Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16
Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS ÉS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a településkép védelméről szóló
önkormányzati rendelet módosításához
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A településkép védelméről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Tkr.) felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a rendelet nem felel meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/B. §-ában foglaltaknak, ebből következően a Tkr-t ki kell egészíteni a rendeltetésváltozás részletes eljárási szabályaival
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendeletnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
Pápadereske, 2021. szeptember 27.
Vajda Andrea
jegyző