Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Ipolytölgyes Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Ipolytölgyes Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Hatályos: 2022. 05. 20

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Ipolytölgyes Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Ipolytölgyes Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

2022.05.20.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Ipolytölgyes község önkormányzatára terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 207.937 ezer forintban állapítja meg.

3. §2 Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) Működési célú támogatások: 148.469 ezer forint

b) Felhalmozási bevételek: 6.999 ezer forint

c) Finanszírozási bevételek: 52.469 ezer forint

A kiemelt bevételi előirányzatokat részletezve a 2.sz. melléklet tartalmazza.

4. §3 Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) Működési kiadások: 135.631 ezer forint

b) Felhalmozási célú kiadások: 71.871ezer forint

c) Finanszírozási kiadások: 435 ezer forint

A kiemelt kiadási előirányzatokat részletezve a 3.sz. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak

nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
(3) Az önkormányzat létszámadatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 6. számú melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit mérlegszerűen a 7. számú melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen a 8. számú melléklet mutatja be.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 9. számú melléklete tartalmazza

(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes bemutatását a 11.számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Gst.). § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.

11. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (2)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, évközben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Beszámolási kötelezettség

12. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

4. Záró rendelkezések

13. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

1

A 2. § az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.