CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2021.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 7/2021.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 12. 01 - 2021. 12. 02

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2021.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 7/2021.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2021.12.01.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. § A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL című CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2021. (VIII. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat a tanév illetve nevelési év kezdés megkönnyítése érdekében az

a)óvodások részére nevelési év kezdési,
b)általános iskolai, az első középfokú végzettség (szakmunkás bizonyítvány, érettségi) megszerzése érdekében középiskolai nappali tagozatos tanulók és a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére iskolakezdési támogatást biztosít,
amennyiben a gyermek/tanuló családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét.
(2)Jövedelemigazolásként a szülő, gondviselő személyes nyilatkozata elfogadható, a kereseti igazolás mellőzhető.
(3)A iskolakezdési és a nevelési év kezdési támogatásra való jogosultság elbírálásához csatolni kell a család jövedelméről szóló nyilatkozatot, valamint a 16. életévét betöltött tanuló esetén az iskolalátogatási igazolást.
(4)Az iskolakezdési és nevelési év kezdési támogatás iránti kérelmeket évente egyszer, augusztus 15. és szeptember 15. között lehet benyújtani az önkormányzat hivatalába.
(5)A nevelési év kezdési támogatás összege gyermekenként 10.000,-Ft, míg az iskolakezdési támogatás összege tanulónként 25.000 Ft, amely pénzbeli ellátásként kerül folyósításra.
(6)A nevelési év kezdési és az iskolakezdési támogatás megállapítására vonatkozó hatáskört a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”

2. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.