Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

Hatályos: 2023. 03. 01

Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

2023.03.01.

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt), valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján meghatározza a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat, azok kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait a helyi sajátosságoknak megfelelően, Mártély Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teherbíró képességének figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat a települési támogatás biztosításával elsősorban a családok, az időskorúak szociális biztonságának megőrzéséhez, a lakhatáshoz, valamint az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások viseléséhez, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek kezeléséhez nyújt segítséget.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Mártély község közigazgatási területén élő, és ott bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási címmel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályokban meghatározott személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Család: az Szoctv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hozzátartozók közössége.

2. Gyermek: a Gyvt. 5. § a) pontjában meghatározott személy.

3. Egyedülélő: az Szoctv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy.

4. Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontjában meghatározott személy.

5. Háztartás: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyek közössége.

6. Jövedelem: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel.

7. Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma különösen:

a) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi költsége,

b) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás),

c) gyógyászati segédeszközök beszerzése, rehabilitációs segédeszközök beszerzése, hallókészülék vásárlása, szemüveg vásárlása,

d) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl. tűz, szél- ill. hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás stb.), illetve meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás stb.).

8. Megélhetést veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

a) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének hirtelen fellépő:

b) kórházi ápolást igénylő betegsége,

c) súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,

d) maradandó egészségkárosodása,

e) rokkantsága ápolást és gondozást igényel,

f) keresőképtelen beteg ápolása,

g) kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók esetében a családfenntartó közeli hozzátartozó halála,

h) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének a munkáltató rendes felmondása által bekövetkezett munkanélkülisége,

i) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl. tűz, szél- vagy hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás stb.), illetve meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás stb.),

j) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,

k) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés stb.) következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,

l) egyedülálló személynek büntetés végrehajtási intézetből történő elbocsátása.

9.1 Szociális vetítési alap: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

10. Vagyon: az Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon.

3. Eljárási szabályok

4. § (1) A rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon postai úton vagy ügyfélszolgálati időben nyújtható be Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), illetve a Mártélyi Községházán.

(2)2

(3) A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:

a) személyazonosság igazolásához szükséges irat, lakcímkártya,

b) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

c)3 aktív korúak ellátásában részesülő kérelmező esetén a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított igazolás,

d)4 aktív korú és igazolt jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított igazolás arról, hogy regisztrált álláskeresőként nyilvántartott,

e) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által kiállított nyugdíj közlő lap,

f) 30 napnál nem régebbi igazolás 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányaikat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgató jogviszonyáról iskolalátogatási igazolás,

g) minden olyan irat, amely a benyújtott kérelem indokoltságát igazolja, az elbíráláshoz nélkülözhetetlen, így különösen igazolás a vagyoni helyzetéről és minden olyan állapotról, körülményről, amely alapján a szociális rászorultsága megállapítható.

(4) A települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.

(5) A települési támogatások és rendkívüli települési támogatások megállapítása során figyelembe veendő jövedelemhatárokat a rendelet a 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A benyújtott kérelmekről az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság előzetes véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége a döntés előkészítése során a kérelmező szociális helyzetéről a helyszínen is tájékozódhat, annak tapasztalatairól feljegyzést, környezettanulmányt készít.

(3) Ha a kérelmezőnél a környezettanulmány másodszori alkalommal sem végezhető el, az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság javaslatára a Képviselő-testület a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

6. § (1) Nem állapítható meg települési támogatás olyan személy részére, akinek, vagy a vele közös háztartásban élő személynek a kérelem benyújtásakor az Önkormányzattal, vagy a Polgármesteri Hivatallal szemben lejárt határidejű tartozása van. Jelen rendelkezés alkalmazásakor rendezettnek minősül a tartozás, ha azt a kötelezett megfizette vagy arra fizetési könnyítést kapott.

(2) A támogatás nem állapítható meg, ha kérelmező a rendeletben meghatározott igazolásokat nem csatolja be, illetve, ha az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig annak nem tesz eleget.

(3)5 Ugyanazon személy részére évi 4 alkalmat meghaladóan rendkívüli települési támogatás és települési támogatás kivételesen indokolt esetben, méltányosságból, az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság támogató javaslatára állapítható meg.

(4) Kivételesen indokolt esetben, méltányosságból, az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság támogató javaslatára abban az esetben is megállapítható a rendkívüli települési és települési támogatás, amennyiben a benyújtott kérelemben szereplő jövedelem meghaladja a jelen rendeletben meghatározott jövedelem határt.

7. § (1) A jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a rendelet megsértésével nyújtott támogatást azonnali hatállyal meg kell szüntetni vagy vissza kell vonni.

