Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló 7/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 16

a gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló 7/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló 7/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) hatálybalépését követően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) többször is módosult, mely rendelet felülvizsgálati és módosítási kötelezettséget eredményezett a képviselő-testület számára. Az Ör. bevezető részében így a feladatkört megállapító rendelkezések már nem felelnek meg maradéktalanul az irányadó rendelkezéseknek, ezért a bevezető rendelkezés módosításra került.

A 2. §-hoz

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 51. § (3) bekezdés a) pontja szerint a preambulumban ismertethető - többek között - a szabályozás előzménye, indoka és célja. Az IRM rendelet 51. § (1) bekezdése alapján preambulum az Alaptörvény módosításának tervezetében, és a társadalmi, politikai szempontból újszerű, jelentős törvény tervezetében alkalmazható. Fentiek alapján az Ör. 1. alcíméből a „célja” szövegrész, valamint az Ör. 1. §-a hatályon kívül helyezésre került.

A 3. §-hoz

2017. január 1. napjától a gyermekek napközbeni ellátásának formái úgy változtak, hogy az óvoda és az általános iskolai napközi már nem tartoznak az ellátási formák közé, ezért az Ör. 4. § b) pontjának bb) és bc) alpontja, valamint a 5. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre került.

A 4. §-hoz

(1) bekezdés: Medina Község Önkormányzatának kiválásával változott a feladat ellátását biztosító Társulás neve Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulásra, mely ennek megfelelően átvezetésre került

(2) bekezdés: 2021. szeptember 1-től megszűnik a Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás és ettől az időponttól Szedres Község Önkormányzata a bölcsődei feladatokat önálló intézmény, a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde útján látja el.

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

2021. szeptember 1-től megszűnik a Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás és ettől az időponttól Szedres Község Önkormányzata a bölcsődei feladatokat önálló intézmény, a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde útján látja el. Ettől az időponttól a bölcsődei felvételi kérelmeket az új intézményhez kell benyújtani.

A 7. §-hoz

a)-c) pontokban foglalt rendelkezések: a módosító rendelet 2. § szerinti indoklás alapján hatályon kívül helyezésre kerültek.

d)-e) pontokban foglalt rendelkezések: 2021. augusztus 31. napjáig a bölcsődei ellátást az Önkormányzat a Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás útján látja el, melynek társulás szerinti székhelye Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése értelmében a bölcsőde, mint személyes gondoskodást nyújtó ellátásról, annak igénybevételéről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete alkothat rendeletet. Az Ör. idevonatkozó 7-11. §-ait hatályon kívül kellett helyezni. Az Önkormányzatnak 2021. szeptember 1. napjától lesz rendeletalkotási kötelezettsége a bölcsőde igénybevételének vonatkozásában.

A 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések. A módosító rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. A 5–7. § és a 9. § és az 1. melléklet 2021. szeptember 1-jén, az önálló Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működésének napján lép hatályba.