Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27- 2022. 05. 24

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.27.

Nagytevel Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogalkotói hatáskörében, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.  § A rendelet hatálya Nagytevel Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.  § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

99 097 109 Ft

Költségvetési bevétellel

151 682 814 Ft

Költségvetési kiadással

- 52 585 705 Ft
- 11 865 171 Ft
- 40 720 534 Ft

Költségvetési egyenleggel
- ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. A költségvetés részletezése

3.  § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 4.melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait az 5.melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat az adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a

8., 8.1.1., 8.1.2. mellékletek szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat a kiadások között 13 627 142 Ft általános tartalékot állapít meg.
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület gyakorolja.
(9) Az önkormányzat 2021. évben engedélyezett létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg a képviselő-testület.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja
jóvá.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.  § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. Az előirányzatok módosítása

5.  § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. Önként vállalt feladatok

6.  § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2021. évben támogatja:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatása 240.000 Ft

2. Házi segítségnyújtás ellátási díjához hozzájárulás 350.000 Ft

3. Rendőrség támogatása 20.000 Ft

4. VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai kirendeltség támogatása 20.000 Ft

5. SMB Leader tagdíj, melynek mértéke 20.000 Ft

6. Napsugár Nyugdíjas Egyesületet, melynek mértéke 140.000 Ft

7. Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Alapítvány támogatása 200.000 Ft

8. Schweighoffer Gy.N.N.K. Egyesületet, melynek mértéke 120.000 Ft

9. Nagytevel Sportegyesületet, melynek mértéke 950.000 Ft

10. Rákóczi Szövetséget, melynek mértéke 20.000 Ft

11. Lakástámogatás 300.000 Ft

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.  § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Illetményalap megállapítása

8.  § (1) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők

vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.

9. Záró rendelkezések

9.  § Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

üres cím