Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 18

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1. melléklethez

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásról

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.

A tervezett jogszabály hatásai:

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

társadalmi hatása: pozitív, mivel a támogatás elosztásának egységesen alkalmazandó szabályait fekteti le a rendelet szociális rászorultság alapján, javítja a rászoruló lakosok szociális biztonságát és életkörülményeit.

gazdasági hatása: nincs,

költségvetési hatása: a vállalt önerő a szociális normatíva terhére elszámolható költség

1. környezeti és egészségi következmények: pozitív, megelőzhető a fagyhalál, kihűlés, megfázásos, felső légúti betegségek,

2. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a kérelmek befogadása és elbírálása kapcsán átmenetileg megnő az adminisztratív teher.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotása pályázati feltétel, elmaradásának káros hatásai lehetnek, a támogatás visszafizetésével jár, vagy olyan személyekhez kerülhet tűzifa, ahol a támogatás nem indokolt, nem áll fenn ténylegesen szociális rászorultság.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a támogatói okirat 12. pontja szerint a kedvezményezettnek a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben kell szabályoznia.

A rendelet által elérni kívánt cél: a szociális rászorultság feltételeinek meghatározása.

A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.

A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: képviselő-testület, polgármester, igazgatási ügyintéző.

Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.

3. Véleményeztetés

A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.