadítására.


15. §


(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az önállóan működő költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szervek számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv érdekében használ fel.


(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos és ésszerű felhasználását.


(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(6) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


16. §


(1) Az Áht. 85. § rendelkezései alapján az önkormányzati bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


(2) A Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit:

a)  készlet- és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

b)  kiküldetés

c)  reprezentációs kiadások

d) kisösszegű szolgáltatási kiadások

e)  munkába járás kiadásai

f)  vásárlási előleg

g)  szociális juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadása

h)  bérelőleg, közfoglalkoztatás és egyszerűsített foglalkoztatás bérkifize­tése, kisösszegű bér és megbízási díjak kifizetése.


9. Vegyes és záró rendelkezések


17. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodást megkösse.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, valamint a polgármestert az Önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel, és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.


(3) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozás).


(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az Önkormányzat részére átutalt állami támogatás terhére havonta a költségvetési intézmények számára a 2021. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő keretelőleget állapítson meg.


18. §


A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott, a helyben szokásos legolcsóbb hamvasztásos temetés költsége a 2021. évben 120 000 Ft.


19. §


A támogatásról szóló kötelezettségvállalást szerződésbe kell foglalni, amelyben a támogatott kötelezettségeiről egyértelműen rendelkezni kell.


20. §


(1) A Képviselő-testület az Áht. 25. §-ára hivatkozva tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2021. január 1. napjától jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.


(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek


21. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek