Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (I.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 06

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (I.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Sorkifalud Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézménynek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a továbbiakban: képviselő-testület – a költségvetési szerv vezetőjének, a polgármesternek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával végzi, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) költségvetési bevételei 171.559.040 Ft-ban,
  • aa) működési bevételi előirányzatát 133.692.614 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 37.866.426 Ft-ban,
 • b) költségvetési kiadásai előirányzatát 332.141.013 Ft-ban,
  • ba) működési kiadási előirányzatát 175.629.293 Ft-ban,
  • bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 156.511.720 Ft-ban,
 • c) a bevételek és kiadások főösszegét 336.641.743 Ft-ban
  • ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 13.069.183 Ft-ban,
  • cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -118.400.724 Ft-ban,

  állapítja meg.[1]

3. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete[2] tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete[3] tartalmazza.

4. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete[4] tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete[5] tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11., 12. és 13. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat irányító szervi támogatások folyósításának részletezését a 15. melléklet[6] tartalmazza.

13. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

15. § Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

17. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

18. § Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

 • a) bérjellegű kifizetések,
 • b) készpénzelőleg,
 • c) postai kézbesítés,
 • d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 • e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 • f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 • g) reprezentáció,
 • h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 • i) utazási költségtérítés, bérlet,
 • j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
 • k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
 • l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
 • m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
 • n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

19. § Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

20. § A képviselő-testület a Védőnői Szolgálat ellátmányát 2021. évben 90.000 Ft összegben állapítja meg.

21. § A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2021. évben 53.150 Ft.

4. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erős Zoltán
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző


[1] Módosította a 16/2021. (X.5.) ör. 1.§-a Hatályos:2021.10.06.
[2] Módosította a 16/2021. (X.5.) ör. 2.§-a Hatályos:2021.10.06.
[3] Módosította a 16/2021. (X.5.) ör. 3.§-a Hatályos:2021.10.06.
[4] Módosította a 16/2021. (X.5.) ör. 4.§-a Hatályos:2021.10.06.
[5] Módosította a 16/2021. (X.5.) ör. 5.§-a Hatályos:2021.10.06.
[6] Módosította a 9/2021. (V.25.) ör. 6.§-a Hatályos:2021.05.26.