Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 28- 2021. 02. 28

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki)

„a) salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik, vagy salgótarjáni székhelyű középfokú köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben érettségizett, az olyan speciális képzést nyújtó köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény kivételével, amely Salgótarján közigazgatási területén nem található,”


2. §


A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szerződés megkötésének határideje minden év november 20. napja.”


3. §


A Rendelet 3. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5a) Az ösztöndíj a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időre, amennyiben a pályázó az ösztöndíjprogramba felsőbb évfolyamon kapcsolódik be, a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő hátralévő részére kerül folyósításra az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt meghaladó félévekre ösztöndíj nem kerül folyósításra.”


4. §


(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerződés tartalmi elemei különösen:)

„b) Az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy amennyiben

ba) nem szerez oklevelet az aa) pontban meghatározott idő alatt,

bb) az oklevél megszerzését követő 60 napon belül nem létesít Munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt,

bc) a szerződést az ösztöndíjas felmondja,

bd) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt olyan okból, amelyért az ösztöndíjas felelős, a Munkáltató megszünteti,

be) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt olyan okból, amelyért a Munkáltató nem felelős, az ösztöndíjas megszünteti,

a képzési idő alatt folyósított támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét a visszafizetési kötelezettséget megalapozó tény bekövetkezésétől számított 60 napon belül visszafizeti.”


(2) A Rendelet 5. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A visszafizetési kötelezettség a támogatási idő alatt folyósított ösztöndíj teljes összegére vonatkozik az (1) bekezdés b) pont bd)-be) alpontjában meghatározott esetekben is.

(7) A polgármester méltányosságból a kamat összegét elengedheti, illetve részletfizetést engedélyezhet.”


5. §


A Rendelet 5/A. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatott alapképzésre épülő mesterképzés – az ösztöndíj egyéb feltételeinek a teljesítése mellett – kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben az ösztöndíjas a támogatott alapképzésre épülő mesterképzésre a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére megállapított határidő lejárta előtt, a Munkáltató és Támogató írásbeli hozzájárulásával jelentkezett. Amennyiben az ösztöndíjas a mesterképzésre felvételt nyer, a támogatási szerződést pályázati eljárás nélkül módosítani kell.

(3) A támogatási szerződés tartalmi elemeire az 5. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bejelentkezett félévek száma az alapképzésen és a mesterképzésen összesen legfeljebb 2 félévvel lehet több, mint az alapképzésre és a mesterképzése meghatározott képzési idő összege.”


6. §


A Rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

„(7) E rendeletnek az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2021.(II.25.) önkormányzati rendelettel megállapított 5/A. § (3) bekezdését a 2021. február 28. napját megelőzően megkötött és hatályban lévő támogatási szerződések esetében is alkalmazni kell.


7. §


Ez a rendelet 2021. február 28. napján lép hatályba.