(2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott támogatás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzbeli egyenérték megfizetésére. A visszafizetési kötelezettség a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételről való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelhető el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésére az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság javaslatára méltányosságból, indokolt esetben legfeljebb hat havi részletfizetés engedélyezhető.

(4) A jóhiszemű támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése alól méltányosságból, különösen indokolt esetben mentesíthető az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság javaslata alapján.

8. § (1) A rendkívüli települési támogatás felhasználását a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége ellenőrizheti. Rendszeresen folyósított ellátás esetén a folyósítás ideje alatt, eseti ellátás esetén az igénybevételt követő 3 hónapon belül végezhet ellenőrzést.

(2) A támogatásban részesülőnek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie.

(3) Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása - melynek eredménye a jogosulatlan igénybevétel - az ellátás megszüntetését, vagy az igénybe vett ellátás visszakövetelését vonhatja maga után.

(4) Egy évre kizárja magát a további támogatási lehetőségekből az a kérelmező, aki a korábban megkapott támogatás elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

II. Fejezet

Települési támogatások

9. § Az Önkormányzat települési támogatást nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás).

4. Lakásfenntartási támogatás

10. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személynek, családnak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A lakásfenntartási támogatásra az a Mártély község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező albérlő, bérlő, lakáshasználó, lakástulajdonos, haszonélvező, özvegyi jogot élvező jogosult, aki életvitelszerűen a kérelemben feltüntetett – Mártély község közigazgatási területén lévő - lakásban lakik.

(3)6 Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 275 %-át, egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 335 %-át.

(4) A lakásfenntartási kiadások körében a jogosultság megállapításához teljes mértékben figyelembe vehető kiadások:

a) albérleti díj,

b) lakbér,

c) gázdíj,

d) egyéb fűtési mód költsége,

e) vízdíj,

f) villamosenergia díja.

(5) A (4) bekezdésben felsorolt kiadások köréből lakásfenntartási támogatás kizárólag egy kiadási jogcímre állapítható meg.

(6) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától legfeljebb egy évre lehet megállapítani.

(7) A támogatás iránti kérelemhez a 4. § (3) bekezdésében meghatározott igazolásokon túl be kell csatolni:

a) azon közüzemi szolgáltató által kiállított 30 napnál nem régebbi számlát, ahová a kérelmező a támogatás folyósítását kéri,

b) az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolatát.

(8) Meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatást a jogosultság megszűnése hónapjának utolsó napjával, ha e rendeletben szabályozott feltételek megszűnnek, illetve, ha a kérelmező másik lakásba költözik.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatások

11. § A rendkívüli települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni formái:

a) ingyenes ebéd támogatás

b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

c) temetési támogatás

d) pénzbeli támogatás

e) egészségügyi támogatás

f) kamatmentes kölcsön

g) tűzifa támogatás

h) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés.

5. Ingyenes ebéd támogatás

12. § (1)7 A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére természetbeni támogatás formájában ingyenes ebéd támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 275 %-át, egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 335 %-át.

(2) Az ingyenes ebéd támogatás a Mártélyi Általános Művelődési Központ konyháján vehető át.

6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

13. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli támogatás nyújtható annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek a családja időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)8 A támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 335 %-át, vagyonnal sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek.

(3) Elsősorban azokat a gyermekeket kell támogatásban részesíteni, akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul. Ilyennek minősül különösen:

a) a gyermek étkeztetésével, gyógyíttatásával, gyógykezelésével, ruházatának pótlásával, iskoláztatásával,

b) a gyermek fogadásának előkészítésével,

c) az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartásának elősegítésével,

d) a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezésével

kapcsolatban felmerülő költségek.

(4) A támogatás kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

7. Temetési támogatás

14. § (1) Temetési támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek

a) aki elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott,

b) kérelmét a temetést követő 3 hónapon belül terjesztette elő,

c)9 családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 415 %-át.

(2) A temetési támogatás eseti jelleggel állapítható meg, és kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

(3) A támogatás megállapításához a 4. § (3) bekezdésében meghatározott igazolásokon túl be kell csatolni:

a) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a kérelmező nevére szóló temetés költségeit igazoló számlák másolatát.

8. Pénzbeli támogatás

15. § (1) Pénzbeli támogatás nyújtható annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások esetén. Ilyenek különösen a betegség, baleset, munkahely elvesztése, elemi kár vagy más, előre nem látható rendkívüli esemény, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és egyéb nagyobb összegű nem várt és indokolt kiadások.

(2)10 A támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 275 %-át, egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 335 %-át.

(3) A támogatás kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

9. Egészségügyi támogatás

16. § (1) Egészségügyi támogatás nyújtható eseti pénzbeli ellátás formájában gyógyászati segédeszköz vásárlásához.

