Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Győrasszonyfa Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében - az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

a) 94 017 154 Ft Költségvetési bevétellel

b) 481 805 346 Ft Költségvetési kiadással

c) 387 788 192 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ca) 13 642 807 Ft Működési hiánnyal

cb) 374 145 385 Ft Felhalmozási hiánnyal

d) 390 739 635 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 2 951 443 Finanszírozási kiadással

f) 387 788 192 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

fa) 18 294 032 Ft Működési többlettel

fb) 369 494 160 Ft Felhalmozási többlettel

(2)3 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzati főösszegét, az alábbiak szerint határozza meg.

a) 484 756 789 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

b) 484 756 789Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, továbbá kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4)4 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) Az állami támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti összesítő táblázatban az 5. sz. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés részletezése

3. §5 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadást nem tervez.

(4) Az önkormányzat által tervezett céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervezett.

(7) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. sz. melléklet szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát 4 944 254 Ft összegben állapítja meg.

(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(10) Az önkormányzat 2021 évi engedélyezett létszámát 5 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az év közben jelentkező működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel felvételét rendelheti el.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az aktuális képviselő testületi ülés időpontjában, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(2)6 A likviditási tervet a 9. sz. melléklet alapján fogadja el a képviselő testület.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokról eseti megbízás alapján gondoskodik.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.1. melléklet8

2.2. melléklet9

8. melléklet

önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban

1. sz. tájékoztató tábla 15

2. sz. tájékoztató tábla 16

3. sz. tájékoztató tábla 17

1

Az 1. § a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdése a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2.1. mellékletet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 2.2. mellékletet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 1. sz. tájékoztató tábla ot a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 2. sz. tájékoztató tábla ot a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 3. sz. tájékoztató tábla ot a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 2. mellékletet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdése iktatta be.

19

A 9. mellékletet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdése iktatta be.