Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 1/2021 (I.20..) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 21- 2021. 01. 21

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2018. (VIII. 30) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ÖR) 18. § -át törli, helyébe az e rendelet által meghatározott 18. § lép:

 „18. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).”


2. § Az ÖR. 19. § (1) bekezdését törli, helyébe az e rendelet által meghatározott 19. § (1) bekezdése lép:

  „19. § (1) Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.”


3. § Az ÖR. 19. § (2) bekezdését törli.

           

4. § Ez a  rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kulcs, 2021. január 20.                                   Jobb Gyula                                          Dr. Neumann Helga

                                    polgármester                                        jegyző
Záradék:


A rendeletet  kihirdettem   2021. január 20. napján.
 Dr. Neumann Helga                              

 jegyző