Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 26- 2021. 10. 26

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.10.26.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet 1. számú. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. számú melléklet
Átruházott hatáskörök felsorolása
A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök:
- lakhatási települési támogatás megállapítása
- rendkívüli települési támogatás, rendkívüli települési temetési támogatás megállapítása
- behajtási engedély kiadása
- településképi eljárásokkal, településkép-érvényesítési eszközök érvényesítésével kapcsolatos ügyek
A Képviselő-testület által a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök:
- ápolási települési támogatás megállapítása
- szociális célú tűzifa támogatás megállapítása
- Bursa Hungarica támogatás megállapítása
A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök:
- közgyógy települési támogatás megállapítása
- közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatása és a közigazgatási bírság kiszabása
- házszámozás és azok változásainak megállapítása”