Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 03

2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–8. melléklethez

I n d o k o l á s

A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével 1.318.387.479,- Ft költségvetési bevétellel, 1.556.947.063,- Ft költségvetési kiadással, 238.559.584,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 236.231.356,- Ft, felhalmozási hiány: 2.382.228,- Ft) fogadta el, melyet az év során az alábbiak szerint módosított:

1.345.278.409,- Ft költségvetési bevétel,

1.586.287.136,- Ft költségvetési kiadás,

241.008.727,- költségvetési hiány (ebből működési: 204.156.320,- Ft, felhalmozási: 36.852.407,- Ft)

A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:

Az önkormányzat (rendelet tervezet 7-8 melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:

- Önkormányzat működési támogatását 2.984.940,- Ft-tal emeltük. A szociális ágazati pótlék előreláthatólag 2.000.000,- Ft-os növekedést mutat. Az elszámolásból származó bevételek a 2020. évi adatok alapján 984.940,- Ft.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím megemelésre került 3.625.256,- Ft összeggel. Az előző évekhez hasonlóan 2021-ben is élünk a lehetőséggel, hogy a diákoknak (25 fő) nyári munkát biztosítsunk a Munkaügyi Központon keresztül. A kifizetett bér és járulék összegét visszaigényeljük.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen beépítésre kerültek a költségvetésbe a pályázaton elnyert összegek. A Hunyadi utas pályázatunk esetében 19.373.350,- Ft támogatást, a gyümölcslé üzem költségeire 9.813.095,- Ft plusz forrást kaptunk. A TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 számú, Csapadékvíz hálózat megvalósítása Nagyhalászban II/2. pályázatunk 307.790.670,- Ft támogatásban részesült.

- A működési bevételek között 1.730.000,- Ft szerepel a Településrendezési terv megtérítése címen.

Kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

- A bérelőirányzat 3.173.446,- Ft-tal emelkedett 25 fő diákmunkás, illetve a gyümölcslé előállító üzem plusz költsége miatt.

- A munkáltatót terhelő járulék összegét 489.195,- Ft-tal emeltük a fenti bérelőirányzat növekedésével párhuzamosan.

- Dologi kiadások 2.757.759,- Ft-tal emeltük. Beépítésre került a csapadékvizes pályázat működési költsége, valamint a gyümölcslé üzem dologi költsége.

- Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímet csökkentettük 2.763.381,- Ft-tal.

- Az egyéb működési célú kiadások összege 2.000.000,- Ft-tal emelkedett, mivel a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ részére át kell adnunk a bevételnél említett szociális ágazati pótlék összegét.

- A tartalék sorát csökkentettük 2.000.000,- Ft általános, és 2.000.000,- Ft céltartalék összegével.

- Beruházások soron beépítésre került a Gyümölcslé előállító üzem 10.700.941,- Ft-os költsége, valamint a településrendezési terv 3.750.000,- Ft összegben.

- Felújítási kiadásunk 329.209.341,- Ft-tal emelkedett. Beépítésre került a Hunyadi utas pályázatunk 22.792.176,- Ft összegben, a Csapadékvíz hálózat megvalósítása 304.107.670,- Ft összegben, valamint a külterületi utak felújítására benyújtott pályázat önereje 2.309.495,- Ft összegben.

Fentiek átvezetése után a bevételi és kiadási oldal 345.317.311,- Ft-os növekedést mutat.

Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.

A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2021. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:

1.690.595.720,- Ft költségvetési bevétel,

1.931.604.447,- Ft költségvetési kiadás,

241.008.727,- Ft költségvetési hiány (ebből működési:175.099.803,- Ft, felhalmozási: 65.908.924,- Ft)

A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.