Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.20.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 21- 2021. 01. 21

Bodmér Község Önkormányzata Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1. § (1) A helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § (1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 0,4 %-a.”


2. § Hatályát veszti a R. 2. § (2) bekezdése.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.      Katona László                                                                   Dr. Sisa András

       polgármester                                                                           jegyző
Záradék:


Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bodméri Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.Kelt: Bodmér, 2021. január 20.


                        Dr. Sisa András

                       jegyző