Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24

Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mogyorósbánya Község Önkormányzata Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a)1 módosított költségvetési bevételét: 307 238 664 Ft-ban állapítja meg.

b)2 módosított költségvetési kiadását: 367 616 906 Ft-ban állapítja meg.

c)3 a költségvetési egyenleg összegét: 60 378 242 Ft-ban állapítja meg.

ca)4 ebből működési hiány: 10 562 275 Ft;

cb)5 ebből felhalmozási hiány: 49 815 967 Ft;

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

a)6 81 844 777 Ft - Működési költségvetés módosított kiadásai

aa) 14 993 275 Ft - Személyi juttatások

ab) 2 393 883 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) 51 280 633 Ft - Dologi kiadások

ad) 6 101 856 Ft - Egyéb működési célú kiadás

ae) 600 000 Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai

af) 2 153 264 Ft - Működési tartalék

ag) 4 321 866 Ft - Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetése

b)7 81 844 777 Ft - Működési költségvetés bevételei

ba) 29 310 501 Ft - Önkormányzatok működési támogatásai

bb) 13 318 969 Ft - Működési célú támogatás

bc) 24 287 261 Ft - Közhatalmi bevételek

bd) 3 557 371 Ft - Egyéb működési bevételek

be) 808 400 Ft - Működési célú átvett pénzeszközök

bf) 9 629 564 Ft - Hiány külső finanszírozásának bevétele (pénzmaradvány igénybevétele)

bg) 932 711 Ft - Államháztartáson belüli megelőlegezések

c)8 285 772 129 Ft - Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

ca)9 234 070 751 Ft - Beruházás

cb) 640 742 Ft - Államháztartáson belüli elszámolások visszafizetése

cc)10 49 853 736 Ft - Felújítások

cd) 855 372 Ft - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

ce) 351 528 Ft - Fejlesztési tartalék

cf) 0 Ft - Részesedések

d)11 285 772 129 Ft - Felhalmozási költségvetés bevételei

da)12 235 271 362 Ft - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

db) 515 000 Ft - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

dc) 169 800 Ft - Felhalmozási bevétel

dd)13 49 815 967 Ft - Hiány belső finanszírozásának bevétele (pénzmaradvány igénybevétele)

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(5) A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai működési bevételek és kiadások, valamint felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban. Az ezek alapján megállapított költségvetési egyenleg összegét, továbbá a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi, illetve felhalmozási költségvetési hiány felhasználására és a működési költségvetési hiány felhasználására szolgáló kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(6)14 A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 59 445 531 Ft összegben.

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi, amely nemleges.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) és (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a 9.1. melléklet szerint határozza meg.

(8)15 Az Önkormányzat a kiadások közt 2 153 264 Ft általános tartalékot és 351 528 Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) A polgármester 0,5 millió forint értékig dönthet a forrásfelhasználásról.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Államháztartáson kívülre forrás önkormányzat által történt átadása kizárólag költségvetési előirányzat rendelkezésre állása esetén lehetséges.

(3) A pénzeszközátadás megállapodással, támogatási szerződéssel történhet, melyben rögzíteni kell a támogatás jogcímét, a támogatás ütemezését, illetve az átvett támogatás felhasználásáról való beszámolási kötelezettséget.

(4) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a polgármester dönt, amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban rögzítésre került és az nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást, vagy amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi-kötelezettségvállalást nem jelent. Amennyiben az államháztartáson kívüli forrás átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi-kötelezettségvállalást jelent, 100.000 forint értékhatárig a polgármester, a fölött a képviselő-testület dönt.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. február 11-én lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (2) bekezdés d) pont dd) alpontja a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. § (6) bekezdése a Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (8) bekezdése a Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (8) bekezdése a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (8) bekezdése a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.