Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.9.) önkormányzati rendelete

az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 10- 2021. 08. 10

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) és 143. § (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A házszámozással kapcsolatos ügyekben első fokon a jegyző, másodfokon Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete jár el.

(2) A házszámozással kapcsolatos eljárásban – az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.