(2)11 Egészségügyi támogatást állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 315 %-át, egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 415 %-át.

(3) A támogatás megállapításához a 4. § (3) bekezdésben meghatározott igazolásokon túl be kell csatolni:

a) az orvosi javaslatot,

b) az eszköz megvásárlásáról szóló, a jogosult nevére kiállított 3 hónapnál nem régebbi számlát.

(4) A támogatás kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

10. Kamatmentes kölcsön

17. § (1) Kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) állapítható meg annak a személynek, aki nagyobb összegű, nem várt kiadást eredményező rendkívüli élethelyzetbe került. Ilyenek lehetnek különösen:

a) vízóra, gázóra, villanyóra felszerelése,

b) elemi vagy bűncselekményből származó kár mérséklése, ha a károsult a bekövetkezett kár vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik,

c) gyógyászati segédeszköz vásárlása,

d) kórházi ellátásból, súlyos betegségből eredő költségek mérséklése.

(2)12 Kölcsön csak azok részére nyújtható, akik a kérelem benyújtásakor (igazolt) rendszeres havi jövedelemmel rendelkeznek, és az egy főre jutó havi nettó jövedelmük meghaladja

a) egyedül élőknél a szociális vetítési alap összegének 200 %-át,

b) családok esetén a szociális vetítési alap összegének 180 %-át,

és nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 415 %-át.

(3) A kölcsön egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(4) A kölcsön futamideje legfeljebb 12 hónap, mely időtartam a jogosultság megállapítása hónapját követő első hónap első napján kezdődik. A havi törlesztőrészlet összege a kölcsönösszeg és a futamidő hónapjai számának hányadosa.

(5) A támogatás kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az Önkormányzat pénztárában készpénzben történő kifizetéssel kerül teljesítésre.

(6) A Képviselő-testület – az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság támogató javaslata mellett - a kölcsönből a hátralévő törlesztő részletek összegét kérelemre – egészben vagy részben – elengedheti, amennyiben a jogosult

a) a visszafizetés ideje alatt elhalálozik,

b) életkörülményeiben előre nem látható krízishelyzet, méltányolható jelentős negatív változás következik be,

c) munkaviszonya önhibáján kívül legalább két hónapja megszűnt.

11. Tűzifa támogatás

18. § (1) Tűzifa támogatás természetbeni ellátásként tűzifa formájában biztosítható.

(2)13 Tűzifa támogatásban részesülhet az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 315 %-át, egyedülálló esetén a szociális vetítési alap 415 %-át.

(3)14 Tűzifa támogatás egy éven belül háztartásonként csak egy személynek állapítható meg legfeljebb 20 q mennyiségben.

(4) Nem részesülhet tűzifa támogatásban az a kérelmező, aki olyan személlyel él közös háztartásban, akinek lakásfenntartási támogatás jogcímen gázdíj támogatás került megállapításra.

12. Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

19. § (1)15 Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja szerint a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy mentesülhet a fizetési kötelezettsége alól, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 415 %-át.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha

a) az eltemettetésre köteles személynek és a családjába tartozó személyek vagyonnal nem rendelkeznek, és

b) az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, vagy az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

21. §16

1. melléklet17

2. melléklet18

3. melléklet19

A települési támogatások és rendkívüli települési támogatások megállapítása során figyelembe veendő jövedelemhatárok

A

B

C

1

Támogatási forma

Egy főre jutó havi nettó jövedelemhatár családban élők esetén (Ft)

Egy főre jutó havi nettó jövedelemhatár egyedül élők esetén (Ft)

2

Lakásfenntartási támogatás

78 375,-

95 475,-

3

Ingyenes ebéd támogatás

78 375,-

95 475,-

4

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

95 475,-

95 475,-

5

Temetési támogatás

118 275,-

118 275,-

6

Pénzbeli támogatás

78 375,-

95 475,-

7

Egészségügyi támogatás

89 775,-

118 275,-

8

Kamatmentes kölcsön

118 275,-
(de meghaladja az 51.300, - Ft-ot)

118 275,-
(de meghaladja az 57.000, - Ft-ot)

9

Tűzifa támogatás

89 775,-

118 275,-

10

Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

118 275,-

118 275,-

1

A 3. § 9. pontja a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdését a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (3) bekezdés c) pontja a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdés d) pontja a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (3) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 10. § (3) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 12. § (1) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

A 13. § (2) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

9

A 14. § (1) bekezdés c) pontja a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 15. § (2) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

11

A 16. § (2) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

12

A 17. § (2) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

13

A 18. § (2) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

14

A 18. § (3) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

15

A 19. § (1) bekezdése a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

16

A 21. § a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján 2022. január 2-án hatályát vesztette.

17

Az 1. mellékletet a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 2. mellékletet a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 3. melléklet a Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.