Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 28

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

  1. §


 A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az Önkormányzati feladatokhoz tartozó funkciókra terjed ki.

A költségvetés előirányzatai

                                                                2. §.


  1. A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

                                                     39 537 e Ft költségvetési bevétellel,

                                                     91 644 e Ft költségvetési kiadással,

                                                     52 847 e Ft költségvetési finanszírozási bevétellel,

                                                          740 e Ft költségvetési finanszírozási kiadással

              állapítja meg. 

Az önkormányzat költségvetési bevételei

                                                                3. §.


A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, funkció szerinti megbontását           az  1.) - 1/A melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat költségvetési kiadásai

                                                             4. §.


 (1) A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti, funkció szerinti megbontását a 2.) és  2/A melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási      előirányzatok bemutató mérlegét a 3.) melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2021. évben hitelállománya nincs. (4. melléklet).


(5) Az Önkormányzat által nincs adott közvetett támogatás.

Költségvetési létszám

                                                             5.§


(1) Az Önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

  • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

                                    Polgármester:                          1 fő

            Falugondnoki szolgáltatás:    1 fő

            Mezőőri szolgálat:                  1 fő

                                     Közfoglalkoztatás:                 6 fő 


  • részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

Házi segítségnyújtás:             1 fő


  1. Az Önkormányzat létszám-keretét 2021. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.


  1. A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.


A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

                                                              6.§

(1)  A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §. (1) - (2) bekezdései alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 200 e Ft-ot nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.    

Záró rendelkezések

7.§


 Ez a rendelet 2021. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Sopronnémeti, 2021. február 26.                     …………………………                                              ……………………….

                     Bognár Sándor                                                            Pálfi Zoltánné

                     polgármester                                                                 jegyző