Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 10/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 03

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 10/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.02.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8/A. §-ban és 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően -, a 3. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló 10/2018(XII.20.) önkormányzati rendelet I. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„1/A. Hatásköri szabályok

1/A. § A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át

a) a településképi vélemény kiadására,

b) a településképi bejelentési eljárás lefolytatására,

c) a településképi kötelezés kiadására, bírság kiszabására

vonatkozó hatásköreit.”

2. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014(XI.25.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköreit

1. pályázat benyújtása közfoglalkoztatási támogatás igénylésére, közfoglalkoztatási szerződés megkötése, közfoglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása

2. közterület használat engedélyezése

3. A szociális ellátásokhoz kapcsolódó hatáskörök

a) az arra rászorulóknak – hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül – rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosít, ha ennek hiánya a rászorulók életét, testi épségét veszélyezteti (1993. évi III. törvény 7. §)

b) dönt a gyermekek egyszeri támogatásáról

c) dönt az időskorúak támogatásáról

d) dönt a köztemetésről (1993. évi III. törvény 48. §)

e) dönt a települési támogatásról

f) dönt a rendkívüli települési támogatásról

4. az önkormányzat alkalmazottjaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása

5. a Képviselő-testület által nyújtott szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést kérelemre a polgármester engedélyezi

6. a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok esetén a tulajdonosi hozzájárulás megadását a nyomvonal jellegű létesítmények esetén a polgármesterre ruházza át

7. közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása

8. dönt az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról esetenként 500 e Ft összeg erejéig

9. dönt az önkormányzat számláin levő átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlásáról

10. a partnerektől beérkezett vélemények tisztázása érdekében a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet (Ör. 3. §. (4) bek.)

11. a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról javaslatot tesz a képviselő-testület felé

12. Önkormányzati saját forrást, önerőt nem igénylő pályázatok benyújtása a képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett

13. 100.000 Ft-ot meg nem haladó összegű követelésről történő lemondás

14. az önkormányzat beszerzési és közbeszerzési szabályzata alapján

a) ellenjegyzi a Kbt. előírásai szerinti hirdetményeket a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében, amennyiben a külön jogszabályban foglaltak alapján a hirdetmény vonatkozásában ellenőrzési díj megfizetése kötelező, vagy az ellenőrzést az Önkormányzat kérelmezi

b) megköti a Képviselő-testület döntései szerinti szerződéseket

c) képviseli az Önkormányzatot a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárások során

d) keretmegállapodás esetén a keretszerződés hatálya alatt a Hivatal illetékes irodájának javaslata alapján kibocsátja az aktuális megrendeléseket

e) képviseli az Önkormányzatot a tárgyalásos eljárás, a versenypárbeszéd és az innovációs partnerség alkalmazása esetében a tárgyaláson, illetőleg a párbeszéden

f) a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával módosíthatja a szerződés azon elemeit, amelyek nem érintik a bírálati szempontokat, így különösen a szerződő fél neve, székhelye, képviselőjének neve, bankszámlaszáma, adószáma, cégjegyzékszáma, valamint előre nem látható ok miatt beállt rendkívüli sürgősség esetén a teljesít határideje

g) jóváhagyja a Kbt. 56.-a szerinti kiegészítő tájékoztatást

h) ellátja a szabályzat IV. fejezete szerint hatáskörébe utalt feladatokat

15. az Önkormányzat tulajdonában levő helyiségek alkalmi jelleggel történő hasznosítása, használatba adása. E pont értelmében alkalmi jellegű hasznosításnak minősül a legfeljebb 1 naptári napra történő hasznosítás, használatba adás

16. A településkép védelméről szóló 10/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

a) településképi vélemény kiadása

b) településképi bejelentési eljárás lefolytatása c) településképi kötelezés kiadása, bírság kiszabása.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.