Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01- 2021. 09. 02

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.09.01.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, és a 151. § (2f) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és 8a pontja és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) Az önkormányzat a gyermekek Gyvt. 41. § (1) bekezdése szerint napközbeni ellátását a Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach útján biztosítja.

(2) A Gyvt. 41. § (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 0 forint.”

2. § A Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott gyermekek részére ingyenesen, a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott személyek részére normatív kedvezménnyel biztosítja Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach útján. Az intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”

3. § A Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Fertőrákos Önkormányzata szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:

a) Az önkormányzat képviseletében a polgármester, a jegyző és a Szociális Bizottság elnöke;

b) Német Önkormányzat Fertőrákos Elnöke;

c) Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach intézményvezetője;

d) Védőnő;

e) Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa.”

4. § A Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. Fertőrákosi intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

Gyermekek napközbeni
ellátása

Egész napos ellátás intézményi térítési díja (Ft/nap)

Ebéd intézményi térítési díja (Ft/adag)

Óvoda
(napi háromszori étkezés)

470

-

Bölcsőde
(napi négyszeri étkezés)

465

Iskolai napközi
(napi háromszori étkezés

505

-

Iskola menza
(ebéd)

-

275

Az intézményi térítési díjak ÁFA-t nem tartalmaznak!

2. A szociális étkezés intézményi térítési díj teljes összege szociálisan rászorulók részére [jelen rendelet 13. § (6) bekezdése]: bruttó 730 Ft.”