Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22- 2021. 12. 23

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.22.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át)

„1.kötelezettség vállalás az önkormányzat nevében 500 000 Ft egyedi értékhatárig
2.veszélyhelyzet időszakában az önkormányzat nevében történő Polgármesteri kötelezettségvállalás mértéke, egyedi értékhatárig 500 000 Ft.”

(hatásköröket.)

2. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a polgármester tesz javaslatot a meghívó kiküldésével.

(2) A napirendhez módosító javaslatot tehet a polgármester, a képviselő és a jegyző.

(3) Módosító javaslat

a) szóban az ülésen a napirend elfogadása előtt vagy

b) írásban az ülés megkezdése előtt is benyújtható.”

3. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § (1) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, illetve probléma-felvetés tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátandó feladatokkal, vagy valamely irányítás alatt álló szervezet tevékenységi körével.

(2) A települési képviselő a képviselő-testület ülésén a

a) polgármestertől, alpolgármestertől,

b) jegyzőtől, aljegyzőtől,

c) bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet (interpellálhat).

(3) Az interpellációra az interpelláció címzettje írásban 10 napon belül, vagy választása szerint szóban az adott képviselő-testületi ülésen ad választ. Amennyiben az interpellációra adott választ az interpelláló képviselő nem fogadja el, arról a képviselő-testület dönt.

(4) Az írásban benyújtott interpellációnak tartalmaznia kell:

a) az interpelláló nevét,

b) az interpelláció tárgyát,

c) annak feltüntetését, hogy az interpellációt az ülésen szóban is elő kívánja-e adni.”

4. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ülésnap során egy képviselő egy napirendi ponthoz legfeljebb négy esetben szólhat hozzá. Az első felszólalás ideje 5 percnél, a további 2 percnél hosszabb nem lehet.”

5. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A javaslatot a benyújtástól számítva legkorábban 5 nap elteltével, de legkésőbb 15 napon belül a képviselőtestület ülésének napirendjére kell tűzni.”

6. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 67. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgármester munkanapokon szerda kivételével 9:00-12:00 óráig tart fogadóórát az önkormányzati hivatal hivatalos helyiségében.”

7. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„71. § A jegyző minden hét hétfői napján 10:00-12:00 és 13:00-15:00 óráig tart fogadóórát az önkormányzati hivatal hivatalos helyiségében.”

8. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülés előtt a Polgármesternek köteles bejelenteni.”

9. § Hatályát veszti a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet

10. § Ez a rendelet 2021. december 22-én lép hatályba.